A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 11 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 badadzeguse, badadzeguze

badadzeguse, badadzeguze (3) s. f. badda=dsegguse (1), badda=dsegguśe (1), badda=d§äggu§e (1)Wiedehopff/ Badda=d§äggu§e. Manc1638_PhL, 27922. Badda=dsegguśe, der wiedhopf. Fuer1650_70_1ms, 6312. Badda=dsegguse. der Wied=hopff. Fuer1650_70_2ms, 9714. pupuķisWiedehopff/ Badda=d§äggu§e. Manc1638_PhL, 27922. Badda=dsegguse. der Wied=hopff. Gis1507_PN, 9714. la. bads + dzeguze dzeguse, dzeguze

2 Bārtulis

Bārtulis (1) s. m. npers. Bahrtuļa (1)BērtulisŚ: Behrtmeja / jeb: Bahrtuļa Deena^. 24.Augu§ti. VLH1685, 11130. Bārtuļa diena (1) Bahrtuļa deena^ (1)Svētā Bērtuļa diena, 24. augustsŚ: Behrtmeja / jeb: Bahrtuļa Deena^. 24.Augu§ti. VLH1685, 11130. < vc. Bartholomäus Bērtuls

3 Bērtuls

Bērtuls (1) s. m. npers. Bährtuls (1)BērtulisAndres/ Bährtuls Śaimneex. Manc1638_Run, 415B6-7. < vc. Berthold, vc. Bartholomäus Bārtulis

4 bezdibenīga

bezdibenīga (7) adj. besdibbenigu (2), beßdibbenighu (2), beßdibbenigu (3)pārn. neizmērojama, ļoti lielaMehs luhd§am zaur to pa§§chu tawu beßdibbenigu §chäla§tibu / tu gribbätu §cho N. §chälige vsluhkoht / vnd ar pattee§§u Titzibu ek§chan Gharru abdahwenaht.. Manc1631_Cat, 51122. Bet mehs luhd§am tawu besdibbenigu Schehla§tibu/ tu gribbi muhśus Grehkus mums §chehligi pame§t/ in to breeśmigu Mehŗa=Śehrgu no mums atjemt.. LGL1685_K1, 25422. - bezdibenīga žēlastība (7) besdibbenigu schehla§tibu (2), beßdibbenighu schäla§tibu (1), beßdibbenighu §chäla§tibu (1), beßdibbenigu §chäla§tibu (3) la. dibens bezdiben(i)s 1, bezdibens, bezdibena 2

5 bezdiben(i)s

bezdiben(i)s 1 (15) s. m. besdibbeni (2), besdibbeni^ (2), besdibbeņa (6), beßdibbens (5)tieffer Schlund/ Beßdibbens. Manc1638_L, 158B5. Abgrund/ Beßdibbens. Manc1638_L, 16A3. tieff bodenloß loch/ beßdibbens. Manc1638_L, 118B26. bezdibenisAbgrund/ Beßdibbens. Manc1638_L, 16A3. UN es red§eju weenu Eņģeli no Debbeśu nokahpam/ tam bij tahs Atślehgas ta Besdibbeņa un leelas Śchķehdes wiņņa Rohka^. JT1685 Atk 20:20. la. dibens dibens, bezdibenīga, bezdibins

6 bezdibens, bezdibena

bezdibens, bezdibena 2 (7) adj. bes duebbenne (3), besduebbenne (1), be§duebbenne (2), beßdibbens (1) Bodenloß/ beßdibbens. Manc1638_L, 38A23. bezdibenīgs; arī pārn. neizmērojams, ļoti liels Bodenloß/ beßdibbens. Manc1638_L, 38A23. Mhes luudtczam touwe besduebbenne Szeele§tibe Ench1586, H3B12. - bezdibena žēlastība (6) bes duebbenne szeele§tibe (3), besduebbenne szeele§tibe (1), be§duebbenne ßeele§tibe (2) la. dibens dibens, bezdibenīga, bezdubena

7 bezdibins

bezdibins (1) s. m. beßdibbins (1)bezdibenisEs weens äßmu wi§§ur / tick taaļ ta Debbeß gir / vnd tick d§iļļ§ch tas Beßdibbins gir. Manc1631_Syr, 55931. la. dibins 'dibens' dibins, bezdiben(i)s 1

8 bezdubena

bezdubena (2) adj. be§dubbene (1), be§dubbenes (1)pārn. neizmērojama, ļoti lielaSchodeen tu ar man ex§kan tho paradi§e bues / cour §cho lele milibe lued§e es nabbaeks greceneks / tu grib man touwe be§dubbene d§ele§tibe parradiet.. CC1585, 668. la. dubens 'dibens' dubens, bezdibens, bezdibena 2, bezdibenīga

9 Brēmu zeme

Brēmu zeme (1) s. f. nloc. Brehmu=§emmi (1)Brēmenes hercogisteMEhs KAHRLS / no DEE=wa Schehla§tibas / to Sweedro / Gohto un Wendeņo Ķehniņ§ch / Leelajs Waldneeks eek§ch Piņņo=Semmes / Walditajs / pahr Schkohņo=Semmi / Jggauno=Semmi / Widd=Semmi / Kareļa=Semmi / Brehmu=Semmi / Wehrdena=Semmi / Stetinu / Pommero=Semmi / Ka§§ubo=un Wendeņo=Semmi / Leels=Kungs pahr Ruhgu / Kungs pahr Jngeŗa=Semmi un Wiśmaru : Ta patt arri Palz=Grahws pee tahs Reihn=Uppes / eekśch Baijero=Semmmes / Gulika^ / Kleewe^ un Bergene^ Herzogs etc. etc. SL1684, 26. la. brēmi + zeme (pēc vc. Brehmen)

10 Brencis

Brencis (1) s. m. npers. Brentzis (1)BrencisBrentzis/ Jahka. Manc1638_Run, 460B4. < vlv. Lawrenz

11 bruņacepure

bruņacepure (3) brunņazeppur (1), bruņņa=zäppure (1), bruņņa=zäppure (1)Helm/ Bruņņa=zäppure. Manc1638_L, 87B25. Sturmhaube/ Bruņņa=zäppure. Manc1638_PhL, 36520. bruņucepure Vnd jemmeeta to Brunņazeppur tahß Pe§ti§chanas / vnd to Sohbeni ta Gharra / katters gir tas Deewa Wahrdts. Manc1631_LVM, 18423. Sturmhaube/ Bruņņa=zäppure. Manc1638_PhL, 36520. la. bruņa(s) + cepure cepure