Pavasara versija 2024
400 923 šķirkļi

Izmantotie avoti

Tēzaura sastādīšanā ir izmantoti 346 avoti.

Primārie avoti ir izmantoti vismaz 5% šķirkļu, bet katrs sekundārais avots ir izmantots vismaz 1% šķirkļu. Perifērie avoti ir izmantoti mazāk nekā 1% šķirkļu.

Avotu saraksts ir sakārtots izmantojumu skaita dilstošā secībā.

Primārie avoti:
LLVVLatviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
MEMīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
EHEndzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
KVLatviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
Sekundārie avoti:
WiVikipēdija
LCLatvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
ZTVZinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
LDLatvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
PZTPasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
KiVReķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
ViVĀdamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
LpALielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
TM5Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
TMRudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
ĒiVKagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
SLGBušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
Aug2Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
PuAPasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
LE1Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
D3Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
Lūn1Latvijas PSR ūdenstilpju nosaukumi. Īsa izziņa. 1. burtnīca (A–D), 2. burtnīca (E-K), 3. burtnīca (L-M), 4. burtnīca (N-R), 5. burtnīca (S-T), 6. burtnīca (U-Ž), Rīga, LVU, 1984.
V1Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
SV99Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
SinGrīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
MSVMedicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
Perifērie avoti:
Lūn2Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi. Īsa izziņa. 1. burtnīca (A–I), 2. burtnīca (J-M), 3. burtnīca (N-R), 4. burtnīca (S-Ž), Rīga, LVU, 1986.
TTēzaura izstrādātāju un lietotāju komentāri.
LfvLaua A, Ezeriņa A., Veinberga S. Latviešu frazeoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, (divos sējumos, 1996.) 2000.
LMELatvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
MLVVMūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, kopš 2003.
LPELatvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
LPagLatvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
LV93Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
LģELielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
SV33Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
KZTā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
TlVKursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
La1Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
NeVKursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
PDEPopulārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
LEVLielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
SV69Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
PLPreses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
LELatvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
JtVLatviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
WA16The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015.
TWNTēzaura izstrādātāju komanda, Latviešu valodas WordNet un vārdu nozīmju nošķiršana, projekts LZP-2019/1-0464.
EVEnciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
MitMitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
AngBaldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
LivPLatviešu izlokšņu vārdnīca. Prospekts. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2005.
i1Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994.
VsVValodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
KnVBalode S., Jansone I. Kalnienas izloksnes vārdnīca. 1.-2. Rīga, LU LVI, 2017.
VVKursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
SV19Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Ap 32000 šķirkļu un 2500 attēlu. R. Avots, 2019.
ŽrgLatviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
LetStrods H. Latgales etnogrāfisko terminu skaidrojums. Rīga, LU, 1991.
SiVPutniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
MiVStrautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2007.
DaENordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
i2Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
LsgDāniele I., Meiere D. Lielā Latvijas sēņu grāmata. Rīga, Jāņa sēta, 2020.
MitEMitoloģijas enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Latvijas enciklopēdija, 1993.–1994.
KnGBalode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
SV96Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
JūVMMillers L., Jūrniecības vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.
SV08Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
VeATŠķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
BBBušmane B. Piena vārdi. Rīga, LU LVI, 2007.
SV05Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
SdVBaiba Bela un Līga Rasnača (zin. red.). Sociālā darba vārdnīca. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 640 lpp.
TKLZA Terminoloģijas komisijas lēmums (skaitlis norāda lēmuma numuru; sk. http://termini.lza.lv)
PnRIestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 2011.
VEVeselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
MILJusts F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
DIADažādi interneta avoti
ZvPSpuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
PPCeplītis L., Miķelsone A., Porīte T., Raģe S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, Avots, 1995.
RtVHiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
DeTDemogrāfisko terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU, 2001.
MežMeža enciklopēdija, pirmais sējums. Rīga, Zelta Grauds, 2003.
GVLatviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
MūzMūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
LxELauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
RBKuzina A. Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca. Rīga, 2019.
JVErnstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda. Rīga, LU, 2006.
PsABenešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
TaEFermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
LV87Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
BsVKavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
FVLigers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
MrJMistikas un reliģijas jēdzieni. Rīga, Avots, 2006.
R1Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
MkVAldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
PmVPasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
LLxLauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
ZkpStetems B. Zini, ko pērc! Orientieris ķīmikāliju labirintā. Grāmata, ko ņemt līdzi uz veikalu. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.
IdVIdeju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
TVTautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
SdtVSociālā darba terminoloģijas vārdnīca. Rīga, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augsskola «Attīstība», 2000.
WdTDabaTev.lv
MLKārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
ZrvIKagaine E. Lokālie somugrismi latviešu valodas Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2004.
TiAŪsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
MalVMarkus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010.
KsVKlauss A. Kontrolings. A–Z skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Preses nams, 2000.
Mež2Meža enciklopēdija, otris sējums. Rīga, Zelta Grauds, 2005.
BjTBieži lietoti jēdzieni un termini. Rīga, Avots, 2004.
FFRolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
LoLatviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
ĢTĢenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.
MCNītiņa D. Moderna cilvēka valoda. Rīga, VVA, 2004.
AtvLAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010.
IZIlustrētā Zinātne. Rīga, Dienas žurnāli. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
TvVTūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 2008.
PsvPutniņš A.L., Raščevska M. Angļu-latviešu psiholoģijas terminu vārdnīca. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2016.
LDGJanīna Kursīte. Latviešu dievības un gari. Rīga, Rundas, 2020.
DzVKursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
MVMīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
AB2Bīlenšteins A. Latviešu koka iedzīves priekšmeti. Rīga, Jumava, 2007.
tIZŠķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ilze Ziņģe
ZvDZvaigžņotā Debess. Rīga. (pirmais skaitlis norāda izdevuma numuru, otrais — lappusi)
Jt1Juridiski terminoloģiskā, skaidrojošā vārdnīca. Sast. Jakubaņecs V., Rīga, P&K, 2005.
VtVValsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga, SIA «Divergens», 2001.
DTUlmane V., Darba tiesības. Tiesības darbā. Terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2023.
LPilLatvijas pilsētas. Rīga, Preses nams, 1999.
SGRampa T. L. Senču gudrība. Rīga, Alberts XII, 1998.
SbVRoldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
EFEkonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2003.
EpVEponīmu vārdnīca. Sast. B. Bankava, Rīga, Madonas poligrāfists, 2007. Jaunā eponīmu vārdnīca. Precizēts un papildināts izdevums. Sast. B. Bankava, Rīga, Latviešu valodas aģentūra, 2012.
DžPDžūkstes pasakas. Rīga, Zinātne, 1980.
ĢmVĢeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RTU Izdevniecība, 2009.
MūVTorgāns J. Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga, Zinātne, 2010.
MitJLielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
VkGŠmidts P. Valuodas kļūdas un gŗūtumi. Rīga, Izdevis A. Gulbis, 1921.
SV12Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
SW78Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
SV78Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
īszĪsziņu vārdnīca. Rīga, Avots, 2002.
Ztv1Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca. Rīga, Izglītības ministrijas izdevums, 1922.
GrVGrāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
EepVElektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 1997.
LatVLikumdošanas aktu terminu vārdnīca. Rīga, Senders R, 1999.
KW1Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
VjVSkangale L. Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2005.
PshPsiholoģijas vārdnīca. Rīga, Mācību grāmata, 1999.
MaEHermanis J. Mazā astronomijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2004.
BtVPeile J. Bibliotekaro terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1957.
AB1Bīlenšteins A. Latviešu koka celtnes. Rīga, Jumava, 2001.
VpJValodas prakses jautājumi. Rīga, Ramave, 1935.
TcTunisija. Ceļvedis. Rīga, Zvaigzne ABC, 2008.
VngVanags J. Medības, atziņas un patiesības. Rīga, Autora izdevums, 2010.
D89Īsa krievu-latviešu-angļu ražošanas terminu skaidrojošā vārdnīca «Informātika». Rīga, Zvaigzne, 1989.
CaFAldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas, higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. // Bioloģija pamatskolai. Cilvēks skaidrojošā vārdnīca (ar interneta atslēgvārdiem). Anatomija. Fizioloģija. Higiena. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
FīaFranču īpašvārdu atveide latviešu valodā. Sast. B. Bankava, Rīga, Zinātne, 2004.
LeKLatviešu valodas ekspertu komisijas lēmumi (skaitlis norāda protokola numuru)
AugiNormunds Priedītis. Latvijas augi. Rīga, Gandrs, 2014.
SenRuberte I. Senvārdu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2004.
DSDigitalizācija un sabiedrība. Rakstu krājums. Rīga, LNB, 2021.
JkVJohansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710.–1800. Rīga, Jumava, 2011.
MfVRolovs B. Mazā fizikas vārdnīca. Rīga, Liesma, 1971.
MeEMazā erotikas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2001.
MtLMājturības leksikons. Rīga, Grāmatu Draugs, 1938.
BiPBibliotēku un informācijas pārvaldība. Angļu-latviešu un latviešu-angļu terminu skaidrojošā vārdnīca. Džaneta Stīvensone. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
VL42Vāciski-latviska vārdnīca. Sakārtojis Ed. Ozoliņš, Rīga, A. Gulbja grāmatu apgādniecība, 1942.
IPVIlustrētā Pasaules Vēsture. Rīga, Dienas žurnāli. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
LV06Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 2006.
StrLācītis V. Stroika ar skatu uz Londonu. Rīga, Mansards, 2010.
PVAšmanis M. Politikas terminu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
GTGarīgo terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.
SV58Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
TrTerra. Latvijas Universitāte, 2000.–2010. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
GeoGEO. Rīga, SIA Aģentūra Lilita / SIA Lilita. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
LeģLeģendas. Rīga, Dienas žurnāli. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
P35Salnais V., Maldups A. Pagastu apraksti. (Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas materiāliem). Rīga, Valsts statistikas pārvalde, 1935.
Tv01Terminoloģijas vārdnīca. Metālu tehnoloģija un mašīnu elementi. Rīga, LZA, 1958.
NiīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. XII Itāliešu valodas īpašvārdi. Rīga, Zinātne, 1967.
PmEPopulārā medicīnas enciklopēdija. Rīga, Zinātne, 1976.
JtV1Juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Nordik, 1998.
VpVValodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga, 1.–4. LU Akadēmiskais apgāds, 2005.–2009.; 5.–7. Latviešu valodas aģentūra, 2010.–2012. (pirmais skaitlis norāda izdevuma numuru, otrais — lappusi)
ULWLettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880.
MetVPandalons V., Pelēce I. Meteoroloģijas terminu vārdnīca. Jelgava, LLU, 2003.
VmVCielava S. Vispārīgā mākslas vēsture. 1.–4. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.–2001.
PlNPlanētas noslēpumi. Rīga, AS «Lauku Avīze». (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
KiABalode S. Kalncempju pagasta Kalnamuižas daļas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 2000.
BjVBioloģijas jēdzienu skaidrojoā vārdnīca. Rīga, Mācību apgāds NT, 1997.
SsVSocioloģijas skaidrojošā vārdnīca. Skolām un pašmācībai. Rīga, LU, 1997.
LkGGrīns J. Latviski-krieviska vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 1934.
IVkVVilks I. Kā iekārtots Visums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
LdsVLingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Latviešu valodas aģentūra, Rīga, 2011.
JūVJūrniecības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Latvijas Jūras akadēmija, 2001.
SV21Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
LpmELatvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1967.–1970.
KWKonversācijas vārdnīca. 1.–4. Rīga, RLB, 1906.–1921.
DzSDžoiss Dž. Uliss. Tulkojis Dzintars Sodums. Rīga, 2012.
Tacits G. K. Ģermānija. Par Ģermānijas atrašanās vietu un tautām. Rīga, Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2011.
MsLZemzaris J. Mērs un svars Latvijā 13.–19. gs. Rīga, Zinātne, 1981.
VlOVerzeichnis lettländischer Orstnamen. Herausgegeben von Hans Feldmann, Verlag von E. Bruhns, Riga, 1938.
PvVGrava S. Pilsētvides vārdnīca. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2006.
DtsVDiagnostikas terminu skaidrojošā vārdnīca tiem, kas rūpējas par bērniem slimnīcā. Rīga, VSIA «Bērnu klīniskā universitātes slimnīca», 2008.
NGLNational Geographic Latvija. Rīga, SIA «ALG periodika LV», 2012.–2016. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
Dienas Ēdieni. Rīga, Dienas žurnāli. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
JlVŠlāpins I., Jauno latviešu valoda. Rīga, Ascendum, 2013.
AVAntropoloģijas vārdnīca.
VtlVeisbergs A., Tulkojumi latviešu valodā. 16.-20. gadsimta ainava. Rīga, LU, 2022.
VzsVVides zinību terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.
JLAVeisbergs A. Jaunā latviešu-angļu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
T78Latvijas PSR administratīvi teritoriālais iedalījums (1978. gads). Rīga, Liesma, 1978.
VL10Dravnieks J. Vācu-latviešu vārdnīca. Rīga, 1910.
D2Personālie datori. Angļu-latviešu-krievu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, A/S DATI, 1998.
SV06Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
AtVArhitektūras terminu vārdnīca. Liepāja, 1998.
T84Latvijas PSR administratīvi teritoriālais iedalījums (1984. gads). Rīga, Avots, 1984.
SpTKupčs J., Knipše G. Sporta terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LSPA, 1992.
AugPētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga, Zvaigzne, 1980.
SDSestdiena. Rīga, Dienas žurnāli. (Pēdējais skaitlis norāda lappusi)
DLaikraksts «Diena». (pirmais skaitlis norāda datumu, otrais — lappusi)
TdbAkadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
SvNKlētnieks J. Svētie noslēpumi. Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.
VL41Vāciski-latviska vārdnīca. Sakārtojis Ozoliņš Ed., Rīga, Latvju grāmata, 1941.
ŽVŽagars J., Vilks I. Astronomija augstskolām. Rīga, LU, 2005.
MtVBlūma D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
ODEOxford Dictionaries
KLKrauklis J, Ločmelis J. Komunikāciju leksikons. R. Jumava, 2004.
LLLLatīņu-latviešu vārdnīca. Red. Lukstiņš G., Rīga, LVI, 1955.
NlVVēciņš Ē. Naudas lietas. Skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1993.
EsVEkonomikas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2000.
MāVMājas Viesis. Iknedēļas žurnāls. AS "Latvijas Mediji". (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais - lappusi)
AtLAutortiesību likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 148/150 (2059/2061), 27.04.2000.
IfVOksleids K., Stoklia K., Vertheima Dž. Ilustrētā fizikas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1997.
ŽoNKurzemniece I. Žogu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs. LU Latviešu valodas institūts, 2008.
BvGalenieks P. Botaniskā vārdnīca. Rīga, LVI, 1950.
VILVispārējās izglītības likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 213/215 (1673/1675), 30.06.1999.
KrVLatviešu-krievu-vācu vārdnīca izdota no Tautas Apgaismošanas Ministerijas. Sast. Valdemārs Kr., Maskava, 1879.
ItkLZA Terminoloģijas komisijas Informātikas terminoloģijas apakškomisijas protokols. (skaitlis norāda protokola numuru)
AkTŠvinks U. Akrobātikas terminoloģija. 1.–3., Rīga, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2002.
NENacionālā enciklopēdija
EBAEncyclopaedia Britannica Almanac 2003. London, 2002.
SW08Lībknehts V. Politisku un vispārīgu svešvārdu grāmata. 2. papild. un pārlab. izd. Rīga, Apīnis, 1908.
OxOxford Dictionary and Thesaurus. Oxford, 1997.
Lv42Latviski-vāciska vārdnīca. Sakārtojis Ed. Ozoliņš, Rīga, A. Gulbja grāmatu apgādniecība, 1942.
SV11Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Sinatne, 1911.
NfīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. IX Franču valodas īpašvārdi. Rīga, LZA izdevniecība, 1963.
SV14Dravnieks J. Svešvārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1914.
RLRīgas Laiks. Rīga, SIA «Rīgas Laiks» (-gads.mēnesis-lappuse)
IeVIevas virtuve. Rīga, izdevniecība "Žurnāls 'Santa'". (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais - lappusi)
KuLVīķe-Freiberga V. Kultūra un latvietība. Rīga, Karogs, 2010.
VaValodas aktualitātes. Rīga, Valsts valodas aģentūra, 2008.
IuBLR Iepirkumu uzraudzības biroja sludinājumi
VSLValsts statistikas likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 306/307 (1021/1022), 25.11.1997.
LPBaumanis J., Blūms P. Latvijas putni. Rīga, Liesma, 1969.
HeLLancmanis I. Heraldika. Rīga, Neputns, 2007.
BFvLLikums par budžetu un finanšu vadību. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 41(172), 06.04.1994.
NpīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. V Poļu valodas īpašvārdi. Rīga, Zinātne, 1967; Poļu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. 2., papildinātais izdevums. Rīga, Zinātne, 1998.
JtUJuridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai. Rīga, Ekonomisko reformu institūts, 1997.
AmSAngļu un metriskās sistēmas mēri un svari un to pārrēķināšanas tabulas. Vestfāles Hallē, T. Dārziņa grāmatu apgāds, 1946.
D1Angļu-krievu-latviešu skaidrojošā vārdnīca «Datu apstrādes un pārraides sistēmas». Rīga, A/S SWH Informatīvās sistēmas, 1995.
TkDBLZA Terminoloģijas komisijas datu bāze
EbVSkaidrojošā vārdnīca ekonomikas bakalauram. Rīga, SolVita, 1994.
NsīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. VII Spāņu valodas īpašvārdi. Rīga, LZA izdevniecība, 1961.
PIeLPublisko iepirkumu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 65 (3433), 25.04.2006.
LLVŠvarcbachs R., Bištēviņš E. Latīņu-latvju vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 1928.
DzLatvijas PSR dzīvnieku noteicējs. 1.–2. Rīga, LVI, 1956.
Ancāne I. Dabas ģeogrāfija, skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
Sin4Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. Dorisas Šnē redakcijā. Rīga, Avots, 2012.
SW86Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Grāmatniekiem un laikrakstu lasītājiem. Jelgava, apgādājis H. Alunāns, 1886.
VfVVilks A. Vārdnīca filozofijā vidusskolām. Rīga, RaKa, 2000.
LLeLielā Latvijas enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
LaAMazais Latvijas autoceļu atlants. Rīga, Jāņa sēta, 2011.
GtVGrāmatvedības terminu vārdnīca. Rīga, Latvijas Universitāte, 1998.
IrIr. Nedēļas žurnāls. Rīga, A/S Cits medijs. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
SV26Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1926.
SV51Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Latvijas Valsts izdevniecība, 1951.
NčsīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. II Čehu un slovaku īpašvārdi. Rīga, Zinātne, 1961.
SV34Ozoliņš E., Endzelīns J. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Gulbja grāmatu spiestuve, 1934.
MEDMacmillan English Dictionary. Oxford, Bloomsbury Publishing Plc, 2002.
J03Jansone I. Galvas segas un plecu segas: lingvistiskais apskats latviešu valodā. Rīga, LU LVI, 2003.
VL96Granta K., Pampe E. Vācu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 1996.
OxLMatthews P. H., The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford University Press, 2005.
LvpFMuižniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. Rīga, Rasa ABC, 2002.
LtVLikumu terminu vārdnīca. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2004.
EKrEiropas Parlamenta un Padomes regula. (pirmais skaitlis norāda regulas numuru, otrais pieņemšanas gadu)
AL07Angļu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
LKvLatviešu-krievu vārdnīca. 2 sējumos, Rīga, Liesma, 1979.-1981.
PnLBaumanis J., Klimpiņš V. Putni Latvijā. Palīgs putnu novērošanai dabā. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
TtPKrastiņš I. Tiesību teorijas pamatjēdzieni. Rīga, LU, 1996.
VrJValodas un rakstības jautājumi. Rīga, Ramaves apgāds, 1940.
ILIzglītības likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 343/344 (1404/1405), 29.10.1998.
FAFilozofijas atlants. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
delfDELFI (publicēšanas datums)
NīLNekustamā īpašuma valsts kadastra likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 205 (3363), 22.12.2005.
KtJJudins A. Krimināltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 1999.
LDzNLatvijas PSR dzīvnieku noteicējs. 1.–2. Rīga, LVI, 1956.–1957.
NvīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. III Vācu valodas īpašvārdi. Rīga, LZA izdevniecība, 1960.
PedPedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
SbaLSugu un biotopu aizsardzības likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 121/122 (2032/2033), 05.04.2000.
LiLvBalkevičs J., Balode L., Bojāte A., Subatnieks V. Lietuviešu-latviešu vārdnīca, 2. izdevums, Rīga, Zinātne, 1995.
LLkžBalkevičius J., Kabelka J. Latviu-lietuviu kalbu žodynas. Vilnius, Mokslas, 1977.
LvGLatviešu valodas gramatika. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2013.
LZCilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij. Rīga, LKA, Neputns, 2018.
ItsVBroks A., Buligina I., Koķe T., Špona A., Šūmane M., Upmane M. Izglītības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 1988.
VKdbValodas konsultācijas: elektroniskā datubāze
SV04Baldunčiks J., Pokrotniece K. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
MDMini Diena. Laikraksta «Diena» pielikums.
ĶīnStaburova J., Ķīniešu valodas īpašvārdi un to atveide latviešu valodā. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2006.
LVLatvijas Vēstnesis (izdevuma numurs un datums).
KrKKrāslavas rajons. Karte 1:100000. Rīga, Jāņa sēta, 2006.
ALVAngļu-latviešu vārdnīca. Rīga, Jāņa sēta, 1995.
BLiBlinkena A. Latviešu interpunkcija. Rīga, Zinātne, 1969; Zvaigzne ABC, 2009.
LGvvSkujiņa V. Latīņu un grieķu cilmes vārddaļu vārdnīca. Rīga, Kamene, 1999.
VdKVārdadienu kalendārs 2000.–2003. Rīga, Valsts valodas centrs, 1999.
BtsVBībeles terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Daugava, 2005.
LvVDravnieks J. Latvju-vācu vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 1927.
SLVSpāņu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
JdLJaunuzņēmumu darbības atbalsta likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 241 (5813), 10.12.2016.
KoLKomerclikums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 158/160 (2069/2071), 04.05.2000.
VtNPar pasaules valstu un teritoriju nosaukumiem latviešu valodā. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 218 (2018/218.9), 05.11.2018.
VrKValkas rajons. Rajona karte 1:100000. Rīga, Jāņa sēta, 2008.
VL44Dravnieks J. Vāciski latviska vārdnīca. Rīga, VAPP, 1944.
ItvItāliešu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
LaVLatviešu-angļu vārdnīca. Sakārtojuši K. Brants un Dr. phil. V. K. Matiuss. Rediģējis Prof. P. Šmits. Rīga, Izdevis A. Gulbis. 1930.
DeWVotsa L. Dabas enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 1996.
PpkPasaules politiskā karte. Rīga, Jāņa sēta, 2007.
PkEDžads T. Pēc kara. Eiropas vēsture pēc 1945. gada. Dienas Grāmata, Rīga, 2007.
IgAbens K. Igauņu-latviešu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1967.
ADzŽurnāls Akadēmiskā dzīve, Rīga. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais – lappusi)
WLdInternetenciklopēdija «Latvijas daba»
EStVEiropas Savienības terminu vārdnīca. Rīga, UNDP, 2004.
KmjZanders O. Ko Kurzemes meži un jūra šalc. Jumava, 2012.
KKKKas, kur, kad: populārākie ikdienas notikumi, cilvēki un fakti Latvijā un pasaulē. Rīga, Jumava, 2006.
NRALaikraksts «Neatkarīgā Rīta Avīze».
LLv2Bištēviņš E., Švarcbahs R. Latīniski-latviska vārdnīca. Rīga, Valsts apgādniecība, 1940.
KtMSMeikališa Ā., Strada K. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2000.
OxWOxford Dictionary of English
KLVKrievu-latviešu vārdnīca. 1.–2., Rīga, LVI, 1959; Avots, 2006.
GMMiķelsone G. Judikatūras nozīme Latvijas kā Demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā. Prpmocijas darbs. Rīga, LU, 2015.
LL1Latīņu-latviešu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1994.
WDThe Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable. Wordsworth Editions Ltd., 2001.
FLvFranču-latviešu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1973.
LVKLVK2018. Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss.
MžLMašnovskis V., Muižas Latvijā. Vēsture, arhitektūra, māksla. Enciklopēdija. I-V, Rīga, DUE, 2018.-2022.
Lv26Latviski-vāciska vārdnīca. Sakārtojis Ed. Ozoliņš, Rīga, A. Gulbja grāmatu spiestuve, 1926.
DnzsDāņu, norvēģu, zviedru un somu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Rīga, Norden AB, 2003.
MeAMazā enciklopēdija. Astroloģija. Rīga, Alvīne un Alberts, 2008.
RiERīgas ielas. Enciklopēdija. 1.–3., Rīga, 2001.–2009.