Vasaras versija 2023
393 530 šķirkļi

Izmantotie avoti

Tēzaura sastādīšanā ir izmantoti 345 avoti.

Primārie avoti ir izmantoti vismaz 5% šķirkļu, bet katrs sekundārais avots ir izmantots vismaz 1% šķirkļu. Perifērie avoti ir izmantoti mazāk nekā 1% šķirkļu.

Avotu saraksts ir sakārtots izmantojumu skaita dilstošā secībā.

Primārie avoti:
LLVVLatviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
MEMīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
EHEndzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
KVLatviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
Sekundārie avoti:
WiVikipēdija
LCLatvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
LDLatvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
PZTPasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
KiVReķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
ViVĀdamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
LpALielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
TM5Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
TMRudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
ĒiVKagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
ZTVZinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
SLGBušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
Aug2Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
LE1Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
PuAPasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
D3Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
Lūn1Latvijas PSR ūdenstilpju nosaukumi. Īsa izziņa. 1. burtnīca (A–D), 2. burtnīca (E-K), 3. burtnīca (L-M), 4. burtnīca (N-R), 5. burtnīca (S-T), 6. burtnīca (U-Ž), Rīga, LVU, 1984.
V1Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
SV99Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
SinGrīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
MSVMedicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
Perifērie avoti:
Lūn2Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi. Īsa izziņa. 1. burtnīca (A–I), 2. burtnīca (J-M), 3. burtnīca (N-R), 4. burtnīca (S-Ž), Rīga, LVU, 1986.
LMELatvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
MLVVMūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, kopš 2003.
LPELatvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
LPagLatvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
LV93Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
LģELielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
SV33Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
KZTā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
TlVKursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
La1Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
NeVKursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
LEVLielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
SV69Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
PDEPopulārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
PLPreses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
LELatvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
WA16The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015.
TWNTēzaura izstrādātāju komanda, Latviešu valodas WordNet un vārdu nozīmju nošķiršana, projekts LZP-2019/1-0464.
EVEnciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
MitMitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
JtVLatviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
AngBaldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
LivPLatviešu izlokšņu vārdnīca. Prospekts. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2005.
i1Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994.
TTēzaura izstrādātāju un lietotāju komentāri.
KnVBalode S., Jansone I. Kalnienas izloksnes vārdnīca. 1.-2. Rīga, LU LVI, 2017.
VVKursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
SV19Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Ap 32000 šķirkļu un 2500 attēlu. R. Avots, 2019.
ŽrgLatviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
LetStrods H. Latgales etnogrāfisko terminu skaidrojums. Rīga, LU, 1991.
SiVPutniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
MiVStrautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2007.
DaENordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
i2Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
LsgDāniele I., Meiere D. Lielā Latvijas sēņu grāmata. Rīga, Jāņa sēta, 2020.
MitEMitoloģijas enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Latvijas enciklopēdija, 1993.–1994.
KnGBalode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
SV96Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
JūVMMillers L., Jūrniecības vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.
VsVValodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
SV08Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
VeATŠķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
BBBušmane B. Piena vārdi. Rīga, LU LVI, 2007.
SV05Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
TKLZA Terminoloģijas komisijas lēmums (skaitlis norāda lēmuma numuru; sk. http://termini.lza.lv)
PnRIestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 2011.
VEVeselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
MILJusts F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
ZvPSpuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
PPCeplītis L., Miķelsone A., Porīte T., Raģe S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, Avots, 1995.
RtVHiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
DeTDemogrāfisko terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU, 2001.
DIADažādi interneta avoti
MūzMūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
MežMeža enciklopēdija, pirmais sējums. Rīga, Zelta Grauds, 2003.
GVLatviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
LxELauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
RBKuzina A. Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca. Rīga, 2019.
JVErnstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda. Rīga, LU, 2006.
PsABenešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
TaEFermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
LV87Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
BsVKavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
FVLigers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
MrJMistikas un reliģijas jēdzieni. Rīga, Avots, 2006.
R1Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
MkVAldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
PmVPasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
LLxLauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
ZkpStetems B. Zini, ko pērc! Orientieris ķīmikāliju labirintā. Grāmata, ko ņemt līdzi uz veikalu. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.
IdVIdeju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
TVTautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
LfvLaua A, Ezeriņa A., Veinberga S. Latviešu frazeoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, (divos sējumos, 1996.) 2000.
WdTDabaTev.lv
MLKārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
ZrvIKagaine E. Lokālie somugrismi latviešu valodas Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2004.
TiAŪsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
MalVMarkus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010.
Mež2Meža enciklopēdija, otris sējums. Rīga, Zelta Grauds, 2005.
BjTBieži lietoti jēdzieni un termini. Rīga, Avots, 2004.
LoLatviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
ĢTĢenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.
FFRolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
MCNītiņa D. Moderna cilvēka valoda. Rīga, VVA, 2004.
AtvLAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010.
IZIlustrētā Zinātne. Rīga, Dienas žurnāli. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
TvVTūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 2008.
LDGJanīna Kursīte. Latviešu dievības un gari. Rīga, Rundas, 2020.
PsvPutniņš A.L., Raščevska M. Angļu-latviešu psiholoģijas terminu vārdnīca. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2016.
DzVKursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
MVMīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
AB2Bīlenšteins A. Latviešu koka iedzīves priekšmeti. Rīga, Jumava, 2007.
ZvDZvaigžņotā Debess. Rīga. (pirmais skaitlis norāda izdevuma numuru, otrais — lappusi)
Jt1Juridiski terminoloģiskā, skaidrojošā vārdnīca. Sast. Jakubaņecs V., Rīga, P&K, 2005.
VtVValsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga, SIA «Divergens», 2001.
DTUlmane V., Darba tiesības. Tiesības darbā. Terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2023.
LPilLatvijas pilsētas. Rīga, Preses nams, 1999.
SGRampa T. L. Senču gudrība. Rīga, Alberts XII, 1998.
SbVRoldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
EFEkonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2003.
EpVEponīmu vārdnīca. Sast. B. Bankava, Rīga, Madonas poligrāfists, 2007. Jaunā eponīmu vārdnīca. Precizēts un papildināts izdevums. Sast. A. Bankava, Rīga, Latviešu valodas aģentūra, 2012.
DžPDžūkstes pasakas. Rīga, Zinātne, 1980.
tIZŠķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ilze Ziņģe
ĢmVĢeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RTU Izdevniecība, 2009.
MūVTorgāns J. Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga, Zinātne, 2010.
MitJLielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
VkGŠmidts P. Valuodas kļūdas un gŗūtumi. Rīga, Izdevis A. Gulbis, 1921.
SV12Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
SW78Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
SV78Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
īszĪsziņu vārdnīca. Rīga, Avots, 2002.
Ztv1Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca. Rīga, Izglītības ministrijas izdevums, 1922.
GrVGrāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
EepVElektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 1997.
LatVLikumdošanas aktu terminu vārdnīca. Rīga, Senders R, 1999.
KW1Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
VjVSkangale L. Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2005.
PshPsiholoģijas vārdnīca. Rīga, Mācību grāmata, 1999.
MaEHermanis J. Mazā astronomijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2004.
BtVPeile J. Bibliotekaro terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1957.
AB1Bīlenšteins A. Latviešu koka celtnes. Rīga, Jumava, 2001.
VpJValodas prakses jautājumi. Rīga, Ramave, 1935.
TcTunisija. Ceļvedis. Rīga, Zvaigzne ABC, 2008.
VngVanags J. Medības, atziņas un patiesības. Rīga, Autora izdevums, 2010.
D89Īsa krievu-latviešu-angļu ražošanas terminu skaidrojošā vārdnīca «Informātika». Rīga, Zvaigzne, 1989.
CaFAldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas, higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. // Bioloģija pamatskolai. Cilvēks skaidrojošā vārdnīca (ar interneta atslēgvārdiem). Anatomija. Fizioloģija. Higiena. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
FīaFranču īpašvārdu atveide latviešu valodā. Sast. B. Bankava, Rīga, Zinātne, 2004.
AugiNormunds Priedītis. Latvijas augi. Rīga, Gandrs, 2014.
SenRuberte I. Senvārdu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2004.
DSDigitalizācija un sabiedrība. Rakstu krājums. Rīga, LNB, 2021.
LeKLatviešu valodas ekspertu komisijas lēmumi (skaitlis norāda protokola numuru)
JkVJohansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710.–1800. Rīga, Jumava, 2011.
MfVRolovs B. Mazā fizikas vārdnīca. Rīga, Liesma, 1971.
MeEMazā erotikas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2001.
BiPBibliotēku un informācijas pārvaldība. Angļu-latviešu un latviešu-angļu terminu skaidrojošā vārdnīca. Džaneta Stīvensone. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
MtLMājturības leksikons. Rīga, Grāmatu Draugs, 1938.
VL42Vāciski-latviska vārdnīca. Sakārtojis Ed. Ozoliņš, Rīga, A. Gulbja grāmatu apgādniecība, 1942.
IPVIlustrētā Pasaules Vēsture. Rīga, Dienas žurnāli. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
StrLācītis V. Stroika ar skatu uz Londonu. Rīga, Mansards, 2010.
LV06Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 2006.
PVAšmanis M. Politikas terminu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
GTGarīgo terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.
SV58Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
TrTerra. Latvijas Universitāte, 2000.–2010. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
GeoGEO. Rīga, SIA Aģentūra Lilita / SIA Lilita. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
P35Salnais V., Maldups A. Pagastu apraksti. (Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas materiāliem). Rīga, Valsts statistikas pārvalde, 1935.
LeģLeģendas. Rīga, Dienas žurnāli. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
Tv01Terminoloģijas vārdnīca. Metālu tehnoloģija un mašīnu elementi. Rīga, LZA, 1958.
NiīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. XII Itāliešu valodas īpašvārdi. Rīga, Zinātne, 1967.
PmEPopulārā medicīnas enciklopēdija. Rīga, Zinātne, 1976.
VpVValodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga, 1.–4. LU Akadēmiskais apgāds, 2005.–2009.; 5.–7. Latviešu valodas aģentūra, 2010.–2012. (pirmais skaitlis norāda izdevuma numuru, otrais — lappusi)
MetVPandalons V., Pelēce I. Meteoroloģijas terminu vārdnīca. Jelgava, LLU, 2003.
ULWLettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880.
JtV1Juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Nordik, 1998.
PlNPlanētas noslēpumi. Rīga, AS «Lauku Avīze». (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
KiABalode S. Kalncempju pagasta Kalnamuižas daļas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 2000.
VmVCielava S. Vispārīgā mākslas vēsture. 1.–4. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.–2001.
BjVBioloģijas jēdzienu skaidrojoā vārdnīca. Rīga, Mācību apgāds NT, 1997.
SsVSocioloģijas skaidrojošā vārdnīca. Skolām un pašmācībai. Rīga, LU, 1997.
LkGGrīns J. Latviski-krieviska vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 1934.
IVkVVilks I. Kā iekārtots Visums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
LdsVLingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Latviešu valodas aģentūra, Rīga, 2011.
SdtVSociālā darba terminoloģijas vārdnīca. Rīga, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augsskola «Attīstība», 2000.
SV21Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
JūVJūrniecības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Latvijas Jūras akadēmija, 2001.
LpmELatvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1967.–1970.
DzSDžoiss Dž. Uliss. Tulkojis Dzintars Sodums. Rīga, 2012.
Tacits G. K. Ģermānija. Par Ģermānijas atrašanās vietu un tautām. Rīga, Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2011.
KWKonversācijas vārdnīca. 1.–4. Rīga, RLB, 1906.–1921.
MsLZemzaris J. Mērs un svars Latvijā 13.–19. gs. Rīga, Zinātne, 1981.
VlOVerzeichnis lettländischer Orstnamen. Herausgegeben von Hans Feldmann, Verlag von E. Bruhns, Riga, 1938.
PvVGrava S. Pilsētvides vārdnīca. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2006.
DtsVDiagnostikas terminu skaidrojošā vārdnīca tiem, kas rūpējas par bērniem slimnīcā. Rīga, VSIA «Bērnu klīniskā universitātes slimnīca», 2008.
NGLNational Geographic Latvija. Rīga, SIA «ALG periodika LV», 2012.–2016. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
Dienas Ēdieni. Rīga, Dienas žurnāli. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
JlVŠlāpins I., Jauno latviešu valoda. Rīga, Ascendum, 2013.
AVAntropoloģijas vārdnīca.
VzsVVides zinību terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.
VL10Dravnieks J. Vācu-latviešu vārdnīca. Rīga, 1910.
T78Latvijas PSR administratīvi teritoriālais iedalījums (1978. gads). Rīga, Liesma, 1978.
JLAVeisbergs A. Jaunā latviešu-angļu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
SV06Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
D2Personālie datori. Angļu-latviešu-krievu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, A/S DATI, 1998.
VtlVeisbergs A., Tulkojumi latviešu valodā. 16.-20. gadsimta ainava. Rīga, LU, 2022.
AtVArhitektūras terminu vārdnīca. Liepāja, 1998.
AugPētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga, Zvaigzne, 1980.
TdbAkadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
ODEOxford Dictionaries
T84Latvijas PSR administratīvi teritoriālais iedalījums (1984. gads). Rīga, Avots, 1984.
SpTKupčs J., Knipše G. Sporta terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LSPA, 1992.
DLaikraksts «Diena». (pirmais skaitlis norāda datumu, otrais — lappusi)
MtVBlūma D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
VL41Vāciski-latviska vārdnīca. Sakārtojis Ozoliņš Ed., Rīga, Latvju grāmata, 1941.
ŽVŽagars J., Vilks I. Astronomija augstskolām. Rīga, LU, 2005.
SvNKlētnieks J. Svētie noslēpumi. Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.
KsVKlauss A. Kontrolings. A–Z skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Preses nams, 2000.
NlVVēciņš Ē. Naudas lietas. Skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1993.
LLLLatīņu-latviešu vārdnīca. Red. Lukstiņš G., Rīga, LVI, 1955.
KLKrauklis J, Ločmelis J. Komunikāciju leksikons. R. Jumava, 2004.
MāVMājas Viesis. Iknedēļas žurnāls. AS "Latvijas Mediji". (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais - lappusi)
AtLAutortiesību likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 148/150 (2059/2061), 27.04.2000.
IfVOksleids K., Stoklia K., Vertheima Dž. Ilustrētā fizikas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1997.
BvGalenieks P. Botaniskā vārdnīca. Rīga, LVI, 1950.
ŽoNKurzemniece I. Žogu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs. LU Latviešu valodas institūts, 2008.
VILVispārējās izglītības likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 213/215 (1673/1675), 30.06.1999.
KrVLatviešu-krievu-vācu vārdnīca izdota no Tautas Apgaismošanas Ministerijas. Sast. Valdemārs Kr., Maskava, 1879.
AkTŠvinks U. Akrobātikas terminoloģija. 1.–3., Rīga, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2002.
NENacionālā enciklopēdija
ItkLZA Terminoloģijas komisijas Informātikas terminoloģijas apakškomisijas protokols. (skaitlis norāda protokola numuru)
EsVEkonomikas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2000.
EBAEncyclopaedia Britannica Almanac 2003. London, 2002.
SDSestdiena. Rīga, Dienas žurnāli. (Pēdējais skaitlis norāda lappusi)
Lv42Latviski-vāciska vārdnīca. Sakārtojis Ed. Ozoliņš, Rīga, A. Gulbja grāmatu apgādniecība, 1942.
SV11Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Sinatne, 1911.
OxOxford Dictionary and Thesaurus. Oxford, 1997.
SW08Lībknehts V. Politisku un vispārīgu svešvārdu grāmata. 2. papild. un pārlab. izd. Rīga, Apīnis, 1908.
VaValodas aktualitātes. Rīga, Valsts valodas aģentūra, 2008.
NfīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. IX Franču valodas īpašvārdi. Rīga, LZA izdevniecība, 1963.
IuBLR Iepirkumu uzraudzības biroja sludinājumi
SV14Dravnieks J. Svešvārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1914.
KuLVīķe-Freiberga V. Kultūra un latvietība. Rīga, Karogs, 2010.
RLRīgas Laiks. Rīga, SIA «Rīgas Laiks» (-gads.mēnesis-lappuse)
BFvLLikums par budžetu un finanšu vadību. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 41(172), 06.04.1994.
NpīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. V Poļu valodas īpašvārdi. Rīga, Zinātne, 1967; Poļu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. 2., papildinātais izdevums. Rīga, Zinātne, 1998.
IeVIevas virtuve. Rīga, izdevniecība "Žurnāls 'Santa'". (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais - lappusi)
VSLValsts statistikas likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 306/307 (1021/1022), 25.11.1997.
HeLLancmanis I. Heraldika. Rīga, Neputns, 2007.
LPBaumanis J., Blūms P. Latvijas putni. Rīga, Liesma, 1969.
D1Angļu-krievu-latviešu skaidrojošā vārdnīca «Datu apstrādes un pārraides sistēmas». Rīga, A/S SWH Informatīvās sistēmas, 1995.
PIeLPublisko iepirkumu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 65 (3433), 25.04.2006.
DzLatvijas PSR dzīvnieku noteicējs. 1.–2. Rīga, LVI, 1956.
EbVSkaidrojošā vārdnīca ekonomikas bakalauram. Rīga, SolVita, 1994.
NsīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. VII Spāņu valodas īpašvārdi. Rīga, LZA izdevniecība, 1961.
JtUJuridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai. Rīga, Ekonomisko reformu institūts, 1997.
AmSAngļu un metriskās sistēmas mēri un svari un to pārrēķināšanas tabulas. Vestfāles Hallē, T. Dārziņa grāmatu apgāds, 1946.
SV51Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Latvijas Valsts izdevniecība, 1951.
LaAMazais Latvijas autoceļu atlants. Rīga, Jāņa sēta, 2011.
VfVVilks A. Vārdnīca filozofijā vidusskolām. Rīga, RaKa, 2000.
SW86Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Grāmatniekiem un laikrakstu lasītājiem. Jelgava, apgādājis H. Alunāns, 1886.
GtVGrāmatvedības terminu vārdnīca. Rīga, Latvijas Universitāte, 1998.
IrIr. Nedēļas žurnāls. Rīga, A/S Cits medijs. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
SV26Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1926.
LLVŠvarcbachs R., Bištēviņš E. Latīņu-latvju vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 1928.
Ancāne I. Dabas ģeogrāfija, skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
NčsīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. II Čehu un slovaku īpašvārdi. Rīga, Zinātne, 1961.
LLeLielā Latvijas enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
Sin4Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. Dorisas Šnē redakcijā. Rīga, Avots, 2012.
LtVLikumu terminu vārdnīca. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2004.
J03Jansone I. Galvas segas un plecu segas: lingvistiskais apskats latviešu valodā. Rīga, LU LVI, 2003.
TkDBLZA Terminoloģijas komisijas datu bāze
AL07Angļu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
LKvLatviešu-krievu vārdnīca. 2 sējumos, Rīga, Liesma, 1979.-1981.
VL96Granta K., Pampe E. Vācu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 1996.
MEDMacmillan English Dictionary. Oxford, Bloomsbury Publishing Plc, 2002.
OxLMatthews P. H., The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford University Press, 2005.
LvpFMuižniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. Rīga, Rasa ABC, 2002.
EKrEiropas Parlamenta un Padomes regula. (pirmais skaitlis norāda regulas numuru, otrais pieņemšanas gadu)
NvīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. III Vācu valodas īpašvārdi. Rīga, LZA izdevniecība, 1960.
LDzNLatvijas PSR dzīvnieku noteicējs. 1.–2. Rīga, LVI, 1956.–1957.
KtJJudins A. Krimināltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 1999.
delfDELFI (publicēšanas datums)
ItsVBroks A., Buligina I., Koķe T., Špona A., Šūmane M., Upmane M. Izglītības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 1988.
ALVAngļu-latviešu vārdnīca. Rīga, Jāņa sēta, 1995.
PnLBaumanis J., Klimpiņš V. Putni Latvijā. Palīgs putnu novērošanai dabā. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
SV04Baldunčiks J., Pokrotniece K. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
LLkžBalkevičius J., Kabelka J. Latviu-lietuviu kalbu žodynas. Vilnius, Mokslas, 1977.
VrJValodas un rakstības jautājumi. Rīga, Ramaves apgāds, 1940.
MDMini Diena. Laikraksta «Diena» pielikums.
SbaLSugu un biotopu aizsardzības likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 121/122 (2032/2033), 05.04.2000.
SV34Ozoliņš E., Endzelīns J. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Gulbja grāmatu spiestuve, 1934.
PedPedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
ILIzglītības likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 343/344 (1404/1405), 29.10.1998.
ĶīnStaburova J., Ķīniešu valodas īpašvārdi un to atveide latviešu valodā. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2006.
NīLNekustamā īpašuma valsts kadastra likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 205 (3363), 22.12.2005.
TtPKrastiņš I. Tiesību teorijas pamatjēdzieni. Rīga, LU, 1996.
LVLatvijas Vēstnesis (izdevuma numurs un datums).
LZCilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij. Rīga, LKA, Neputns, 2018.
LiLvBalkevičs J., Balode L., Bojāte A., Subatnieks V. Lietuviešu-latviešu vārdnīca, 2. izdevums, Rīga, Zinātne, 1995.
VKdbValodas konsultācijas: elektroniskā datubāze
LvGLatviešu valodas gramatika. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2013.
KrKKrāslavas rajons. Karte 1:100000. Rīga, Jāņa sēta, 2006.
FAFilozofijas atlants. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
RiERīgas ielas. Enciklopēdija. 1.–3., Rīga, 2001.–2009.
ADzŽurnāls Akadēmiskā dzīve, Rīga. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais – lappusi)
LvVDravnieks J. Latvju-vācu vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 1927.
BtsVBībeles terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Daugava, 2005.
KtMSMeikališa Ā., Strada K. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2000.
OxWOxford Dictionary of English
KLVKrievu-latviešu vārdnīca. 1.–2., Rīga, LVI, 1959; Avots, 2006.
LVKLVK2018. Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss.
MžLMašnovskis V., Muižas Latvijā. Vēsture, arhitektūra, māksla. Enciklopēdija. I-V, Rīga, DUE, 2018.-2022.
WLdInternetenciklopēdija «Latvijas daba»
DnzsDāņu, norvēģu, zviedru un somu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Rīga, Norden AB, 2003.
WDThe Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable. Wordsworth Editions Ltd., 2001.
VdKVārdadienu kalendārs 2000.–2003. Rīga, Valsts valodas centrs, 1999.
LGvvSkujiņa V. Latīņu un grieķu cilmes vārddaļu vārdnīca. Rīga, Kamene, 1999.
VL44Dravnieks J. Vāciski latviska vārdnīca. Rīga, VAPP, 1944.
KoLKomerclikums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 158/160 (2069/2071), 04.05.2000.
KKKKas, kur, kad: populārākie ikdienas notikumi, cilvēki un fakti Latvijā un pasaulē. Rīga, Jumava, 2006.
JdLJaunuzņēmumu darbības atbalsta likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 241 (5813), 10.12.2016.
PkEDžads T. Pēc kara. Eiropas vēsture pēc 1945. gada. Dienas Grāmata, Rīga, 2007.
PpkPasaules politiskā karte. Rīga, Jāņa sēta, 2007.
DeWVotsa L. Dabas enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 1996.
LLv2Bištēviņš E., Švarcbahs R. Latīniski-latviska vārdnīca. Rīga, Valsts apgādniecība, 1940.
Lv26Latviski-vāciska vārdnīca. Sakārtojis Ed. Ozoliņš, Rīga, A. Gulbja grāmatu spiestuve, 1926.
LL1Latīņu-latviešu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1994.
MeAMazā enciklopēdija. Astroloģija. Rīga, Alvīne un Alberts, 2008.
EStVEiropas Savienības terminu vārdnīca. Rīga, UNDP, 2004.
LaVLatviešu-angļu vārdnīca. Sakārtojuši K. Brants un Dr. phil. V. K. Matiuss. Rediģējis Prof. P. Šmits. Rīga, Izdevis A. Gulbis. 1930.
VtNPar pasaules valstu un teritoriju nosaukumiem latviešu valodā. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 218 (2018/218.9), 05.11.2018.
KmjZanders O. Ko Kurzemes meži un jūra šalc. Jumava, 2012.
IgAbens K. Igauņu-latviešu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1967.
GMMiķelsone G. Judikatūras nozīme Latvijas kā Demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā. Prpmocijas darbs. Rīga, LU, 2015.
FLvFranču-latviešu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1973.
ItvItāliešu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
SLVSpāņu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
NRALaikraksts «Neatkarīgā Rīta Avīze».
BLiBlinkena A. Latviešu interpunkcija. Rīga, Zinātne, 1969; Zvaigzne ABC, 2009.
VrKValkas rajons. Rajona karte 1:100000. Rīga, Jāņa sēta, 2008.