A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Pancijs

Pancijs (3) s. m. npers. Panzia (3)Poncijs; JDEs tizzu eekśch Je§u Kri§tu/ wiņņa weenigu peed§imtu Dehlu muhśu Kungu/ kas eejemts irr no Śwehta Garra/ peed§immis no tahs Jumprawas Mahrias/ zeetis appakśch Panzia Pilata/ Kru§ta^ śi§ts/ nomirris/ aprakts/ §emme^ kahpis eekśch Elles/ treścha^ Deena^ atkal iszehlees no Miŗŗoneem/ uhskahpis Debbeśi^s/ śehdees pee labbas Rohkas Deewa ta wiśśu=walditaja Tehwa/ no turrenes wiņ§ch at=ees/ śohdiht tohs d§ihwus in mirruśchus. VHL1685_Cat, 414. < lat. vai vc. Pontius Poncius