A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 cūka

cūka (97) s. f. czuhkaß (1), czukes (1), zuhka (30), zuhka=śaŗŗi (1), zuhkahm (6), zuhkahs (1), zuhkai (2), zuhkam (4), zuhkas (15), zuhkas=śarri (1), zuhkas=tauki (1), zuhkasśaŗŗi (1), zuhkaß (1), zuhka` (1), zuhka^s (1), zuhko=ganni (1), zuhko=ghanns (1), zuhko=ghanns (2), zuhko=ghannu (1), zuhko=kuhts (1), zuhko=pulks (4), zuhko=pulku (2), zuhko=pullka` (1), zuhko=śille (2), zuhko=śuhds (1), zuhko=vtts (1), zuhko§tallis (1), zuhku (70), zuhku=pulks (1), zuka (2), zukam (1), zuko (1)Saw/ Zuka. Manc1638_L, 150B12. Schwein/ Zuhka. Manc1638_L, 164B8. ein Schwein/ Zuhka. Manc1638_PhL, 27118. Zuhka eine Sau, Schwein. Fuer1650_70_1ms, 31315. Zuhka. eine Sau, Schwein. Fuer1650_70_2ms, 5533. cūkaBus thems czilwekems par barrybe buth{buh} / Breßo / Laczes / Lopus vnde Czukes / Sattays Dews vnde thems tho wene. Ps1615, 18826. Bet teem irr notizzis tas pateeśi śakkams Wahrds: Śuns atkal eerihj śawu Wehmekli: un peldejuśi Zuhka atkal wahrtahs Dubļo^s. JT1685 2P 2:2. - cūka(s) sari / saŗi (3) zuhka=śaŗŗi (1), zuhkas=śarri (1), zuhkasśaŗŗi (1)- cūku gans (5) zuhko=ganni (1), zuhko=ghanns (3), zuhko=ghannu (1)- cūku pulks (8) zuhko=pulks (4), zuhko=pulku (2), zuhko=pullka` (1), zuhku=pulks (1)- (kā) cūkai (dubļos) vārtīties; vārtāties kā cūkai dubļos (4) ka zuhka dubbļohß wahrtaiteeß (1), ka.. zuhka.. wahrtiteeß (1), wahrtajahß ka zuhka dubblohß (1), zuhka.. wahrtahs (1)- (ne)piedzerties kā cūkai (mielēs / ar mielēm); kā cūkai piedzerties (5) ka zuhka peed§errteeß (1), nhe pee=d§erreß ka zuhka (1), peed§ehreeß ka zuhka (1), peed§errahß ka zuhka meelehß (1), peed§eŗŗahß ka zuhka ar meelehm (1) cūku piperis (2) zuhku pipperis (2)Zuhku pipperis, haselwurtz. Fuer1650_70_1ms, 31317. Zuhku pipperis. Hasel=wurtz. Fuer1650_70_2ms, 5536. parastā kumeļpēdaZuhku pipperis, haselwurtz. Fuer1650_70_1ms, 31317. Zuhku pipperis. Hasel=wurtz. Fuer1650_70_2ms, 5536. mest pērles priekš cūkām; pērles priekš cūkām mest (2) metteet.. pehrles preekśch zuhkahm (1), pehrles preek§ch zuhkahm meśt (1)dot vērtības cilvēkiem, kuri tās nespēj novērtētWings nhe ghribb to Śwähtumu Śuņņeem doht / und tahß Pehrles preek§ch Zuhkahm meśt. Manc1654_LP3, 9519. Ne dohdeet to Śwehtu teem Śuņņeem/ neds metteet śawahs Pehrles preekśch Zuhkahm: Ka tahs ar śawahm Kahjahm wiņņahs ne śaminn/ un atgree§damees juhs śaplohśa. JT1685 Mt 7:7. neskaidra etimoloģija cūk, cūcenes, puscūcis, puscūka