A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 pātari

pātari (111) s. m. pl. Deewa=Pahtareem (1), Deewa=Pahtarus (1), paataruß (3), pahtahri (3), pahtahrus (1), pahtareem (5), pahtareems (9), pahtari (4), pahtarohß (6), pahtarus (41), patareem (1), patareems (4), patari (5), patarohß (3), patarus (15), pataruß (1), pater (2), pathareem, patres (1), patrims (2), patrus (1)Gebet/ Patari/ Luhk§chana. Manc1638_L, 70B17. Patari. Patariņņi, gebät, gebätlein. rectius.. Fuer1650_70_1ms, 19121. Pahtahri, Pahtahriņņi. Gebät Gebätlein.. Fuer1650_70_2ms, 25210. lūgsnaKa §kan tha Pater? Tha pirma luk§chen? CC1585, 1112. Kad kahds ślikts Saldahts pee Pathareem jeb Ba§niza^ peed§ehris nahk/ tad buhs tam/ augo§cha^ Deena^ un Nakti/ Kakla=D§el§i^ eeślehgtam §tahweht. SKL1696_KB, 13. p. - Dieva pātari (6) Deewa pahtari (1), Deewa pahtarus (1), Deewa pahtarus (1), Deewa patarus (1), Deewa=pahtareem (1), Deewa=pahtarus (1)- (ne)mācēt pātarus; pātarus (ne)mācēt (7) mahk.. pahtarus (1), mahki.. pahtarus (2), nhe mahku pahtarus (1), nhe mahku.. pahtarus (1), pahtarus mahk (1), patres nhemak (1)- pātarus mācīties; (ne)mācīties pātaru (11) mahzais patarus (1), mazahß pahtarus (1), nhe mazaiß pahtarus (1), pahtarus mahzidameeß (1), pahtarus mahziteeß (2), pahtarus.. mahzahß (1), pahtarus.. mahziteeß (1), patarus mahzahß (1), patarus mahzijahß (1), patarus mahziteeß (1) ēdami pātari (2) ehdami pahtahri (1), ehdami patari (1)Ehdami patari vor Eß=gebät. Fuer1650_70_1ms, 19121. Ehdami Pahtahri. Vor=Eß=gebät. Fuer1650_70_2ms, 25212. lūgsna pirms ēdienreizesEhdami patari vor Eß=gebät. Fuer1650_70_1ms, 19121. Ehdami Pahtahri. Vor=Eß=gebät. Fuer1650_70_2ms, 25212. iet pātaros (2) eet.. pahtarohß (1), ghajam patarohß (1)1. mācīties lūgšanas u. c. (?)Mehß Lattwee§chi ghajam Tährbata`/ turr lickam Bährnus Chri§tiet/ tur ghajam Patarohß/ turr ghajam py Ghräku śuhd§e§chanas. Manc1638_Run, 468B2. 2. skaitīt lūgsnuDa§śch Śaimneex kad Mai§e us Ghalldu uszällta / śacka / laid eet Bährni Pahtarohß / mann wehl jadarra / ghann eß nahk§chu eh§t. Manc1654_LP1, 49215. paēdami pātari (2) pa=ehdami pahtahri (1), pa=ehdami patari (1)Pa=ehdami patari. Nach=Eß=gebät. Fuer1650_70_1ms, 19122. Pa=Ehdami Pahtahri. Nach=Eß=Gebät. Fuer1650_70_2ms, 25213. lūgsna pēc ēdienreizesPa=ehdami patari. Nach=Eß=gebät. Fuer1650_70_1ms, 19122. Pa=Ehdami Pahtahri. Nach=Eß=Gebät. Fuer1650_70_2ms, 25213. pātarus (ne)skaitīt; skaitīt pātarus (39) ja §kaita.. pahtari (1), paataruß §kaiti (1), paataruß §kaitidami (1), paataruß §kaitj (1), pahtahrus ne skaita (1), pahtarus skaitiht (2), pahtarus §kaidyis (1), pahtarus §kaidyis (1), pahtarus §kaita (3), pahtarus §kaita (1), pahtarus §kaiti (3), pahtarus §kaitiet (2), pahtarus §kaitiet (2), pahtarus §kaitija (1), pahtarus §kaitijuśchi (2), pahtarus §kaitu (3), pahtarus.. §kaitiet (1), patarus §kaita (1), patarus §kaitiet (1), pataruß §kaitit (1), patrus neskaita (1), §kaita.. pahtarus (1), §kaita.. patarus (1), §kaitaita pahtarus (3), §kaitaita.. pahtarus (1), §kaiteeta patarus (1)beten/ luhkt/ patarus §kaitiet. Manc1638_L, 32B18. betet/ §kaiteeta Patarus. Manc1638_PhL, 3446. pahtarus skaitiht. bäten.. Fuer1650_70_1ms, 1395. pahtarus skaitiht. bäten. Fuer1650_70_2ms, 2134. lūgt Dievu, skaitīt lūgsnuKad kas pahtarus §kaita / vnd attkall lahd / ka buhs to Kungam paklau§śiet? Manc1631_Syr, 58023. Unn kadd tu paataruß §kaitj / nä äßi kaa tee Atzu=kalpi / teem myliß eek§ch Skolam unn Eelu=Sturym pataruß §kaitit / lay wingi räddzäti toop no Tzilwäkem. Reit1675_UeP, 1423. < lat. pāter (noster) 'tēvreizes sākums' (sal. līb. pǭțõr 'lūgsna', ig. paater 't.p.', liet. põteriai 't.p.') pātariņi, pātarīši, pātarunams