Vasaras versija 2021
329 515 vārdi
49 104 frāzes
kas
kas vietniekvārds
1.vietniekvārds, jautājamais vietniekvārds Norāda uz nenoteiktu, nezināmu, arī vēl neminētu dzīvu būtni, priekšmetu, parādību, norisi (neattiecinot uz noteiktu grupu), par kuru izteikts jautājums.
// Norāda uz nenoteiktu, nezināmu, arī vēl neminētu dzīvu būtni, priekšmetu, parādību, norisi (no kādas dzīvu būtņu, priekšmetu, parādību, norišu grupas), par kuru izteikts jautājums.
// parasti konstrukcijā: vārdu savienojums "kas par" Norāda uz (dzīvas būtnes, priekšmeta, parādības, norises) nenoteiktu, nezināmu, arī vēl neminētu pazīmi, īpašību, par kuru izteikts jautājums.
// formā: akuzatīvs Izsaka prasību, lai sarunbiedrs atkārto vai paskaidro teikto; izsaka rosinājumu, lai sarunbiedrs uztver teikto, pievienojas tam.
// apstākļa vārda nozīmē; formā: akuzatīvs vai formā: datīvs Norāda uz cēloni vai nolūku; kāpēc; kādēļ.
// apstākļa vārda nozīmē, novecojis; konstrukcijā: vārdu savienojums "par ko"
2.vietniekvārds, jautājamais vietniekvārds; parasti konstrukcijā: izsaukuma teikums Pastiprina nojēgumu par dzīvu būtni, priekšmetu, parādību, norisi, kas izraisa emocionālu stāvokli.
3.vietniekvārds, jautājamais vietniekvārds; parasti konstrukcijā: izsaukuma teikums Norāda uz (kā) lielu daudzumu.
// konstrukcijā: vārdu savienojums "kas par" Norāda, ka (dzīvai būtnei, priekšmetam, parādībai, norisei) ir spilgta, ievērojama pazīme, īpašība.
4.vietniekvārds, jautājamais vietniekvārds; parasti konstrukcijā: izsaukuma teikums vai parasti konstrukcijā: jautājuma teikums, retorisks jautājuma teikums Norāda uz (kā, parasti ar dzīvas būtnes, priekšmeta, parādības, norises nojēgumu saistīta) noliegumu, neiespējamību.
5.vietniekvārds, nenoteiktais vietniekvārds Norāda uz nenoteiktu, nezināmu, arī vēl neminētu dzīvu būtni, priekšmetu, parādību, norisi.
Kas nekas sarunvalodakaut kas.
// Norāda uz turpmāk paužamo saturu, uzskaitījumu.
// kopā ar: īpašības vārds vai kopā ar: vietniekvārds "tāds" Norāda uz parādību, kurai piemīt minētā pazīme.
6.vietniekvārds, nenoteiktais vietniekvārds Savienojumā ar verba personas formu, tā divdabi ar izskaņu "-dams" un "lai": norāda uz dzīvas būtnes, priekšmeta, parādības, norises pieļāvumu.
// kopā ar: darbības vārds, nenoteiksme; parasti formā: akuzatīvs Norāda uz to, ar kuru saistīta verba nosauktā darbība.
7.vietniekvārds, attieksmes vietniekvārds; kopā ar: lietvārds, atkārtots vienas un tās pašas saknes vārds vai kopā ar: īpašības vārds, atkārtots vienas un tās pašas saknes vārds Lieto, lai pastiprinātu nojēgumu par (dzīvas būtnes, priekšmeta, parādības, norises) tipiskumu, arī augstu kvalitāti.
8.vietniekvārds, saikļa nozīmē, attieksmes vietniekvārds Saista salikta teikuma komponentu ar palīgteikumu, norādot uz subjekta attieksmi starp tiem.
// Saista salikta teikuma komponentu ar palīgteikumu, kurš konkretizē šajā teikuma komponentā minēto vietniekvārdu, un vienlaikus norāda uz subjekta attieksmi starp tiem.
9.vietniekvārds, saikļa nozīmē, attieksmes vietniekvārds Saista salikta teikuma komponentu ar palīgteikumu, kurš konkretizē šajā teikuma komponentā minēto vietniekvārdu, un vienlaikus norāda uz predikatīvo attieksmi starp tiem.
10.vietniekvārds, saikļa nozīmē, attieksmes vietniekvārds Saista salikta teikuma komponentu ar palīgteikumu, norādot uz atributīvo attieksmi starp tiem.
// Saista salikta teikuma komponentu ar palīgteikumu, kurš konkretizē šajā teikuma komponentā minēto vietniekvārdu, un vienlaikus norāda uz atributīvo attieksmi starp tiem.
11.vietniekvārds, saikļa nozīmē, attieksmes vietniekvārds Saista salikta teikuma komponentu ar palīgteikumu, norādot uz objekta attieksmi starp tiem.
// Saista salikta teikuma komponentu ar palīgteikumu, kurš konkretizē šajā teikuma komponentā minēto vietniekvārdu, un vienlaikus norāda uz objekta attieksmi starp tiem.
12.vietniekvārds, saikļa nozīmē, attieksmes vietniekvārds; konstrukcijā: vārdu savienojums "lai kas" vai konstrukcijā: vārdu savienojums "lai arī kas", vai konstrukcijā: vārdu savienojums "lai nu kas", vai konstrukcijā: vārdu savienojums "lai vai kas"; lieto: pareti Saista salikta teikuma komponentu ar palīgteikumu, norādot uz pieļāvuma attieksmi starp tiem un pastiprinot nojēgumu par šo attieksmi.
13.vietniekvārds, saikļa nozīmē, novecojis, attieksmes vietniekvārds; formā: akuzatīvs Saista salikta teikuma komponentu ar palīgteikumu, norādot uz laika attieksmi starp tiem; tikko.
// konstrukcijā: vārdu savienojums "tiklīdz ko"
14.vietniekvārds, saikļa nozīmē, attieksmes vietniekvārds; lieto: pareti Saista divus relatīvi patstāvīgus teikuma komponentus; tas.
// konstrukcijā: vārdu savienojums "pie kam" Turklāt.
15.vietniekvārds, saikļa nozīmē, attieksmes vietniekvārds; lieto: pareti Saista patstāvīgu teikumu ar iepriekšējo kontekstu.
Stabili vārdu savienojumi:
Daudz kas1. Daudz nozīmīga, svarīga.2. Samērā liels daudzums (priekšmetu, parādību no visa esošā, minētā, zināmā u. tml.).
Diezin (arī diez) kas, arī nezin (arī nez) kas sarunvaloda1. Nav zināms, kas.2. Kas sevišķs.
Kas ir sarunvalodasaka, kādu uzrunājot, lai pamudinātu (ko darīt), pievērstu uzmanību.
Kas ir, tas ir, arī kas nav, tas nav sar.-lieto, lai izteiktu drošu apgalvojumu vai noliegumu.
Kas tur liels sarunvalodasaka, norādot, ka nav nekā sevišķa, īpaša.
Kas zinasaka, ja nav droši zināms, ja šaubās.
Kaut kas1. Norāda uz nenoteiktu, nezināmu, arī vēl neminētu dzīvu būtni, priekšmetu, parādību, norisi.2. Norāda uz nenoteiktu parādību, kurai piemīt minētā pazīme.
Ko lai dara, arī ko tur (var) darīt, arī ko (tu) (pa)darīsisaka, atzīstot bezspēcību, nespēju ko izdarīt, panākt.
Ko niekussaka, noraidot kādu iespējamību, domu.
Ko nu, arī ko jūs!, arī ko tu!saka, noraidot kāda domas, rīcību, izturēšanos.
Ko tur, arī ko tur tik daudz sarunvalodasaka, norādot, ka nav nozīmes, arī vajadzības (piemēram, ko darīt).
Lai tur (arī tad) vai kas!saka, norādot, ka noteikti kas notiks, tiks izdarīts jebkuros apstākļos.
Maz kas1. Maz nozīmīga, svarīga.2. Samērā mazs daudzums (priekšmetu, parādību no visa esošā, minētā, zināmā u. tml.).
Ne par ko sarunvalodaveltīgi, nelietderīgi.
Nu kosaka, norādot uz pieļāvumu, piespiestu atzīšanu.
Viss kasliels daudzums dažādu priekšmetu, parādību; vienalga, kas; viss iespējamais.
Zini (arī ziniet) kosaka, uzrunājot kādu, pievēršot sarunbiedra uzmanību stāstāmajam.
Avoti: LLVV
Korpusa piemēri: