A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 5 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 viltanauda

viltanauda (3) s. f. willta=nauda (1), willta=naudu (2)par ļaunu darbu saņemta naudaO juhß Bleh§chy! juhß §chkeetaht nheneeka 䧜am / to Kunghu Chri§tum / katters jums und wi§śai Pa§śaulei labb / unnd{uund} nhe kahdu Ghräku darrijiß by / beß Wainas lickt nokaut / bett par to Willta=Naudu / ko juhß e§śeeta iß=däwuśchi / jums dauds dohmas. Manc1654_LP3, 13425. nauda

2 vīnaoga

vīnaoga (15) s. f. (wihna)=ohgas (1), wiena=ogha (1), wiena=ohga (1), wiena=ohgha (2), wiena=ohghahm (1), wihna ohgas (2), wihna=ohgahs (1), wihna=ohgas (1), wihna=ohgas (1), wihnaohgas (1), wyne oges (2), wynogu (1)Traub/ Wiena=ogha. Manc1638_L, 187B15. eine Weintraube/ Wiena=ohgha. Manc1638_PhL, 32517. wihna ohgas, wein beere, trauben. Fuer1650_70_1ms, 30822. Wihna=kohks. Wein=Stock. =Ohgas - Wein beere Fuer1650_70_2ms, 53116. vīnogaWar arridtczan Wyne oges la§§yth no tims Ehr§chekokims ? EvEp1587, 15721. Un tas Eņģelis mette śawu Zirpi us to Semmi/ un nogree§e (tahs Wihna=Ohgas) no to Wihna=Kalnu tahs Semmes/ un mette tahs eekśch to leelu Wihna=Spaidu tahs Deewa Duśmibas. JT1685 Atk 14:14. la. vīns + oga (pēc vlv. wînbere parauga) oga, vīnaogs

3 vīnaogs

vīnaogs (4) s. m. wiena=ohgheem (1), wiena=ohgus (2), wyna=ohgi (1)vīnogaManna Śirds lyxmoyahs śöw par tahs / iht kad tee Wyna=ohgi enahk / Es ghayu ar tahms Kayams py tohs / vnd waizayu no pirmahs Behrnibas pehts tahs. Manc1631_Syr, 61429. Kaß no Wiena=Kohku augh / nhe gir Allus / Vhdens / Mäddus / bett tiers Wiens / katters no Wiena=Ohgheem iß=§paidiets tohp. Manc1654_LP1, 38631. ogs, vīnaoga

4 vismaģāks

vismaģāks (1) adj. m. sup. wiß maggakam (1)vismazākais..ai§to ko tu tam wiß Maggakam darri / to darri tu JE§u Chri§to patt. Manc1654_LP2, 12925. la. maģs 'mazs' maģs, maģa

5 vismaģums

vismaģums (1) s. m. wißmaighumu (1)vismazākā daļaMehs räd§am no winja Darrbu to wißmaighumu / ai§to dauds leelakas leetas gir mums pa§lähptas. Manc1631_Syr, 59933. la. maģums 'mazums, maza daļa' maģums