A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 44 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 Labans

Labans (1) s. m. npers. Labana (1)Lābans; VDZitti Ghanni śarrgha unnd ghanna Lohpus: ka Jäcobs śawas{śawa} Mahtes{} Brahļa Labana Awis ghannija / ka Mo§es śawas Śeewas Tähwa Awis ghannija; bett Je§us Chri§tus gir muh§śo Dweh§śelo Ghanns / zaur kattru Deews mums ißred§ejis gir.. Manc1654_LP1, 44928. < vc. Laben

2 Labrencis

Labrencis (4) s. m. npers. Labbrent§cha  (1), Labbrent§chohß  (1), Labbrentz  (1), Labrent§cha  (1)1. Labrencis (personvārds)Ta Jßpo§ti§chana tahß Ba§nizas gir noticku§śi vs patt Labrent§cha Deenu / 10. Auguu§ti. Manc1631_LVM, 2311. Labbrentz/ Marting/ Clawing/ Otte. Manc1638_Run, 448B1. Labrenča diena (2) Labbrent§cha deena (1), Labrent§cha deenu (1)Labrenča diena, 10. augusts2. (tikai dsk.) Labrenča diena, 10. augustsauff Mar.Geburt/ Bartholom. etc. ma§ohß Maŗohß/ Berthmejohß/ Labbrent§chohß etc. Manc1638_PhL, 3857-8. < vlv. Lawrenz

3 Lacaris, Lācaris, Lacarus

Lacaris, Lācaris, Lacarus (42) s. m. npers. Lahzaŗu (1), Lazair (1), Lazare (1), Lazari (1), Lazaro (3), Lazarum (10), Lazarus (25)Lācars; JDBeth tur by wens Nabbax Wyrs / ar wärde Lazarus / tas gulley pre§chan winge durwe puelns wahtes vnde egribbeyas ßöw pe ehdenams.. EvEp1587, 13925. Bet JE§us mihloja to Martu/ un wiņņa Mahśu/ un to Lahzaŗu. JT1685 Jn 11:11. - nabaga Lacarus (6) nabbagam Lazaro (1), nabbagham Lazaro (1), nabbags Lazarus (4) < vc. Lazarus Lacarums, Lācarums, Lāzars, Lazarus, Lāzarus

4 Lacarums, Lācarums

Lacarums, Lācarums (8) s. m. npers. Lahzarums (2), Lahzarumu (2), Lazarumme (2), Lazarumu (2)Lācars; JDKad thas nu exkan to Helle / vnde exkan to moke by / czele thas ßouwes atcees auxam / vnd redtczey Abraham no talene / vnd Lazarumme exkan winge Kleepe.. EvEp1587, 13925. Bet Abra&a&ms atbildeja; Peeminni Dehls / ka tu tawu Labbumu dabbujs eśśi / tur d§ihws buhdams; in Lahzarums tur pretti Ļaunumu dabbujs: Bet nu tohp śchis ee=preezinahts / in tu tohpi mohzihts. VLH1685, 5528. < vc. Lazarus Lacaris, Lācaris, Lacarus, Lāzars, Lazarus, Lāzarus

5 Lamberta muiža

Lamberta muiža (1) s. f. nloc. Lamberta=mui§cha (1)Oradershoff/ Lamberta=mui§cha. Manc1638_PhL, 41121. Lamberta muiža Kurzemes hercogistē (tagadējā Lambārte?)Oradershoff/ Lamberta=mui§cha. Manc1638_PhL, 41121. < vc. Lambert Zemzare 1961, 469.

6 Lamehs

Lamehs (1) s. m. npers. Lamechs (1)Lamehs (arī Lemehs); VD, JDLamechs arrid§an §chkittahß / winja Dähls Noah buhśchohtz taß ih§täns Preex. Manc1654_LP1, 2345. < vc. Lamech Lameks

7 Lameks

Lameks (1) s. m. npers. Lameka (1)Lamehs (arī Lemehs); VD, JDTa (Dehla) Ka`inana/ ta (Dehla) Arwakśada/ ta (Dehla) Semma/ ta (Dehla) No`a`ka/ ta (Dehla) Lameka.. JT1685 Lk 3:3. < vc. Lamech Lamehs

8 Lamuel

Lamuel (2) s. m. npers. Lamuel (2)Lemuēls; VDOck nhe teems Koninyeems / Lamuel / nhe dohd teems Koninyeems Wienu d§errt / neds teems Leelems kunghems §tippru d§ehren. Manc1637_Sal, 10020. < vc. Lamuel

9 Laodikeja

Laodikeja (4) s. f. nloc. Laodikejas (1), La`odikeas (1), La`o`dikeas (1), La`o`dikea^ (1)Lāodikeja; JDJo es dohmu Leezibu/ ka tam leels Darbośchanas Kar§tums irr par jums/ un par teem eekśch Laodikejas/ un par teem Hierapoli^. JT1685 Kol 4:4. < gr. Laodíkeia Laodizeja

10 Laodizeja

Laodizeja (1) s. f. nloc. Laodi§eju (1)Lāodikeja; JDŚakkam: Es eśmu tas A un tas O/ tas pirmais un tas Pehdigais; Un: ko tu red§i/ to rak§ti Grahmata^/ un śuhti tahm Draud§ehm/ kas eekśch A§ias irr/ uhs Ewe§u/ un uhs Śmirnu/ un uhs Pergamu/ un uhs Tiatiru/ un uhs Sardi/ un uhs Wiladelwiju/ un uhs Laodi§eju. JT1685 Atk 1:1. < vc. Laodicea Laodikeja

11 lapsacepure

lapsacepure (1) s. f. lap§a..=zäppures (1)lapsādas cepureKrahßnas Drehbes / Lap§a=und Zauna=zäppures walkaht / und śawu Leppnibu rahdiet / taß nhe maxa nheneeka / buhtu tu irr śe§śchus / a§toņus / und wairahk Dahldeŗus §kaitijis.. Manc1654_LP1, 51828. la. lapsa + cepure cepure

12 Lats

Lats (5) s. m. npers. Lats (1), Latta (2), Lattu (2)Lats; JDBet tai Deena^/ kad Lats no Sohdamas isgahja/ tad lihje Ugguns un Śehras no Debbes/ un nomaitaja wiśśus. JT1685 Lk 17:17. < vc. Lot Lot

13 Lāzars, Lazarus, Lāzarus

Lāzars, Lazarus, Lāzarus (15) s. m. npers. Lah§ars (1), Lah§aru (5), Lah§arus (7), La§arus (2)Lācars; JDJE§us CHri§tus śatzija us śaweem Mahzekļeem / kad Lazarus nomirris by: La§arus muh§śo Draugs ghull. Manc1654_LP3, 2166. Un tas śauze un śazzija: Tehws Abra`a`ms/ ap§chehlojees pahr manni/ un śuhti Lah§aru/ ka tas śawu Pirk§ta=Gallu Uhdeni^ eemehrz/ un d§iśśina mannu Mehli/ jo es zeeśchu leelas Mohkas śchihs Ugguns=Leeśma^s. JT1685 Lk 16:16. < vc. Lazarus Lacaris, Lācaris, Lacarus, Lacarums, Lācarums

14 Lazea

Lazea (1) s. g.? nloc. La§ea (1)Laseja (arī Lasaja); pilsēta JDUn ar Mohkahm śezzen wiņņu zehluśchees/ nahzam mehs kahda^ weeta^/ kas dehwe krahśna Malla/ kuŗŗai Pilsśats Lazea tuwu bija. JT1685 Apd 27:27. < vc. Lasea

15 Lebejs

Lebejs (2) s. m. npers. Lebbeis (1), Lebbeo (1)apustuļa Tadeja otrs vārds; JDJE§us śatziya vs Judda Lebbeo / vnd teems czittems Mahzekleems : Kas man myļo / taß mannu Wahrdu turrehß / vnd manns Tähws to myļohß / vnd mehs py to nahxim / vnd Mahyaweetu py to darrie§śim. Manc1631_LVM, 1378. Wilips/ un Behrtolmejs: Tohms/ un Matte~us tas Muitineeks: Jehkabs Alweja Dehls/ un Lebbeis Pawahrda^ Tadde~us. JT1685 Mt 10:10. < vc. Lebbeus

16 Levats

Levats (1) s. m. npers. Lewata (1)Levijs; JDTa (Dehla) Matthata/ ta (Dehla) Lewata/ ta (Dehla) Melkia/ ta (Dehla) Janna/ ta (Dehla) Ja§epa. JT1685 Lk 3:3. < vc. Leui, Levi Levi, Levis, Levijs

17 Levi, Levis

Levi, Levis (14) s. m. npers. Leui (2), Levi (2), Lewi (7), Lewis (2), Lewja (1)Levijs (arī Levī); JDThas tös Bhernes Leui mhe§ys / vnde tirys kha Sziddrabe / vnde tad the tham Kungam barrybe vpperre ne§§ys / exkan tai§nibe / vnde tham Kungam labbe pattix / tas Barribe vppers Juda vnd Jeru§alem / kha paprexke vnd noylge gaddems. EvEp1587, 21013. Un wiņśch śezzen eedams red§eja to Lewi * Alweja Dehlu/ pee Muitas śeh§cham/ un śazzija us to: Eij man pakkaļ: Un tas augścham zehlees gahje wiņņam pakkaļ. JT1685 Mk 2:2. cilts Levi (3) czilltu Levi (1), zilts Lewi (2)Levi pēcnācēji; levīti, viena no 12 izraēliešu ciltīm; VD, JDWings gir Aaron śawu Brahli no to pa§śchu Czilltu Levi arridrid§an paauxtenayis / vnd tam lieds ißred§eyees. Manc1631_Syr, 60213. No tahs Zilts Simeaņa: Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. No tahs Zilts Lewi: Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. No tahs Zilts J§aśchar diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. JT1685 Atk 7:7. < vc. Leui, Levi Levats, Levijs

18 Levijs

Levijs (1) s. m. npers. Lewija (1)Levijs; JDTa (Dehla) Jo§eśa/ ta (Dehla) Elie§era/ ta (Dehla) Jorema/ ta (Dehla) Matata/ ta (Dehla) Lewija.. JT1685 Lk 3:3. < vc. Leui, Levi Levats, Levi, Levis

19 Libans

Libans (1) s. g.? nloc. Libano (1)Libāns, kalnu grēda mūsdienu LibānāEs äßmu auxte augu§i ka Eggle vhs Libano / vnd ka Cypre§śes Kohx vhs to Kallnu Hermon. Manc1631_Syr, 56014. < vc. auff dem Libano

20 Libien

Libien (1) s. g.? nloc. Libien (1)LībijaParther vnd Meder / vnd Elamiter / vnde kattre mhes cziwoyam exkan Me§opotamia / vnde exkan Judea vnd Capadocia / Ponto vnd A§ia / Phrygia vnde Pamphilia / Egypten / vnd py tems e§§zams / to Libien / py Cyrenen / vn~ Swe§§cheneke no Rome / Judde vnde Juddeloudes / Kreter vnd Araber / mhes czirdam thös ar mu§§ims mhelims / tös leles Dewe darbes treßotes. EvEp1587, 1305. < vc. Lybien

21 Licijus

Licijus (2) s. m. npers. Lizijus (1), Lizius (1)Lizijs (arī Lisijs); JDKlaudius Lizijus/ tam wiśszeenigakam Walditajam Welikam/ Preeku. JT1685 Apd 23:23. < vc. Lysias Lizijas

22 Lida

Lida (3) s. f. nloc. Lidda (1), Lidda^ (2)Lida; pilsēta JDUn tas notikkahs Pehteŗam wiśśur pahr§taigajoht/ ka tas ir nonahze pee teem Śwehteem/ kas Lidda^ d§ihwoja. JT1685 Apd 9:9. < vc. Lydda

23 Lidia

Lidia (3) s. f. npers. Lidia (1), Lidias (1), Lydia (1)LidijaWeena Śeewa / ar Wahrdu Lydia / klau§śijahß no Śirrds / und jehme währa` / ka taß Apu§tuls Pahwils runnaja / und lickahß śöw Chri§titeeß. Manc1654_LP2, 18321. Un weena Śeewa ar Wahrdu Lidia/ weena Purpuŗa=Preezzeneeze/ ta Pilsśata Tiatria/ Deewu bihdama usklauśija mums: tai paśchai atdarrija tas Kungs to Śirdi/ wehra^ ņemt to/ kas no Pahwila runnahts klu`a. JT1685 Apd 16:16. < vc. Lydia

24 Lieladiena

Lieladiena (54) s. f. npropr. Leela deena (1), Leeladeena (15), Leeladeena=jährs (2), Leeladeenas (1), Leeladeena` (1), Leeladeena^ (1), Leledenan (1), Leledene (27), Leledene{ledene} (1), Leledenes (2), Leledeneyeers (2)Lieldienas (gan Kristus augšāmcelšanās, gan Pesahs jūdaismā)Toes grekes wenam cenigam{ceuigam} ehlicktam Dewekalpam vnde Ba§necekungam{Ba§ necekungam} ick gadde§kaerdt vs maggake wenkart ad§it / vnde leledene laikan / tho Sacramentt taes ceniges me§es vnd a§§enes Je§u Chri§ti pi ceu iempt. CC1585, 1820. Mihļajs Eņģļis/ krahśchnajs Eņģļis/ All. All. Kur es atraśchu śawu Kungu/ All. All. Tas irr augścham zehlees no ta Kappa/ All. All. Ścho=deen śchinni^ śwehta^ Leeladeena^/ All. All. LGL1685_K1, 498. - Lieladiena laiks (6) Leeladeena laika' (2), Leeladeena laika` (1), leeladeena laika` (1), leledene laicke (1), leledene laikan (1)- Lieladiena svētki; svētki to Lieladienu (15) Leela deena śwähtkohß (1), leeladeena swähtkeems (1), leeladeena swähtkohß (1), Leeladeena swähtkus (1), Leeladeena śwähtkus (1), Leledene sweetke (2), leledene sweetke (4), leledene §weetke (2), §weetke tho leledene (1), §weetke to leledene (1)- svēta Lieladiena; Lieladiena svēta (5) leledene §weeta (2), śwähta` Leeladeena` (1), śwehta^ Leeladeena^ (1), §weetan leledenan (1) Lieladiena jērs (4) Leeladeena jähru (2), Leledene yeere (2)jūdaismā jēra upuris pirms Pesaha svētkiemBeth te Judde loudis nhe gaye exkan to Szodibenamme ka the nee§ky§te nhe thapte / beth to Leledene yeere eh§t warreeth. EvEp1587, 8525. Kad tee by pa=ähdu§§chi / Śaprohteet to Leeladeena Jähru / Tad taß to nhe ai§mirśa / To Mais śawahs Rohkahß jehme / Śatziya / ehdeeta / ta gir manna Mee§śa / Kattra par jums tohp dohta / Par Pamme§§chanu juh§śo Ghräko. LGL1685_V5, 516. Lieladienu turēt (2) leledene thurreth (2)svinēt LieldienasTapeetcz laidet mums leledene thurreet / nhe exkan weetcze Rougu / nedtcz arridtczan exkan Rougu täs lounibes vnde bleedibes / beth exkan tho ßalde mykle täs tyribes vnde te§nibes. EvEp1587, 1049. Tapeetcz laidet mums leledene thurreth / nhe exkan wetcza Rouga / Nedtcz arridtczan exkan Rouga täs lounibes vnde bleedibes / Beth exkan täs tyribes vnde te§nibes. EvEp1615, 9311. Lieladiena jērs (9) Leeladeena jährs (4), Leeladeena=jährs (2), leledene jeers (1), leledeneyeers (2)Jēzus KristusScheit gir tas patte§e leledene jeers / No kattre Dews gir boußlis / Tas gir py to kru§te koke / Exkan kar§te mylibe czeppis. UP1587, I3A12. O Chri§te Leeladeena Jährs / Baŗŗo mums §chodeen wi§śus lieds / Jem noh§t wi§śu muh§śu No§egumu / Ka mehs töw warram alla§ch d§eedaht / Hallelujah. LGL1685_V5, 7519. Lieladienas maize (3) Leeladeena mai§es (1), leeladeenas mai§es (1), leledene may§e  (1)Jēzus KristusMhes ehdam vnde cziwoyam lab / Exkan patte§e leledene may§e. UP1587, I3A24. Mehs ehdam und d§iewoyam labbe / Eek§chan ih§tenas leeladeenas Mai§es :/: Tam wätzam Raugham nhe buhs buht / Py to Wahrdu tahs Schäla§tibas: Chri§tus ghribb tha Barriba buht / Und baŗŗoht weens to Dweh§śel / Hallelujah. LGL1685_V5, 6617. la. liela + diena (pēc skr. velikъ děnь 'Lieldiena' parauga) Liela diena, Lieldiena

25 Liela diena

Liela diena (24) s. f. npropr. Leelas deenas (1), Leelas deenas=jehriņ§ch (1), Leelas deenas=jehrs (1), Leelas=deenas (11), Leelasdeenas (5), Leela`deena` (1), Leelu=deen' (2), Leelu=deenu  (1), Leeludeen' (1)Lieldienas (gan Kristus augšāmcelšanās, gan Pesahs jūdaismā)Tas gir auk§cham czehleeß no tahs Kappas / Halle / Hallel. Schodeen §chinny §wata` Leela`deena` / Halle / Hallelujah. Manc1631_LGL, 27813. ŚCho aug§tu śwehtu Leeludeen'/ Laid jauki lihgśmo/ ne weens ween; Bet wiśśas gŗuhtas Śirdis: D§ihws irr/ kas bija mirris. LGL1685_K1, 518. Lielas dienas jērs (1) Leelasdeenas jehru (1)jūdaismā jēra upuris pirms Pesaha svētkiemKad tee jaw bija pa=ehduśchi/ To Leelasdeenas Jehru/ Tad tas to ne aismirśe/ To Mai§ śawa^s Rohka^s ņehme/ Śazzija; Ehdeet/ tas irr mannas Meeśas/ kas par jums tohp dohtas/ Par Pameśchanu juhśu Grehku. LGL1685_K1, 347. Lielu dienu turēt (1) Leelu=deenu turram (1)svinēt LieldienasTapehz lai mehs Leelu=Deenu turram / ne wezza^ Rauga^ / nei arri eekśch Rauga ta Ļaunuma in tahs Blehdibas / bet eekśch śaldas Mihklas tahs Śchķih§tibas in Taiśnibas. VLH1685, 3727. Lielas dienas jērs / jēriņš (13) Leelas deenas jehrs (1), Leelas deenas=jehriņ§ch (1), Leelas deenas=jehrs (1), Leelas=deenas jehriņam (1), Leelas=deenas jehriņņam (1), Leelas=deenas jehriņ§ch (1), Leelas=deenas jehrs (3), Leelasdeenas jehriņ§ch (1), Leelasdeenas jehrs (3)Jēzus KristusJo mums arri weens Leelas=Deenas Jehrs/ tas irr Kri§tus par mums uppurehts. VLH1685, 3726. Lielas dienas maize / maizīte (2) Leelas=deenas mai§es (1), Leelas=deenas mai§iht (1)Jēzus KristusMehs ehdam in d§ihwojam labbi/ Eekśch ih§tenas Leelas=Deenas Mai§es/ :/: Tam wezzam Raugam ne buhs buht/ Pee ta Wahrda tahs Schehla§tibas: Kri§tus grib ta Barriba buht/ In baŗŗoht weens to Dwehśeli/ Ta Tizziba ne grib no zitta liktees baŗŗotees/ Alleluja. LGL1685_K1, 5213. la. liela + diena (pēc skr. velikъ děnь 'Lieldiena' parauga) Lieladiena, Lieldiena

26 Liela upe

Liela upe (2) s. f. nloc. Leela uppe (2)Leela uppe die Aa, die große bach bey" der Mitau.. Fuer1650_70_1ms, 2909. Leela Uppe. die Aa. die grosse bach bei der Mitau.. Fuer1650_70_2ms, 5055. LielupeLeela uppe die Aa, die große bach bey" der Mitau.. Fuer1650_70_1ms, 2909. Leela Uppe. die Aa. die grosse bach bei der Mitau.. Fuer1650_70_2ms, 5055. la. liela + upe

27 Lieldiena

Lieldiena (118) s. f. npropr. Leel=deen (1), Leel=deena (1), Leel=deena=jährs (1), Leel=deenahß (1), Leel=deenas (17), Leel=deenas=jähru (1), Leel=deenas=śwähtki (1), Leel=deenas=śwähtkohß (1), Leel=deenas=śwehtkeem (1), Leel=deena` (1), Leel=deenu (3), Leeldeen (5), Leeldeena (7), Leeldeenahs (1), Leeldeenas (26), Leeldeenas=jährs (1), Leeldeenas=jähru (3), Leeldeenas=jehrs (1), Leeldeenas=jehru (10), Leeldeenas=śwähtki (3), Leeldeenas=śwehtki (1), Leeldeenas=§wähtki (1), Leeldeenasjährs (1), Leeldeena` (3), Leeldeena`{Ļeeldeena`} (2), Leeldeeni (1), Leeldeenu (6), Leeldeenus (1), Leeldenas (4), Leeldenas=jähru (1), Leeldena` (3), Lelden (7), Leldenes  (1)O§tern/ Leeldeena. Manc1638_L, 135A5. O§tertag/ Leel=deena. Manc1638_PhL, 38410. Lieldienas (gan Kristus augšāmcelšanās, gan Pesahs jūdaismā)Ekßan ßo Leldenes precyb / Lu^dzam mäs par touw' le'le mylyb / No wy§§e na^wes §päk vnd war / Touw' lioutinie bryw' vnd §wabbad dar Gods ir tam Täwam ekß' debbes Vnd tam Dälam / kas v§cäles No na^wes: vnd Swätam Garram / Nu laykig / vnd bes galle mu'źam. Elg1621_GCG, 1075. TEe ne śaraud§etu Mai§u Śwehtki bija tuwu klaht/ ko Leeldeenu śauz. JT1685 Lk 22:22. - Lieldienas rīts (4) Leel=deenas rieta` (1), Leeldeenas rieta' (1), Leeldeenas rieta` (1), Leeldeenas rietu (1)- Lieldienas svētki (16) Leel=deenas śwähtki (1), Leel=deenas śwähtkohß (1), Leel=deenas śwehtki (1), Leel=deenas śwehtko^s (1), Leel=deenas=śwähtki (1), Leel=deenas=śwähtkohß (1), Leel=deenas=śwehtkeem (1), Leeldeenas śwähtkus (1), Leeldeenas śwehtkeem (1), Leeldeenas śwehtko^s (1), leeldeenas §wähtkeems (1), Leeldeenas=śwähtki (3), Leeldeenas=śwehtki (1), Leeldeenas=§wähtki (1)- Lieldienas vakars (3) Leel=deenas wackara` (1), Leeldeenas wackara` (1), Leeldeenas wackaru (1) Lieldienas ēst (3) Leeldenas äh§t (1), Leeldenas eh§t (1), Leeldenas .. eh§t (1)svinēt Lieldienas, ēst Lieldienu maltītiBett tee Juddi nhe ghaya eek§chan to Śohdanammu / ka tee nhe taptu nhe§kie§ti / bett tahß Leeldenas äh§t warrätu. Manc1631_LVM, 9920. ..Tee Śuhd§ätaji nhe ghribb śawas Kahjas §perrt tanny Weeta` / kurr taß Semmes=Śohjhis Tee§śu und Śohdu turreja / ka tee preek§ch Ļaudeem lickdameeß / nhe§chkie§ti nhe taptu / bett tahß Leeldenas ( Jähru ) eh§t warrätu. Manc1654_LP3, 8823. Lieldienas jērs (24) Leel=deena=jährs (1), Leel=deenas jähru (5), Leeldeenas jehru (2), Leeldeenas=jährs (1), Leeldeenas=jähru (3), Leeldeenas=jehru (10), Leeldenas ( jähru ) (1), Leeldenas=jähru (1)ein O§terLamb/ Leel=deena=Jährs. Manc1638_PhL, 26828. jūdaismā jēra upuris pirms Pesaha svētkiemVnd wackara` nahze wings / vnd śehdehyahß py Ghalldu / ar teems Diwipadeßmitteems Apu§tuļeems vnd wings śatziya vs teems : Mann no Śirrdtz ghribbeyahß §cho Leeldeenas=Jähru ar jums äh§t / pirms es czee§§chu. Manc1631_LVM, 839. Bet pirma^ Deena^ tho neraud§eto Mai§u/ kad tee to Leeldeenas=Jehru nokahwe/ śazzija wiņņa Mahzekļi us wiņņu: Kur gribbi tu/ ka mums buhs noeet un śataiśiht/ ka tu to Leeldeenas=Jehru eh§t warri? JT1685 Mk 14:14. Lieldienu turēt (3) Leeldeen turreht (2), Leeldeenas turrejuśchi (1)svinēt LieldienasTapehtz laideeta mums Leeldeen turreht / nhe eek§chan wätzu Raugu / neds arrid§an eek§chan Raugu tahß blehdibas vnd ļaunumu / bett eek§chan to śalldu Mieklu tahß Tyhribas vnd Taißnibas. Manc1631_LVM, 11514. Ja tad nu to briedi / tudeļļ pa§śchahß Leel=deenahß / kad Chri§tus tick no Mirroņeem auk§cham zehleeß by / tee Deewabyjatee tahdas no§kummuśchas Leeldeenas turrejuśchi / tadehļ / ka taß Kungs JE§us da§che Reis ka śwe§śch buhdams litzeeß ; kadehļ brienojammeeß mehß tad nu / kad Deews brie§cham irr muh§śus Śwähtkus par Rauda=Deenu / par A§śaras=Deenu darra ? Manc1654_LP1, 43015. Otrie Lieldienas svētki (1) ohtreem Leel=deenas śwehtkeem (1)Otrās LieldienasUs ohtreem Leel=Deenas Śwehtkeem. VLH1685, 3818. Pirmie Lieldienas svētki (1) Pirmo^s Leel=deenas śwehtko^s (1)Lieldienas (arī Pirmās Lieldienas)Pirmo^s Leel=Deenas Śwehtko^s. VLH1685, 3722. Trešie Lieldienas svētki (1) Treścho^s Leel=Deenas śwehtko^s (1)Trešās LieldienasTreścho^s Leel=Deenas Śwehtko^s. VLH1685, 4022. Lieldienas jērs / jēriņš (8) Leel=deenas=jähru (1), Leeldeenas=jehrs (1), Leeldeenasjährs (1), Lelden iärinam (2), Lelden iärinie (1), Lelden iärins (1), Lelden iäryn (1)Jēzus KristusO ioukas kru§ts liot pa'r§wätyts Ar Chri§ti a§§in ap§lacyts Addo^d man atkal mann' dälyn To y§ten Lelden iäryn. Elg1621_GCG, 682. Tapehz istihreet to wezzu Raugu/ ka juhs jauna Mihkla eśśat/ ittin ka juhs neśaraud§eti eśśat/ jo arrid§an par mums irr muhśo Leeldeenas=Jehrs uppurehts/ tas irr Kri§tus. JT1685 1Kor 5:5. la. liela + diena (pēc skr. velikъ děnь 'Lieldiena' parauga) Lieladiena, Liela diena

28 Liepaja

Liepaja (1) s. f. nloc. Leepai (1)Liebaw/ Leepai. Manc1638_PhL, 41114. LiepājaLiebaw/ Leepai. Manc1638_PhL, 41114. la. liepa (ir arī citi cilmes skaidrojumi)

29 Liflante

Liflante (1) s. f. nloc. Liflante (1)LivonijaSArga o^ źälix kunx päc touwe lele myle§yrdybe mu§u Layße wal§tybe / vnd wy§§es kunges ßas paßes wal§tybes / mu§e Liflante zemme / vnd wy§§es kru§tites katoli§zkes lioudes. Elg1621_GCG, 1682. < vc. Livland

30 Likaonia

Likaonia (1) s. f. nloc. Likaonias (1)Likaonija (arī Likāonija); novads JDTad tee to nomannidami behd§e uhs Likaonias Pilsśateem (ar Wahrdu) Li§tru un Derbu/ un ta^s apkart eśśoścha^s Weeta^s. JT1685 Apd 14:14. < gr. Lykaonía

31 Likija

Likija (1) s. f. nloc. Likijas (1)Likija; novads Mazāzijā JDUn mehs Juhŗa^ gaŗŗam Kilikiju un Pamwiliju pahrzehluśchees/ nahzam uhs Miru/ Likijas Semme. JT1685 Apd 27:27. < gr. Lykía

32 Limbaži

Limbaži (1) s. m. nloc. pl. Limba§chi (1)Lem§el/ Limba§chi. Manc1638_PhL, 40920. Limbaži, pilsēta VidzemēLem§el/ Limba§chi. Manc1638_PhL, 40920. : ig. limp 'klibs' vai, līb. lämmi 'smacējošs' vai, ig. lembe 'mīlīgs, maigs' (nedroša etimoloģija)

33 Linvard

Linvard (1) s. g.? nloc. Linnward (1)Lennward/ Linnward. Manc1638_PhL, 40921. Lielvārde, pilsēta VidzemēLennward/ Linnward. Manc1638_PhL, 40921. neskaidra cilme

34 Lipsts

Lipsts (12) s. m. npers. Lip§t (2), Lip§ta (1), Lip§tam (1), Lip§ti (2), Lip§ts (4), Lip§tu (2)LipstsTad pazehle JE§us Śawus Atzis / vnd red§eya / ka dauds Ļaudis py to nahze / vnd śatziya vs Wilippu / (Letti pronunciant Lip§t.) kur pirrkam mehs Mais / ka §chee ähd? Manc1631_LVM, 7216. Ś: Lip§ta Deena^ / jeb: Lappa Deena^. 1. Maji. VLH1685, 10324. Lipsta diena (1) Lip§ta deena^ (1)apustuļa Filipa diena (arī Lapu diena), 1. maijs la. Vilips

35 Listra

Listra (6) s. f. nloc. Li§tra^ (3), Li§tru (3)Listra (arī Listras); pilsēta JDUN wiņśch nahze uhs Derbu un Li§tru: un red§i/ weens Mahzeklis bija tur/ Wahrda^ Timoteus/ weenas tizzigas Juddu=Śeewas Dehls/ bet no weena Greeķeŗu Tehwa. JT1685 Apd 16:16. < vc. Lystra

36 Litostrotos

Litostrotos (1) s. g.? nloc. Lito§trotos (1)‘Gabata, gr. saukta Litostrotos, t.i., ‘Akmeņu bruģis’; laukums JD’Tad Pilatus ścho Wahrdu d§irdejis iswedde tas JE§u ahra^ un nośehdehs uhs to Śohda Krehślu tanni Weeta^ ko śauz Lito§trotos/ uhs Ebŗe~isku: Gabbata. JT1685 Jn 19:19. < gr. lithóstrotos Gabata

37 Lizanias

Lizanias (1) s. m. npers. Li§anias (1)Lizanijs (arī Lisanijs); JDPEekta^ padeśmita^ Gadda^ tahs Waldiśchanas ta Kei§eŗa Tiberiaśa/ kad Ponzius Pilatus Semmes Śohgis eekśch Judejas bija/ un Erodus Waldneeks eekśch Galilejas/ un Wilips wiņņa Brahlis Waldneeks Jturias/ un tas Teeśas Trakonitis/ un Li§anias Waldneeks eekśch Abilenes. JT1685 Lk 3:3. < vc. Lisanias

38 Lizijas

Lizijas (1) s. m. npers. Li§ijas (1)Lizijs (arī Lisijs); JDUn kad Weliks to d§irdeja/ pawilzinaja wiņśch Laiku/ labb pahr ścho Zeļļu §innadams/ un śazzija: Kad Li§ijas tas Ahwer§ts nonahks/ tad isklauśiśchu es juhśu Leetas. JT1685 Apd 24:24. < vc. Lysias Licijus

39 Loida

Loida (1) s. f. npers. Lo`idas (1)Loida; JDKad es atgahdajohs to beswiltigu Tizzibu eekśch tew/ kas pirmak irr mahjojuśi eekśch tawas leelas=Mahtes Lo`idas/ un eekśch tawas Mahtes Eunikas: un es zerreju §tipri ka arrid§an eekśch tewim. JT1685 2Tim 1:1. < vc. Loide

40 Lot

Lot (11) s. m?. npers. Loth (10), Lotth (1)Lats; JDWings irr tohs nhe taupiya / py kattreems Lotth parr Swe§§cheneeku by / bett pa§udenaya tohs winjo läppnibas dehļ. Manc1631_Syr, 54423. Py Danieļu mehs to räd§am / Ka taß §tarpan teem Laweem śehdeya / Ta lieds arrid§an to rahmu Loth / Taß Engels pallied§eya tam no wi§śu Nhelaimibu. LGL1685_V5, 10227. < vc. Lot Lats

41 Ludesmuiža

Ludesmuiža (1) s. f. nloc. Ludesmui§cha (1)Luden/ Ludesmui§cha. Manc1638_PhL, 40922. Lugaži (?)Luden/ Ludesmui§cha. Manc1638_PhL, 40922. neskaidra cilme Zemzare 1961, 469.

42 Luka, Lukas, Lūkas, Lukass

Luka, Lukas, Lūkas, Lukass (89) s. m. npers. Luca (5), Lucae (4), Lucas (75), Luhkas (4), Lukaśu (1)Lūka; JDTa raxte te Sweete Maetcetaye. Mattheus / Marcus / Lucas / S. Paulus. Ench1586, FA5. Markus/ Ari§tarkus/ Demas/ Luhkas manni Darba=Beedri. JT1685 Flm 1:1. - (svēts) evangelists Luka / Lukas (64) ewangeli§ts .. Lucas (2), ewangeli§ts Lucas (35), ewangeli§tu Luca (1), ewangeli§tu Lucas (1), śwähtu ewangeli§tu Luca (1), śwähtz ewangeli§ts Lucas (24) Lukas grāmata (1) Lucas ghramata` (1)Lūkas evaņģēlijs; JD daļaTha śacka muh§śo Pe§titais JE§us Chri§tus patz / Lucas Ghramata` dehwita` weeta` :.. Manc1654_LP1, 55413-14. pī (to (svētu) evangelistu) Luka (5) py Luca (3), py to ewangeli§tu Luca (1), py to śwähtu ewangeli§tu Luca (1)Lūka evaņģēlijāChri§tus gir ta Śaule tahß Taißnibas; JE§us gir taß Au§trums no tahß Auxtibas / ka taß Ba§nizas=Kungs Zacharias d§eed py Luca pirrma` weeta`. Manc1654_LP1, 22315. < vc. Lucas

43 Luķius

Luķius (1) s. m. npers. Luķius (1)Lūkijs; JDUN eekśch Antiokias bija §tarp tahs Draud§ibas Praweeśchi/ un Mahzitaji/ Barnabus un Śihmeans/ kas dehwehts Niger/ un Luķius no Kirenes/ un Mannahim/ kas ar Erodu to Leelu=Kungu usaud§inahts bija/ un Sauls. JT1685 Apd 13:13. < vc. Lucius Luzius

44 Luzius

Luzius (1) s. m. npers. Lu§ius (1)Lukijs (arī Lūkijs); JDTur śweizina juhs Timoteus mans Darba=Beedris/ un Lu§ius un Ja§on un So§ipateris manni Raddi. JT1685 Rm 16:16. < vc. Lucius Luķius