A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 58 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 Iabs

Iabs (1) s. m. npers. Jaba (1)Ījabs; VD, JDRaugi/ mehs teizam tohs Laimigus eśśam/ kas paneśs/ juhs eśśat to Pazeeśchanu Jaba d§irdejśchi/ un to Gallu ta Kunga red§ejśchi/ ka tas Kungs śchirds§chehligs irr un weens Ap§chehlotajs. JT1685 Jk 5:5. < vc. Hiob Iobs

2 Idumeja

Idumeja (1) s. f. nloc. Jdumejas (1)Idumeja (iespējams, arī Edoma); reģions uz dienvidiem no Jūdejas JDJr no Jeru§alemes/ un Jdumejas/ un no no wiņņas Jardanes puśśes: un tee/ kas no Tirus un Sihdoņas/ weena leela Draud§e d§irdejśchi ko wiņśch darrija/ nahze pee wiņņu. JT1685 Mk 3:3. < vc. Jdumea

3 iebuviet(i)s

iebuviet(i)s (10) s. m. ebuweetis (1), ee=buweetis (1), eebuweeśchi (1), eebuweetam (1), eebuweetis (4), eebuweets (2)Einwohner/ Eebuweetis. Manc1638_L, 52A7. Einwohner/ Ee=buweetis. Manc1638_L, 212B18. Einwohner/ Eebuweetis. Manc1638_L, 213A8,9. Eebuweets, Ein Einwohner, a` buweht oder weeta. Fuer1650_70_1ms, 706. Eebuweets ein Einwohner, a` buweht oder weeta. Fuer1650_70_2ms, 1073. iebūvietis, cilvēks, kas dzīvo uz cita īpašnieka zemes, piem., pirtī; saimnieka īrnieks, kas īres maksu atkalpo ar savu darbu; saimnieka piemitnisEinwohner/ Eebuweetis. Manc1638_L, 213A8,9. Bet Deews runnaja ta`: ka wiņņa D§immumam Eebuweetam bij tapt śweścha^ Semme^/ un pee Kalpośchanas pee§pee§tam/ un ļaun turretam kļuht tśchetrśimtus Gaddus. JT1685 Apd 7:7. la. būt iebūvietis

4 iebūvietis

iebūvietis (1) s. m. eebuhweeśchi (1)iebūvietis, cilvēks, kas dzīvo uz cita īpašnieka zemes, piem., pirtī; saimnieka īrnieks, kas īres maksu atkalpo ar savu darbu; saimnieka piemitnis..laid Kunngs / laid Kallps / laid Gha§pa§cha / laid Kallpone / Śaimneex unnd Śaimnezene / Tähws / Mahte / Bährni / Wiers / Śeewa / Śaime / Eebuhweeśchi / ick=kattriß tudeļļ weena` Briedy kļuhß preek§cha aizenahtz: nhe weens warrehß paślehpteeß / nhe weens warrehß ścho Śohghi peewillt.. Manc1654_LP2, 423{403}9. la. būt Konv. VII 13613–13616. iebuviet(i)s

5 iedēstīt

iedēstīt (6) v. ee=deh§tiet  (2), ee=deh§tiets (1), ee=deh§titi (1), eedeh§tihts (1), eedeh§titu (1)einpropffen/ ee=deh§tiet. Manc1638_L, 138B1. eingezweiget/ in§itus, ee=deh§tiets. Manc1638_L, 222A25. 1. iedēstīt, iestādīteingezweiget/ in§itus, ee=deh§tiets. Manc1638_L, 222A25. Tad tu śakki: tee Sarri irr nolau§iti/ ka es taptu eedeh§tihts. JT1685 Rm 11:11. 2. uzpotēteinpropffen/ ee=deh§tiet. Manc1638_L, 138B1. Mehs attrohdam to Kunghu JE§um eek§chan tahß śwähtas Chri§tibas / kad mehß Chri§titi kļuam / tad kļuam mehs Winjam ee=deh§titi / ka kahds Ahbeles=Sarrß zitta` §aļļa` Kohka` kļu§t ee=däh§ts / §aļļo / und krahßnus Augļus näß. Manc1654_LP1, 11611. la. dēstīt dēstīt, iedēsts

6 iedēsts

iedēsts (1) s. m. eedeh§ti  (1)dēsts, stādsBet wiņśch atbildeja un śazzija: Wiśśi Eedeh§ti/ ko mans Debbeśo Tehws ne irr deh§tijis.. JT1685 Mt 15:15. la. iedēstīt iedēstīt

7 iedibināšana

iedibināšana (2) s. f. eedibbinaschana (1), eedibbinaśchana{eedibbi[n]aśchana} (1)Eedibbinaśchana{Eedibbi[n]aśchana}, Eingründung.. Fuer1650_70_1ms, 5830. Eedibbinaschana. Eingrundung. Fuer1650_70_2ms, 864. izveidošanaEedibbinaśchana{Eedibbi[n]aśchana}, Eingründung.. Fuer1650_70_1ms, 5830. la. iedibināt iedibināt, dibināšana

8 iedibināt

iedibināt (7) v. eduebbenaatcz (1), eduebbenate (2), eedibbinaht (2), eedibbinati (2)eedibbinaht Eingründen.. Fuer1650_70_1ms, 591. Eedibbinaht. eingrunden. Fuer1650_70_2ms, 865. 1. izveidot, radītThe mätcze wene wiltige guddribe / Ko pa§§che prätz j§doma / Winge Szyrdtcz nhe wenige pratan gir / Exkan Dewe wärde eduebbenaatcz.. UP1587, L2A4. eedibbinaht Eingründen. Fuer1650_70_1ms, 591. 2. nostiprināt, stiprināt (?)..to Titczibe exkan yuu§ims Szirdims / vnd czour to mylibe eßacknote / vnde eduebbenate thopet / ka yuus apthwert warreth ar wue§§ims Sweetims.. EvEp1587, 1792. ..ka tas jums Spähku dohd pehts to Baggatibu śawas Ghodibas / §tippreems tapt czaur śawu Gharru py to eek§chigu Czillwäku / vnd CHri§tum d§iewoht czaur to Titzibu juh§śahß Syrdys / vnd czaur to Mylibu eeśacknoti / vnd eedibbinati tohpat / ka juhß śayembt warreeta ar wi§śeems Swähteems.. Manc1631_LVM, 17517. la. dibināt dibināt, iedibināšana

9 iedzelt

iedzelt (1) v. eed§ehlis (1)iedzelt, sadzeltUn wiņņo Mohziśchana bija/ ittin ka weena Skarpija Mohziśchana/ kad tas to Zilweku irr eed§ehlis. JT1685 Atk 9:9. la. dzelt dzelt 1

10 iedzirknis

iedzirknis (1) s. m. eedsirknis (1)eedsirknis. Salisburg. der Trichter oder die öfnung wodurch der fisch in die fisch=reuse hinnein, aber nicht wieder heraus kann. Fuer1650_70_2ms, 110l2. ieeja murdā, piltuvveida atvērums, pa kuru zivs var iekļūt murdā, bet nevar tikt no tā laukāeedsirknis. Salisburg. der Trichter oder die öfnung wodurch der fisch in die fisch=reuse hinnein, aber nicht wieder heraus kann. Fuer1650_70_2ms, 110l2. : liet. į̃gerklis, iñgerklis ‘ieeja murdā’

11 iegatnieks

iegatnieks (4) s. m. eegatneeks (2), egathnekes (2)Eegatneeks, Staigatajs, Ein Pilger. Fuer1650_70_1ms, 708. Eegatneeks, Staigatais. ein Pilger.. Fuer1650_70_2ms, 1075. ienācējs, svešinieksMYlige Brale es peminno yums / kha tös Swe§§chenekes / vnde egathnekes / nothurreetes / yums no meßige egribbe§chenne / kattre prettibe to Dwhe§el czinyas / vnde thurret wene labbe buu§chenne §tarpan tems Paggane loudems.. EvEp1587, 11716. Eegatneeks, Staigatais. ein Pilger.. Fuer1650_70_2ms, 1075. la. iegātnis

12 iegnauzīt

iegnauzīt (1) v. eegnausiht (1)eegnausiht, ein oder durch reiben, alß dem Pferde die brust durch drücken. Fuer1650_70_1ms, 839. ieberzt, iespiesteegnausiht, ein oder durch reiben, alß dem Pferde die brust durch drücken. Fuer1650_70_1ms, 839. la. gnauzīt gnauzīt

13 iegodināt

iegodināt (3) v. eegohdinaht (2), eegohdinat (1)Eegohdinat, zu Ehren helffen.. Fuer1650_70_1ms, 7410. Eegohdinaht, zu ehren helffen. Fuer1650_70_2ms, 1388. palīdzēt godināt (?)Eegohdinat, zu Ehren helffen.. Fuer1650_70_1ms, 7410. Śchis Laiziņ§ch wiśśu Preeku pils/ Ka Deewa Dehls irr nahzis/ No śawas aug§tas Debbes=pils/ Eegohdinaht muhs śahzis.. LGL1685_K1, 158. la. godināt godināt

14 Ieģipte

Ieģipte (2) s. f. nloc. Eegyptes (1), Eeģiptes (1)ĒģipteKAd J§raels no Eegyptes isghaya / ta czillta Jäcoba no teems §we§§cheems Ļaudeems. Manc1631_LGL, 42826. KAd I§ra`e`ls no Eeģiptes isgahj/ ta Jehkaba Zilts no teem śweścheem Ļaudim. LGL1685_K1, 27624. < vc. Ägypten Eģipte, Egiptus

15 iela

iela (39) s. f. eehlahm (2), eela (3), eelahm (7), eelahms (2), eelam (1), eelas (9), eelas{eeelas} (1), eelas=ghalla` (1), eelas=kackta` (1), eela^ (1), eela^s (2), eelo=§tuhro^s (1), eelu (4), eelu=sturym (1), ele (3)breite Straß oder Gaß/ Eela. Manc1638_L, 70A8. ielaNu at§tayam mhes to gullite / Vnde etam mayas muße Ele UP1587, M3B20. Kas jeb Deena^ jeb Nakti^ us Eehlahm dau§ahs/ un Akmiņo^s zehrt/ tam buhs zaur Rihk§teem tezzeht. SKL1696_KB, 48. p. : liet. eilė̃, dial. eilà 'rinda, kārta, slānis' iels

16 iels

iels (13) s. m. eeleems (5), eleem (2), eleems (2), elems (4)ielaTapeetcz eyeth vs tems Elems / vnde aytczenayet ka§as / kattres yuus attrodeth. EvEp1587, 18911. Vnd tee Kallpi ißghaja us teem Eleem / und śackraja / kadus attraßdami / Ļaunus und Labbus / und tee Ghalldu kļua wi§śi pilli. Manc1654_LP2, 346{326}9. - (iz)iet uz / virson ieliem(s) (8) eita vs.. eeleems (1), eita vs.. eleem (1), etam.. vs.. elems (1), ey würßon.. elems (1), eyeth vs.. elems (1), eyeth vs.. elems (1), ißghaya vs.. eeleems (1), j§gaye vs.. elems (1) : liet. eilė̃, dial. eilà 'rinda, kārta, slānis' iela

17 iemauki

iemauki (2) s. m. pl. eemaukus (2)iemauktiwiņśch tohs Eemaukus gribbeja glaust. Fuer1650_70_1ms, 7322. winsch tohs Eemaukus gribbeja glaust. Fuer1650_70_2ms, 13316. la. iemauti (ar fonētisku pārveidojumu pēc maukt) iemaukti, iemauts

18 iemaukti

iemaukti (1) s. m. pl. emouckte (1)iemauktiNe eßet ka §irge vnde Meße§irge kattre ne§appratige gir / kattrems emouckte vnde §el§e exkan mutte lickt top / kad te pi töw negrib nackt. Ps1615, 472. la. iemauti (ar fonētisku pārveidojumu pēc maukt) iemauki, iemauts

19 iemauts

iemauts (11) s. m. eemauta (1), eemauteem (1), eemauti (2), eemautu (1), eemautus (2), emauta` (1), emautu (1), emoute (2)iemauktiBeth kad ßöw wens §tarpan yums czerre / thas kalpo Dewam / vnde nhe tur ßouwe Mhele exkan Emoute / beth pewille ßouwe Szirde / tha Dewe kalpo§chenne gir wheltige. EvEp1587, 12222. Red§i teem Sirgeem leekam mehs Eemautus Mutte^/ ka tee mums paklauśa/ un lohka ar teem wiśśu wiņņa Meeśu. JT1685 Jk 3:3. iemautā turēt (1) emauta` turreht (1)apvaldīt, ierobežotOck kaut es warrätu śawas Dohmas Emauta` turreht / vnd mannu Śirdi ar Deewa Wahrda pamaziet / vnd es śöwis nhe taupitu / kad es Ghräkotu. Manc1631_Syr, 55713. likt iemautu mutē (1) leek.. emautu mutteh (1)ierobežot; apklusinātEdawenahtas leetas apmahni tohs Ghuddrus / vnd leek teems Emautu Mutteh / ka tee nhe warr śohdieth. Manc1631_Syr, 55310. neturēt mēli iekškan iemautu (2) nhe tur.. mhele exkan emoute (2)neklusētBeth kad ßöw wens §tarpan yums czerre / thas kalpo Dewam / vnde nhe tur ßouwe Mhele exkan Emoute / beth pewille ßouwe Szirde / tha Dewe kalpo§chenne gir wheltige. EvEp1587, 12222. Beth kad ßöw wens §tarpan yums czerre / thas kalpo Dewam / vnde nhe tur ßouwe Mhele exkan Emoute / beth pewille ßouwe Szirde / tha Dewe kalpo§chenne gir wheltige. EvEp1615, 1101. la. iemaut 'uzlikt iemauktus' iemauki, iemaukti

20 ienadzis

ienadzis (4) s. m. eenadsi (2), eenadsis (2)Eenadsis. die Wurtzel des Nagels im fleische. Fuer1650_70_1ms, 1636. Eenadsis. die Wurzel des Nagels im fleische.. Fuer1650_70_2ms, 2379. ienadzis, naga sakneTa Kurtiza isskrejussi weenu Naggu ar wissu eenadsi. die wind spiel hatt einen Nagel samt - mit dem Wurtzel außgelauffen. Fuer1650_70_1ms, 1638. Ta Kurtiza isskrejusśi weenu Naggu ar wisśu Eenadsi. die Wind=spiel hat einen Nagel samt - mit den Wurtzel außgelauffen. Fuer1650_70_2ms, 23711. la. nags nags

21 Iepa

Iepa (1) s. f. nloc. Eepas (1)Ēfa; VDTas Pulks to Kameļu=Sirgu tewi apklahs / Tee Tezzetaji no Mihdia´nas in Eepas / ir wiśśi tee no Sahbas nahks / Seltu in Wihraku tee atneśśihs / in ta Kunga Ślawu śluddinahs. VLH1685, 1321. < vc. Epha

22 iepīt

iepīt (2) v. ee=piet (1), eepihti (1)einflechten/ ee=piet.. Manc1638_L, 61A21. 1. iepīt, ievīteinflechten/ ee=piet.. Manc1638_L, 61A21. 2. pārn. iesaistītPe§titaja JE§us Kri§tus isbehguśchi tai Paśaules Apgahniśchanai/ un eekśch tahm atkal eepihti uswarreti tohp.. JT1685 2P 2:2. la. pīt pīt

23 ierkle

ierkle ērkle, ierkle

24 ieskriet

ieskriet (14) v. ee=§krehja (1), eeskreja (2), eeśkreen (1), eeśkreet (1), eeśkrehje (2), eeśkrehjis (1), eeśkreijam (1), ee§kreen (1), ee§kreet (1), ee§krehja (1), ee§krehje (1), e§kreya (1)einfliegen/ ee§kreet. Manc1638_L, 61B25. 1. ieskrietJeckis ee§kreen kam labban beßkaunige Namma` / bett Prahtiex Czillwähx kaunehyahs. Manc1631_Syr, 55427. Un tee Welli luhd§e wiņņu/ un śazzija: Ja tu muhs isd§enn/ tad dohd mums Waļļu eekśch tho Zuhko=Pulku eeśkreet. JT1685 Mt 8:8. 2. ielidoteinfliegen/ ee§kreet. Manc1638_L, 61B25. la. skriet skriet, neieskriet

25 iestrādāt

iestrādāt (4) v. ee=§trahdahtz (1), ee=§trahdajis (1), ee=§trahdata (2)iestrādāt, iejaukt zemē (piem., sēklu); iekopt (piem., zemi)Ai§to ta Labbiba us Lauku nhe augh no śöw pa§śchu / no nhejau§chu / nhe tadehļ ween / ka ta kļuh§t labbe ee=§trahdata.. Manc1654_LP2, 12425. la. strādāt strādāt

26 iestrigt

iestrigt (2) v. eestridsis (2)iestigtSirgs irr eestridsis das pferd ist eingeschoßen. Fuer1650_70_1ms, 24818. Sirgs ir eestridsis. das Pferd ist eingeschoßen. Fuer1650_70_2ms, 46013. la. strigt

27 ieva

ieva (7) s. f. eewa (2), eewas (2), ewa (3)Eewa, Eva, it: faulbaum, Ewa kohks, id. Fuer1650_70_1ms, 6926. Eewa. Eva. it. faulbaum Ewa kohks. id/. Fuer1650_70_2ms, 1132–3. ieva, ievu krūmsKad eewas Rumba^, tad ne wa labba meeschu śehschana Wenn der faulbaum Knospen hat, denn ist o~ gut gersten säen. Fuer1650_70_1ms, 2009. Kad Eewas Rumba^, tad neewa labba meeschu Meeschu=śehschana. Wenn der faul=baum knospen hat, denn ist nicht gut Gersten säen. Fuer1650_70_2ms, 3286. ieva koks (2) ewa kohks (2)Eewa, Eva, it: faulbaum, Ewa kohks, id. Fuer1650_70_1ms, 6926. Eewa. Eva. it. faulbaum Ewa kohks. id/. Fuer1650_70_2ms, 1132–3. ievaEewa, Eva, it: faulbaum, Ewa kohks, id. Fuer1650_70_1ms, 6926. Eewa. Eva. it. faulbaum Ewa kohks. id/. Fuer1650_70_2ms, 1132–3. : liet. ievà 'ieva' ievaskoks

28 ievaskoks

ievaskoks (1) s. m. eewaskohx (1)Faulbaum/ Ewa/ Eewaskohx. Manc1638_L, 58A13. ieva, ievu krūmsFaulbaum/ Ewa/ Eewaskohx. Manc1638_L, 58A13. la. ieva + koks ieva

29 Igaunu zeme

Igaunu zeme (1) s. f. nloc. jggauno=semmi (1)igauņu apdzīvotā teritorija; ZiemeļigaunijaMEhs KAHRLS / no DEEwa Schehla§tibas / to Sweedro / Gohto un Wendeņo Ķehniņ§ch / Leelajs Waldneeks eek§ch Piņņo=Semmes / Walditajs / pahr Schkohņo=Semmi / Jggauno=Semmi / Widd=Semmi / Kareļa=Semmi / Brehmu=Semmi / Wehrdena=Semmi / Stetinu / Pommero=Semmi / Ka§§ubo=un Wendeņo=Semmi / Leels=Kungs pahr Ruhgu / Kungs pahr Jngeŗa=Semmi un Wiśmaru : Ta patt arri Palz=Grahws pee tahs Reihn=Uppes / eekśch Baijero=Semmmes / Gulika^ / Kleewe^ un Bergene^ Herzogs etc. etc. SL1684, 25. Pamatā iespējams Dienvidigaunijas novada lat. Ugaunia apzīmējums.

30 Ikonija

Ikonija (5) s. f. nloc. Jkonijas (1), Jkonija^ (1), Jkoniju (3)Ikonija; pilsēta JD (tagad Konja, pilsēta Turcijā)Bet tur peegahje Juddi no Antiokias un Jkonijas/ un pahrrunnaja tohs Ļaudis/ un mehtaja Pahwilu ar Akmiņeem/ un wilke to no Pilsśata ahra^/ śchķi§dami wiņņu eśśam nomirruśchu. JT1685 Apd 14:14. < vc. Jconion

31 Illirikum

Illirikum (1) s. g.? nloc. Jllirikum (1)Illīrika (arī Illīrija)Zaur Sihmjo un Brihnumo Spehku/ zaur to Spehku ta śwehta Garra/ ta ka es no Jeru§alemes lihd§ Jllirikum eśmu peepildijis ar to Preezas=Mahzibu Kri§tus. JT1685 Rm 15:15. < vc. Jllyricum

32 Imanuel

Imanuel (6) s. m. npers. Immanu=el (1), Jmmanuel (5)Imanuēls (arī Immānū-Ēls); VD, JDTapeetcz yums tas Kunx patcz wene Szime dho§e / Rouge / wena Jumprouwe / gir apgrutenata / vnde wene Dhele peczimps / to ta Dhewes Jmmanuel / Swe§te vnde mhedde tas ehdys / ka thas Szinne to loune nomhe§t / vnde to labume y§la§§it. EvEp1587, 21221. MUms gir peed§immis weens Behrnings / weens Behrnings / No Marias tahs §kie§tas Jumprawas / Halle / Hall. Tha Wahrds dehweh Jmmanuel Jmmanuel / Ka mums paśluddenaya Gabriels / Halle / Halleluja. LGL1685_V5, 288. < vc. Immanuel Emanuels

33 Imeneus

Imeneus (1) s. m. npers. Jmeneu`s (1)Himenejs ( arī Himenajs); JDUn wiņņo Wahrds isplattahs/ krim§dams itt ka` tas Ehdis: §tarp kuŗŗeem irr Jmeneu`s un Wiletus. JT1685 2Tim 2:2. < vc. Hymeneus

34 Indriks

Indriks (1) s. m. npers. Indriks (1)IndriksInguls. für Indriks. im Salisb. Fuer1650_70_2ms, 155k1. < vlv. Hindrik Inguls

35 Ingeŗa zeme

Ingeŗa zeme (1) s. f. nloc. Jngeŗa=semmi (1)IngrijaMEhs KAHRLS / no DEE=wa Schehla§tibas / to Sweedro / Gohto un Wendeņo Ķehniņ§ch / Leelajs Waldneeks eek§ch Piņņo=Semmes / Walditajs / pahr Schkohņo=Semmi / Jggauno=Semmi / Widd=Semmi / Kareļa=Semmi / Brehmu=Semmi / Wehrdena=Semmi / Stetinu / Pommero=Semmi / Ka§§ubo=un Wendeņo=Semmi / Leels=Kungs pahr Ruhgu / Kungs pahr Jngeŗa=Semmi un Wiśmaru : Ta patt arri Palz=Grahws pee tahs Reihn=Uppes / eekśch Baijero=Semmmes / Gulika^ / Kleewe^ un Bergene^ Herzogs etc. etc. SL1684, 29. < vc. vai zv. Ingermanland

36 Inguls

Inguls (1) s. m. npers. Inguls (1)Inguls. für Indriks. im Salisb. Fuer1650_70_2ms, 155k1. IngulsInguls. für Indriks. im Salisb. Fuer1650_70_2ms, 155k1. < vlv. Hinke (vārda Hindrik vai Hinrik īsforma) Indriks

37 Iobs

Iobs (34) s. m. npers. Job (22), Joba (1), Jobb (1), Jobba (1), Jobbs (1), Jobs (8)Ījabs; VD, JDDeews patz teitz to Job / ka wings 䧜ohtz weentee§śies und taißnis / Deewabijatais / und bähg no Ghräkeem. Manc1654_LP1, 17930. Eek§ch taaß Swätaß Jobba Gramataß. Reit1675_UeP, 2414. - svēts Iobs (12) śwähta Jobb (1), śwähtam Job (1), śwähtu Job (3), śwähtz Job (1), śwähtz Jobbs (1), śwähtz Jobs (4), śwehtz Job (1) < vc. Hiob Iabs

38 Iskariats

Iskariats (7) s. m. npers. I§charjatam (1), Jśchariatu (1), Jśkariats (2), Jśkarjatam (1), Jśkarjats (1), J§karjats (1)Iskariots; Jēzus mācekļa un nodevēja pavārds JDBet tas Śatans eegahja eekśch to Juhdasu/ kas nośaukts tappa Jśkariats/ un bija weens no teem diwipadeśmits (Mahzekļeem:).. JT1685 Lk 22:22. < vc. Jscharioth Iskariots

39 Iskariots

Iskariots (15) Jśkariota (1), Jśkariotam (1), Jśkariots (1), Jśkarjots (1), J§carioth (1), J§charioth (8), J§kariots (1), J§kariotu  (1)Iskariots; Jēzus mācekļa un nodevēja pavārds JDVnd peetcz tho wackarre ehdene / kad thas Whelns yow by tam Juda Simonis J§charioth exkan ßirde edoeuwis / ka thas tho pewilte / §innaye.. EvEp1587, 711. Tad nogahjis weens no teem diwi padeśmiteem/ kas nośaukts tappe Judas Jśkariots pee teem Aug§teem Pree§teŗeem.. JT1685 Mt 26:26. < vc. Jscharioth Iskariats

40 Italija, Italien

Italija, Italien (6) s. f. nloc. Jtalien (1), Jtalijas (3), Jtaliju (2)ItālijaVnd gir tanny laika` We§pa§ianus par Kei§eri vsmä§ts / pehtz to ghaya Wings eek§chan Egyptes / vnd no tennenes d§ierehß wings eet eek§chan Jtalien / vnd pa=wehleya tam Tito teekam to Spähku vnd Karŗu prettie teems Juddeems. Manc1631_LVM, 22812. Schehla§tiba lai irr ar jums wiśśeem/ Amen. Uhs teem Ebre`e`ŗeem rak§tita no Jtalijas zaur Timoteju. JT1685 Ebr 13:13. < vc. Italia, Italien

41 Ituria

Ituria (1) s. f. nloc. Jturias (1)Itureja (arī Itūreja), apvidus ZA Galilejā; JDPEekta^ padeśmita^ Gadda^ tahs Waldiśchanas ta Kei§eŗa Tiberiaśa/ kad Ponzius Pilatus Semmes Śohgis eekśch Judejas bija/ un Erodus Waldneeks eekśch Galilejas/ un Wilips wiņņa Brahlis Waldneeks Jturias/ un tas Teeśas Trakonitis/ un Li§anias Waldneeks eekśch Abilenes. JT1685 Lk 3:3. < vc. Jturea

42 Izaaks

Izaaks (48) s. m. npers. J§aac (14), J§aaca (3), J§aacam (1), J§aacs (5), J§aacu (3), J§aaka (1), J§aaks (2), J§aaku (1), J§aa~ku (1), J§a`a`ka (10), J§a`a`kam (1), J§a`a`ks (3), J§a`a`ku (3)Īzaks (arī Īzāks); VD, JDBeth es ßack yums / doudtce nätczys / no tho au§trumme / vnd no tho wackare pu§§e / vnd ar Abraham vnd J§aac / vnd Jacob / exkan debe§§e wal§tibe §hedees. EvEp1587, 3820. Un wiņśch dewe tam to Derribu tahs Apgrai§iśchanas: un ta` d§imme tam tas J§a`a`ks: un tappe apgrai§ihts a§tota^ Deena^: un tam J§a`a`kam (d§imme) Jehkabs/ un Jehkabam tee diwipadeśmit Wezzo=Tehwi. JT1685 Apd 7:7. Dievs Izaaka (7) Deewa J§aaca (1), Deews .. J§a`a`ka (1), Deews J§a`a`ka (3), Deewu .. J§aac (1), Deewu J§a`a`ka (1)Jahve, izraēliešu dievsTee Juddi pee=luhds to Deewu Abraham J§aac und Jacob taß pa=lieds teem nheneeka. Manc1654_LP2, 1117. Es eśmu tas Deews Abrahama un tas Deews J§a`a`ka un tas Deews Jehkaba? Tad nu Deews ne irr tho Mirruścho Deews bet tho D§ihwo. JT1685 Mt 22:22. < vc. Jsaac Izaks, Īzaks

43 Izais

Izais (3) s. m. npers. I§a`i (1), J§ai (2)Isajs (arī Īsajs, Jišajs); VD, JDTaß Ewangeli§ts Mattheus śacka / tam Pa§śaules Pe§titajam buhß Nazarenus nośauktam kļuht / taß gir Riexte / jeb Sarrß no J§ai Śacknehm katters Dawida Tähws by. Manc1654_LP1, 3619. WEena (śmuidra) Rihk§te zelśees pee tahs Zilts I§a`i / in weens Sars no wiņņa Śaknes auglośees.. VLH1685, 1094. < vc. Jsai Jese, Jesus

44 Izaks, Īzaks

Izaks, Īzaks (2) s. m. npers. Ih§aku (1), I§aks (1)Īzaks (arī Īzāks); VD, JDBet es śakku jums / daud§ nahks no Rihta= pu§§es{Rihta=} in no Wakkara=pu§§es / in ar Ahbra&a&mu / in Ih§aku/ in Jehkabu Debbes=Wal§tiba^ śehdehs; Bet tahs Wal§tibas Behrni taps is§tumti paścha^ Tumśiba^: Tur buhs Kaukśchana in Sohbu=Trihześchana. VLH1685, 1811. < vc. Jsaac Izaaks

45 Izašar

Izašar (1) s. g.? npers. J§aśchar (1)Isašars (arī Jisašhars); VD, JDNo tahs Zilts Simeaņa: Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. No tahs Zilts Lewi: Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. No tahs Zilts J§aśchar diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. JT1685 Atk 7:7. < vc. Jsaschar

46 izčā(k)stēt

izčā(k)stēt (4) v. iszahksteht{iszah[k]steht} (1), iszahkstejs (1), iszahsteht (1), iszahstejs (1)iszahksteht{iszah[k]steht}, durch auß knarren, mürbe werden. Fuer1650_70_1ms, 3116. iszahsteht. durchauß knarren, mürbe werden. Fuer1650_70_2ms, 5386. izčākstēt, kļūt trauslam, drupanamTas leddus iszahkstejs, śchļuhk eekscha^, das eiß ist zer knirschet ist mürbe, man bricht oder schießet ein. Fuer1650_70_1ms, 3118. leddus iszahstejs, schļuhk eekscha^, das Eiß ist zerknirschet ist mürbe, man bricht und schießet ein. Fuer1650_70_2ms, 5387. la. čā(k)stēt čākstēt

47 izdēdēt

izdēdēt (9) v. isdehdeht (2), isdehdeis{isisdehdeis} (1), isdehdejs (2), isdehdejsi (1), isdehdejśi (1), iß=dehdeh (1), ißdehdeht (1)Dehdeht, isdehdeht, veralten, verwesen. Fuer1650_70_1ms, 518. Dehdeht, isdehdeht, veralten, verwesen.. Fuer1650_70_2ms, 828. 1. novecot; nīkuļot, novājētŚeewa isdehdejsi, alt, untauchlich weib. Fuer1650_70_1ms, 5111. Kas isplehtees Gohda^ śehdejs/ Bijis leelajs Ļau§chu Ehdejs/ Gull nowahrd§is in isdehdejs. LGL1685_K1, 1925. 2. izdilt, izbalēt..isdehdeis{isisdehdeis} wadmals verlegen laken. Tuch. Fuer1650_70_2ms, 828–9. 3. iznīcināt; izklīdināt (?)..tad Wings irr taggadien töw peśti no Ghräkeem / und iß=dehdeh tohß ka Migglu. Manc1654_LP1, 9821. Tapehtz Wings us Deewu śacka śä§ta`=pa=deßmita` D§eeßma`: Mannas Mee§śas ar Meeru ghullehß / ai§to tu nhe ļauśi / tawu Śwähtu ißdehdeht. Manc1654_LP1, 4225. la. dēdēt dēdēt

48 izdēt

izdēt (2) v. isdehts (2)izdobtisdehts Strohps, Ein ausgehöleter bienen Stok. Fuer1650_70_1ms, 5824. la. dēt dēt 1

49 izdīdīt

izdīdīt (3) v. isdihdiht (1), isdihdits (2)izdīdītisdihdits, isdihschats, isskraidits{is[s]kraidits}. Fuer1650_70_1ms, 30714. isgrohsits, isdihdits. isdisschats, isskraidits. Fuer1650_70_2ms, 5364. la. dīdīt dīdīt

50 izdilt

izdilt (1) isdils (1)izdiltTee §uddihs/ bet tu paleez alla§chiņ/ tee isdils wiśśi itt ka Drehbes. JT1685 Ebr 1:1. la. dilt dilt

51 Izmaels

Izmaels (1) s. m. npers. J§maelam (1)Ismaēls; VDDeewa Ghrahmata` mehß la§śam / ka Enghels gir papreek§che śatzijis tam J§maelam / J§aacam / Sim§oņam by d§imbteem kļuht / bett tahß Leetas gir labba` Tee§śa` tah notickuśchi / ka irr zitti Zillwäko=Bährni peed§ämm.. Manc1654_LP1, 36021. < vc. Jsmael

52 izpīt

izpīt (1) v. ißpiet (1)auffflechten/ ißpiet. Manc1638_L, 61A20. izpīt, atpītauffflechten/ ißpiet. Manc1638_L, 61A20. la. pīt pīt

53 izpūkāt

izpūkāt (2) v. ispuhkaht (2)Ispuhkaht. außfrenseln, außfesenen trenderen. Fuer1650_70_1ms, 1862. Ispuhkaht außfrenseln, außfäsenen, trenderen.. Fuer1650_70_2ms, 28611. izplucinātIspuhkaht. außfrenseln, außfesenen trenderen. Fuer1650_70_1ms, 1862. Ispuhkaht außfrenseln, außfäsenen, trenderen.. Fuer1650_70_2ms, 28611. la. pūkas pūkas

54 izskraidīt

izskraidīt (3) v. is=skraidiht (1), isskraidits (1), isskraidits{is[s]kraidits} (1)is=skraidiht. auß=ren~en, Pferd bereiten. Fuer1650_70_2ms, 4072. 1. izskraidītis=skraidiht. auß=ren~en. Fuer1650_70_2ms, 4072. 2. iejāt, apmācīt jāšanai (zirgu)Tas sirgs tappe labbi iswizzinats,istezzinats, aus, abgeren~et. isgrohsits, isdihdits, isdihschats, isskraidits{is[s]kraidits}. Fuer1650_70_1ms, 30714. Tas Śirgs tappe labbi iswizzinahts, istezzinats aus= abgerennet isgrohsits, isdihdits. isdisschats, isskraidits. Fuer1650_70_2ms, 5364. la. skraidīt skraidīt

55 izskriet

izskriet (23) v. isskrejussi (1), isskrejusśi (1), isśkreij (1), is§kreen (1), is§kreenn (1), is§krehja (1), is§kreij (1), iß §kreen (1), iß=§krehja (1), iß=§krey (1), ißkreen (1), ißkrehya (2), iߧkreen (1), iߧkreet (3), iߧkreja (2), iߧkreya  (1), y§§kräie (2), yz§kräie (1)außflie§§en/ ißtetzeht/ iߧkreet. Manc1638_L, 25A27. außfliegen/ iߧkreet. Manc1638_L, 61B22. 1. iztecēt, izplūstAr we'n' §käp' tap winie sa^ne courdurt Tur yz§kräie vdens vnd a§§ins klat Cour ko mu^§e gräk' to^p nomazgat. Elg1621_GCG, 566. Bet weens no teem Kaŗŗa=Wihreem uhs duhre wiņņam to Śahnu ar Śchķehpu/ un tudaļ is§krehja Aśśins un Uhdens ahra^. JT1685 Jn 19:19. - izskrien asin(i)s und ūdens / ūdens und asins; asin(i)s (und ūdens) izskrien (9) a§śinis iß=§krehja (1), a§§ins vnd vdens y§§kräie (1), is§krehja aśśins und uhdens (1), iß §kreen.. a§śinis und.. vhdens (1), iߧkreja a§śins und vdens (2), iߧkreya a§śins vnd vdens (1), y§§kräie a§§ins vnd vdens (1), yz§kräie vdens vnd a§§ins (1)2. izskrietKad tas nhe§kie§ts Gharrs no to Czillwäku ißkreen / tad par§taigha tas śau§śas weetas / meckle Du§śe§chanu / vnd nhe attrohd to. Manc1631_LVM, 707. Un JE§us apdraudeja wiņņu śazzidams: Zeeti * kluśs un isśkreij ahra no tha. JT1685 Mk 1:1. 3. izlidotKa kahtz Puttnis no §la§du{la§du} ißkrehya / Ta gir muh§śo Dweh§śele ißbägu§śi.. Manc1631_LGL, 3811. Wiņ§ch mums in Lohpeem :/: śataiś' śawu Ehdeen'/ Kraukliśchus usturr pirms tee Lauka^ is§kreen :/: Ka` Tehws wiņ§ch gahda/ ka` lihd§śchim wehl śchodeen. Teizeet to Kungu.. LGL1685_K1, 22315. 4. skrienot savainot (?)Ta Kurtiza isskrejussi weenu Naggu ar wissu eenadsi. die wind spiel hatt einen Nagel samt - mit dem Wurtzel außgelauffen. Fuer1650_70_1ms, 1637. Ta Kurtiza isskrejusśi weenu Naggu ar wisśu Eenadsi. die Wind=spiel hat einen Nagel samt - mit den Wurtzel außgelauffen. Fuer1650_70_2ms, 23710. la. skriet skriet

56 izstrādāt

izstrādāt (4) v. isstrahdaht (1), iß=§trahdah§śi (1), iß=§trahdaht (1), iߧtrahdahtz (1)isstrahdaht aus arbey"ten.. Fuer1650_70_1ms, 27521. apstrādāt, kopt (piem., zemi)Vnd ja Wings räds / ka tee Wiena=koka Sarri nhe ghribb parei§e iß=dohteeß / tad pa=wehļ Wings to Dahr§u wehl labbahk kohpt / iß=§trahdaht / śuhdoht.. Manc1654_LP1, 24525. isstrahdaht aus arbey"ten.. Fuer1650_70_1ms, 27521. la. strādāt strādāt, izstrādīt

57 izstrādīt

izstrādīt (2) v. is§tradit (1), i§tradith (1)veikt, izpildītVs otre bues tam tho v§likte Bote / no tho Ba§necekunge / parrei§e vnde papulne darriet / vnde is§tradit. CC1585, 4510. la. strādāt, *strādīt izstrādāt

58 iztapt

iztapt (14) v. istapt (9), iß=tapt (2), ißtappt (1), ißtapt (2)istapt, zu danke machen gefallen.. Fuer1650_70_1ms, 27622. istapt. Zu danke machen, gefallen. Fuer1650_70_2ms, 47511. iztapt, izpatiktAi§to / ja taß d§iewiegs Deewa Dähls JE§us Chri§tus nhe warreja wi§śeems iß=tapt / ko tad tu warreh§śi ißtapt / ka Ghrehzeneex? Manc1654_LP1, 32213, 14. Daud§ mekle Leelam Kungam istapt/ in irr wiśśi ta Draugi kas Dahwanas dohd. VLH1685, 29A4. la. tapt