A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 136 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 aba

aba 1 (14) conj. ab (11), abba (2), abbe (1)vai (šķīruma saiklis)Cekart tu Dewe wa'rd' nä pattes minneyß Ab oter cilwek wälnam wäleyß norauwt.. Elg1621_GCG, 18612. Tapätz nä bädaiateeß §atzidami: Ko mäß ädi§im / abba ko dzär§im / iäbb ko apwilk§im. Reit1675_UeP, 1820. aba.. aba (3) abba.. abbe (1)vai nu.. vaiAb ekßan helles ab ekßan debbe§§e.. Elg1621_GCG, 1821. Nä weenß nä warr diwim Kungim kalpoot. Abba wing§ch too weenu eenidäß / un~ too otru myläß; Abbe to weenu wing§ch paturräß / unn too otru ap§meeß. Reit1675_UeP, 1714, 15. < bkr. vai po. abo 'vai'

2 aba

aba 2 (20) s. indecl. abba (20)Abba, tas ir tehws. Vater lieber. Fuer1650_70_1ms, 1611. Abba, tas ir Tehws, lieber Vater. Fuer1650_70_2ms, 18. tēvs (?)Ja tas tha warreth buuthe / ka ta §tunde §edtczen edthe / vnde ßatcy: Abba mans Thews / tu war wue§§es lethes darryth.. EvEp1587, 7519. ..juhśo Śirdi^s/ tas śauz: Abba/ Tehtit. JT1685 Gal 4:4. aba tētīt (2) abba tehtit (2)mans tēvs; mīļais tēvs..bet juhs eśśat dabbujśchi to Garru tahs Behrnibas/ zaur ko mehs śauzam/ Abba/ Tehtit. JT1685 Rm 8:8. aba tēvs (16) abba.. tähws (7), abba.. tehws (2), abba.. thews (7)mans tēvs; mīļais tēvs..vnde ßatcy: Abba mans Thews / tu war wue§§es lethes darryth.. EvEp1587, 7519. < aram. aba 'tēvs'

3 Abadons

Abadons (1) s. m. npropr. Abbaddons  (1)Abadons; JD nāves eņģelis, elles valdnieksUn pahr teem bija weens Ķehniņśch/ tas Eņģelis ta Besdibbeņa/ wiņņa Wahrds bija Ebra`i§ki: Abbaddons/ un Greeķeŗo Walloda^: Apollion. JT1685 Atk 9:9. < vc. Abaddon Apollion

4 Abakuks

Abakuks (1) s. m. npers. Abakuku  (1)Habakuks; VDTo Danjeļu Deews arri ne aismirśa/ kad tas §tarp teem Lauweem śehdeja/ Śawu Eņģeli peeśuhtija tas tam/ In likka tam Barribu peene§t/ zaur śawu Kalpu Abakuku. LGL1685_K1, 12021. < vc. Habakuk

5 abapušgriezīgs

abapušgriezīgs (1) adj. abbapu§ch ghree§iex (1)abpusgriezīgs, tāds, kam ir asas abas malasBett pehtz ruhktas ka Wehrmedes / vnd a§śas ka abbapu§ch ghree§iex Sohbins. Manc1637_Sal, 1413. la. abapuš + griezt (pēc vc. zweischneidig) abejpusgriezīgs, abpusgriezīgs

6 Abava

Abava (2) s. f. nloc. Abaua (1), Abawa (1)Abaua, f. die Abau, der fluß. Fuer1650_70_1ms, 168. Abawa, f. die Abau der fluß. Fuer1650_70_2ms, 19. Abava, upe KurzemēAbaua, f. die Abau, der fluß. Fuer1650_70_1ms, 168. : s.īr. ab, abann 'upe', lat. amnis 'upe' (< *abnis) abavietis, abavnieks

7 abavietis

abavietis (1) s. m. abauweetis (1)Abauweetis, Abauneeks, Einer der an der Abau wohnet. Fuer1650_70_1ms, 169. abavietis, Abavas upes piekrastes iedzīvotājsAbauweetis, Abauneeks, Einer der an der Abau wohnet. Fuer1650_70_1ms, 169. la. Abava Abava, abavnieks

8 abavnieks

abavnieks (2) s. m. abauneeks (2)Abauweetis, Abauneeks, Einer der an der Abau wohnet. Fuer1650_70_1ms, 169. Abauneeks, einer der ander Abau wohnet.. Fuer1650_70_2ms, 110. abavietis, Abavas upes piekrastes iedzīvotājsAbauweetis, Abauneeks, Einer der an der Abau wohnet. Fuer1650_70_1ms, 169. la. Abava Abava, abavietis

9 Abednego

Abednego (1) s. m. npers. Abednego (1)Abed-Nego; VDSadrach / Me§ach und Abednego tappa ded§igha` Krahßny / kattra ka Kallgka=Zepplis däggha / ka tee ghaja unnd §tahweja / arr Drahnam / Mehteleem / Kurrpehm / eemä§ti / teitan by teem Pällno=pällnohß śadeggt / tapehtz{tapeptz} kad tee nhe ghribbeja no tahß ih§tänas Titzibas attkahpt / unnd to Paggaņo Titzibu usjembt.. Manc1654_LP2, 287{267}27. < vc. Abed-Nego

10 abējādi

abējādi (5) adv. abbejadi (4), abbejahdi (1)Abbejadi bey"derley".. Fuer1650_70_1ms, 124. abējādiAbbejadi warr śazziht, man kan bey"des, bey"derley" sagen. Fuer1650_70_1ms, 124. la. abējāds abējāds, abijādi

11 abējāds

abējāds (6) adj. abbeiade (1), abbejads (1), abbejadu (1), abbejahds (1), abbeyadu (2)Abbejads der es mit bey"den halt, neuter.. Fuer1650_70_1ms, 123. Abbejahds, der es mit beiden hält, neuteral.. Fuer1650_70_2ms, 120. abējāds, divējādsDod mums tho Thewe patte§e ad§idt / matce mums arriczan JE§um tho Dele paßidt / töw Dews abbeiade Gars.. Ps1615, 762. Töw abbejadu Gharru tee§cham śaprohtam. LGL1685_V5, 8727. la. abējs abējs, abēja, abējādi

12 abejpus

abejpus (1) praep. gen.sg. f. abbei puś (1)abpus..un pa abbei puś tahs Uppes bija tahs Kohks tahs D§ihwibas. JT1685 Atk 22:22. la. abējs + puse abējs, abēja, abejpusgriezīgs, abipus

13 abejpusgriezīgs

abejpusgriezīgs (1) adj. abbei puśś gree§igs (1)abpusgriezīgs, tāds, kam ir asas abas malasJo Deewa Wahrds irr d§ihws un §pehzigs/ un aśśaks ne ka kahds abbei puśś gree§igs Sohbins.. JT1685 Ebr 4:4. : la. abejpus + griezt (pēc vc. zweischneidig) abejpus, abapušgriezīgs, abpusgriezīgs

14 abējs, abēja

abējs, abēja (22) pron. abbejahm (1), abbejahs (2), abbejahß (1), abbeja^ (1), abbejeem (2), abbeji (2), abbejo^s (1), abbeju (6), abbejus (4), abieim (1)Abbeji masc. bey"de zusam~en. Abbejahs foem. bey"de zusam~en. Fuer1650_70_1ms, 119, 20. Abbeji. masc. beide zusammen{}. Abbejahs. foem. beide zusammen. Fuer1650_70_2ms, 117, 18. 1. (tikai dsk.) abi, abasTas abbeju darbs das ist bey"der thun.. Fuer1650_70_1ms, 120. Tur śitte tee wiņņa Kru§ta^/ un ar wiņņu zittus diwi pa abbeju puśśi/ un JE§u widdu^.. JT1685 Jn 19:19. 2. abējāds, abējāda; divējāds, divējāda..Tew abbeju Garru teeścham śaprohtam. LGL1685_K1, 6418. la. abi abi, abas, abējādi, abējāds, abejpus

15 aber

aber (10) conj. abber (10)Jeb. oder. abber. id.. Fuer1650_70_2ms, 1519. vai (šķīruma saiklis)Kad Sirnus gribb wahriht abber seht, tad buhs tohs pluhdinaht, wenn man will Erbsen kochen oder säen, muß man Sie senken, schwem~en. Fuer1650_70_2ms, 3907. < vc. aber 'bet, vai'

16 abi, abas

abi, abas (110) pron. abbahm (1), abbahms (1), abbas (1), abba^s (1), abbe (6), abbediwi (2), abbeduewe (2), abbeem (20), abbeems (7), abbes (2), abbi (50), abbi=diwi (3), abbidiwi (3), abbim (2), abbo (3), abbus (6)Abbi, bey"de.. Fuer1650_70_1ms, 113. Abbi beide. Com. Anom. Fuer1650_70_2ms, 111. abi, abas..vnd attrade abbe Mariam vnd Jo§eph / vnd to Bherne exkan to Szillite gullite. EvEp1587, 161. Kad nelaulahts Wihrs ar ohtra Wihra laulatas Śeewas/ jeb nelaulata Śeewa ar ohtras Śeewas laulata Wihra Laulibu pahrkahp/ tad buhs.. un wehl par to abbeem Baśnizas=Teeśu ne§t. SKL1696_KB, 91. p. abi divi (34) abbe duewe (2), abbediwi (2), abbeduewe (2), abbeem diweem (1), abbi diwi (21), abbi=diwi (3), abbidiwi (3)Allbeid/ abbidiwi. Manc1638_L, 18B2. abi diviNhe ßakryte the abbeduewe exkan to Beddre? EvEp1587, 1481. Slaweyeeta to ar Śirrdi und Mutt / winņs abbediwi mums dohd. LGL1685_V5, 1941. : liet. abù, abì 'abi, abas' abējs, abēja, abējāds, abējādi

17 Abias

Abias (3) s. m. npers. Abias  (1), Abiaśu (1), Abijaśa (1)Abijs, Abija; VD, JDUn Salamans d§imdinaja Roboamu/ un Roboams d§imdinaja Abiaśu: Un Abias d§imdinaju Aśśu. JT1685 Mt 1:1. < vc. Abia

18 abidivi

abidivi abi, abas

19 abijāda

abijāda (1) adj. abiade (1)abējādaPy kattrems gir wuße wen lidcz lab loune no abiade pu§§ems.. Ps1615, 15920. la. abi abijādi

20 abijādi

abijādi (1) adv. abbiad (1)abējādiKa mums abbiad §cheit vnde turp / pamante buß yempt tho cziwibe.. Ps1615, 1606. la. abi abijāda, abējādi

21 Abilene

Abilene (1) s. f. nloc. Abilenes (1)Abilene; JD..kad Ponzius Pilatus Semmes Śohgis eekśch Judejas bija/ un Erodus Waldneeks eekśch Galilejas/ un Wilips wiņņa Brahlis Waldneeks Jturias/ un tas Teeśas Trakonitis/ un Li§anias Waldneeks eekśch Abilenes. JT1685 Lk 3:3. < vc. Abilene

22 Abimeleh

Abimeleh (1) s. m. npers. Abimelech (1)Abimelehs (arī Abīmelehs); VDKaß noticka tam Abimelech / kaß śöw jauzehß ar to tracku Pullku eek§chan Sichem / und leelu Dumpi eek§chan J§rael eeśahka? Manc1654_LP2, 388{368}23. < vc. Abimelech

23 abipus

abipus (1) praep. abbipus (1)pa abbipus auff beiden Seiten. Fuer1650_70_2ms, 111. abpus, abās pusēspa abbipus auff beiden Seiten. Fuer1650_70_2ms, 111. la. abi + puse abi, abas, abejpus

24 Abiram

Abiram (2) s. m. npers. Abiram (2)Abirāms (arī Abīrāms); VDJrr czitti ghanna vsmettehs prettie to vnd eniede to / Tuxne§śy / ar Wahrdu / kattri ar Dathan vnd Abiram by / vnd ta tracka Draud§e Korah. Manc1631_Syr, 60319. ..und tohß litzis d§iewus no Semmes aprieteem kluht / ka zitta` rei§a` tam Core / Dathan / und Abiram / und winjo Draud§ei noticka.. Manc1654_LP3, 1422-23. < vc. Abiram

25 Abiuds

Abiuds (2) s. m. npers. Abiuds (1), Abiudu (1)Abihuds (arī Abīhūds); JDUn Zorobabels d§imdinaja Abiudu: un Abiuds d§imdinaja Eliakimu: un Eliakims d§imdinaja Azaru. JT1685 Mt 1:1. < vc. Abiud

26 Abjatars

Abjatars (1) s. m. npers. Abjatara (1)Abjatars (arī Abjatārs); VD, JDKa tas eegahje Deewa^ Namma^ tha Aug§ta Pree§teŗa * Abjatara Laika^/ un ehde tahs Usluhkośchanas Mai§ehs/ kas ne peederrejahs eh§t/ bes ween teem Pree§teŗeem/ un dewe arrid§an teem kas ar wiņņa bija. JT1685 Mk 2:2. < vc. Abjathar

27 abji, abjas

abji, abjas (2) pron. abjahm (1), abye (1)abi, abas; arī adj. nozīmē abējāds..dar mums arridtczan Je§um to Dhele paßyth thöw dews abye Garre. UP1587, N4A19. Prett mann pa abjahm Puśśehm. LGL1685_K1, 14829. la. abi abi, abas

28 ablazāle

ablazāle (2) s. f. abla=sahle (2)Abla=sahle, Klee graß. Fuer1650_70_1ms, 214. Abla=Sahle, Klee=Graaß. Fuer1650_70_2ms, 215. āboliņšAbla=sahle, Klee graß. Fuer1650_70_1ms, 214. Abla=Sahle, Klee=Graaß. Fuer1650_70_2ms, 215. la. ābols + zāle (ar fonētisku pārveidojumu) āboļa zāle

29 āboļa zāle

āboļa zāle (1) s. f. abohļa=§ahle (1)āboliņšBett weens labbs ghanns d§änn śawas Ahwis us tahdu ghannibu / kur labba tauka śmallka Sahle / kur ta Abohļa=§ahle augh / ai§to tahda Sahle tahms Ahweens gharrda und labba Sahle gir. Manc1654_LP1, 45611. la. ābols + zāle ablazāle

30 abpusgriezīgs

abpusgriezīgs (1) adj. abbpuś=gree§igs (1)abpusgriezīgs, tāds, kam ir asas abas malasTa` śakka tas/ kam tas aśs abbpuś=gree§igs Sohbins irr.. JT1685 Atk 2:2. la. abpus + griezt (pēc vc. zweischneidig) abapušgriezīgs, abejpusgriezīgs

31 abra

abra (6) s. f. abbra (1), abra (2), abra^s (1), abru (2)Brodmulde/ Abbris/ Abbra. Manc1638_L, 12714. Abra der brodt Trog. Fuer1650_70_1ms, 210. Abra der brodt=Trog. Fuer1650_70_2ms, 213. abra, garens koka trauks maizes mīklas gatavošanaiBrodmulde/ Abbris/ Abbra. Manc1638_L, 12714. Deews kuppina Maises Abru - läst im gähren übergehen. Fuer1650_70_2ms, 19114. : liet. ãbrė ‘abra, sile’ abrakasa, abrakasis, abrakāsis, abris

32 Abraams, Ābraams

Abraams, Ābraams (89) s. m. npers. Abraama (1), Abraamam (1), Abraa`ma (1), Abra`a`ma (22), Abra`a`mam (13), Abra`a`ms (21), Abra`a`mu (7), Abra^a^mam (1), Abra&a&ma (3), Abra&a&mam (5), Abra&a&ms  (9), Abra&a&mu (2), Ahbra`a`ma (1), Ahbra&ama (1), Ahbra&a&mu (1)Ābrahāms; VD, JDZaur to Tizzibu irr Abra`a`ms/ kad wiņśch kahrdinahts tappe/ to J§a`a`ku uppurejis un to weenpeed§imtu atneśśis/ kas tahs Apśohliśchanas dabbujis. JT1685 Ebr 11:11. - (mūsu) tēvs Abraams; Abraams mūsu tēvs (12) Abra`a`ms muhśu tehws (1), muhśam tehwam Abra^a^mam (1), muhśam tehwam Abra&a&mam (1), muhśo tehwa Abra`a`ma (1), muhśo tehwam Abra`a`mam (1), muhśo tehwu Abra`a`mu (1), muhśu tehwam Abra`a`mam (1), muhśu tehws Abra`a`ms (1), muhśu tehws Abra&a&ms (1), tehws Abra`a`ms (1), tehws Abra&a&ms (2) Abraama dzimums; dzimums Abraama (7) Abraa`ma d§immums (3), Abraa`ma d§immumu (1), d§immuma Abra`a`ma (2), d§immumu Abra`a`ma (1)Ābrahāma pēcnācēji, izraēliešiTee atbildeja wiņņam: Mehs eśśam Abraa`ma D§immums/ un muh§cham ne weenam kalpojuśchi: Ka tad śakki tu/ juhs tapśeet śwabbadi? JT1685 Jn 8:8. Dievs Abraama (3) Deews Abra`a`ma (2), Deewu Abra`a`ma (1)Jahve, izraēliešu dievsEs eśmu tas Deews tawu Tehwu/ tas Deews Abra`a`ma/ un tas Deews J§a`a`ka/ un tas Deews Jehkaba. Un Mo§us śahze drebbeht/ un ne drihk§teja usluhkoht. JT1685 Apd 7:7. Abraama klēpis (3) Abraama klehpi (1), Abra`a`ma klehpi^ (1), Abra&a&ma klehpi^ (1)Ābrahāma klēpis; paradīzeBet tas Nabbags lehzehs mirris/ un tappa aisne§ts no teem Eņģeļeem Abra`a`ma Klehpi^/ un tas Baggats nomirre arrid§an/ un tappa aprakts. JT1685 Lk 16:16. < vc. Abraham Abrahams, Abrahe

33 Abrahams

Abrahams (151) s. m. npers. Abraham (80), Abrahama (23), Abrahamam (11), Abrahamas (1), Abrahami (1), Abrahams (28), Abrahamu (7)Ābrahāms; VD, JDKa thas treßeis gir mußems Thewems / Abraham / vnd winge ßekle mußige. UP1587, H3A13. Abrahams d§imdinaja J§aaku: un J§aaks d§imdinaja Jehkabu: un Jehkabs d§imdinaja Judu un wiņņa Brahļus. JT1685 Mt 1:1. Dievs Abrahama (4) Deews Abrahama (3), Deewu Abraham (1)Jahve, izraēliešu dievsTee Juddi pee=luhds to Deewu Abraham / J§aac und Jacob / taß pa=lieds teem nheneeka. Manc1654_LP2, 1117. Es eśmu tas Deews Abrahama/ un tas Deews J§a`a`ka/ un tas Deews Jehkaba? Tad nu Deews ne irr tho Mirruścho Deews/ bet tho D§ihwo. JT1685 Mt 22:22. Abrahama klēpis / klēpe (11) Abraham kleepe (2), Abrahama klehpi  (1), Abrahama klehpy (4), Abrahamas klehpi  (1), Abrahams klehpi  (3)Ābrahāma klēpis; paradīzeBeth tas notickas / ka tas Nabbax muerre / vnde tappe ne§tz no tims Engelims / exkan Abraham kleepe. EvEp1587, 1404. Ack Kungs leehtz tawus miligus Engeli§chus pa§tara' Ghalla' manna dweh§eliht / aißne§t Abrahama klehpi :/: to Mee§śu §awa'{§aua'} ghullumakambaritu / it weegle beß wi§śo wahrd§ena§chan und Sahpes / du§§eht lieds pa§tara dehna.. LGL1685_V5, 45428. < vc. Abraham Abraams, Ābraams, Abrahe

34 Abrahe

Abrahe (2) s. m. npers. Abrahe (2)Ābrahāms; VD, JDNu gir yo ta Szoli§chen Abrahe / vnde wingam Szheklam peßatcita. EvEp1587, 16911. Nu gir yo tha Szoli§chen Abrahe / vnd wingam Szheklam peßatcita. EvEp1615, 15014. < vc. Abrahe Abraams, Ābraams, Abrahams

35 abrakasa

abrakasa (1) s. f. abbrakaśśa (1)abbrakaśśa. der ausgekazte Teig. Fuer1650_70_2ms, 212. (ar abrkasi) izkasītā mīkla, sakasnisabbrakaśśa. der ausgekazte Teig. Fuer1650_70_2ms, 212. la. abra + kasīt abra, abrakasis, abrakāsis

36 abrakasis

abrakasis (1) s. m. abbra kaśsis (1)Abbra=kahśis das nachschrahpliz. item. ein trogschrape. alii Abbra kaśsis. a` kasiht schrapen. Fuer1650_70_2ms, 211. 1. mīklas paliekas abrā, sakasnisAbbra=kahśis das nachschrahpliz. item. ein trogschrape. alii Abbra kaśsis. a` kasiht schrapen. Fuer1650_70_2ms, 211. 2. abrkasis, ass, no metāla izgatavots darbarīks, ar kuru sakasa mīklas paliekas abrāAbbra=kahśis das nachschrahpliz. item. ein trogschrape. alii Abbra kaśsis. a` kasiht schrapen. Fuer1650_70_2ms, 211. la. abra + kasīt abra, abrakasa, abrakāsis

37 abrakāsis

abrakāsis (2) s. m. abbra=kahśis (1), abra kahsis (1)Abra kahsis das nachschraapels. it. die Trog schraap.. Fuer1650_70_1ms, 212. Abbra=kahśis das nachschrahpliz. item. ein trogschrape. alii Abbra kaśsis. a` kasiht schrapen.. Fuer1650_70_2ms, 211. 1. mīklas paliekas abrā, sakasnisAbra kahsis das nachschraapels. it. die Trog schraap.. Fuer1650_70_1ms, 212. 2. abrkasis, ass, no metāla izgatavots darbarīks, ar kuru sakasa mīklas paliekas abrāAbra kahsis das nachschraapels. it. die Trog schraap.. Fuer1650_70_1ms, 212. la. abra + kasīt abra, abrakasa, abrakasis

38 abris

abris (1) s. m. abbris (1)Brodmulde/ Abbris/ Abbra. Manc1638_L, 1274. abra, garens koka trauks maizes mīklas gatavošanaiBrodmulde/ Abbris/ Abbra. Manc1638_L, 12714. : liet. ãbrė 'abra, sile' abra

39 Absolons

Absolons (1) s. m. npers. Abśolon (1)Absaloms (arī Abšāloms); VDWeena D§eeßma Dawida / kad wings bähd§e preek§chan śawu Dählu Abśolon. Manc1631_LGL, 4233. < vc. Absalom Abzalans, Abzalons, Abzoloms, Abzolons

40 Abzalans

Abzalans (1) s. m. npers. Ab§alana (1)Absaloms (arī Abšāloms); VDTa III. D§eeśma{D§eśma} Dahwida / kad wiņ§ch behd§e preekśch śawa Dehla Ab§alana. LGL1685_K1, 2563. < vc. Absalom Absolons, Abzalons, Abzoloms, Abzolons

41 Abzalons

Abzalons (3) s. m. npers. Ab§alons (3)Absaloms (arī Abšāloms); VDAb§alons pazehle Dumpi prett śawu Kunnghu / Koninju und Tähwu Dawidu. Manc1654_LP2, 389{369}5. < vc. Absalom Absolons, Abzalans, Abzoloms, Abzolons

42 Abzoloms

Abzoloms (3) s. m. npers. Ab§olom (3)Absaloms (arī Abšāloms); VD..Raudadams wings śacka: Manns Dähls Ab§olom / manns Dähls / buhtu Deewa Prahtz bijiß / ka eß butu tawa` Weeta` mirriß / Ock Ab§olom / manns Dähls / mans Dähls. Manc1654_LP3, 1167-8, 9. < vc. Absalom Absolons, Abzalans, Abzalons, Abzolons

43 Abzolons

Abzolons (5) s. m. npers. Ab§olon (4), Ab§olons (1)Absaloms (arī Abšāloms); VDTurr buh§śim mehs dauds taißnaki nhe ka Adams / pirrms wings ghräkoja{ghräkaja} / dauds §tippraki nhe ka Sim§ons / dauds krahßnaki / nhe ka Ab§olons / dauds ghuddraki / nhe ka Salomons.. Manc1654_LP1, 2131. Weena D§eeßma Dawida / kad winns behd§e preek§chan §awu Dählu Ab§olon. LGL1685_V5, 31413. < vc. Absalom Absolons, Abzalans, Abzalons, Abzoloms

44 Acars

Acars (2) s. m. npers. Azars (1), Azaru (1)Azurs (arī Azūrs); JDUn Azars d§imdinaja Zadaku/ un Zadaks d§imdinaja Akimu/ un Akims d§imdinaja Eliudu. JT1685 Mt 1:1. < vc. Asor

45 Adijs

Adijs (1) s. m. npers. Addija (1)Adijs (arī Adījs); JDTa (Dehla) Melkija/ ta (Dehla) Addija/ ta (Dehla) Koh§ama/ ta (Dehla) Elmodama/ ta (Dehla) Erra.. JT1685 Lk 3:3. < vc. Addi

46 adīt

adīt (5) v. addiht (3), addijis (2)Addiht, stricken, knütten. Fuer1650_70_1ms, 1613. Addiht. stricken. Fuer1650_70_2ms, 37. adītKaut gan addijis, wiņņas ne weens warr peeaddiht. Man knütte (so viel man wolle) gleich genug, so kan man ihn doch o~ knütten{k[n]ütten}. Fuer1650_70_1ms, 173. Kaut gan addijis, winņas ne weens warr peeaddiht. Man knütte (so viel man wolle) gleich genug, so kann man ihnen doch nicht genug knütten. Fuer1650_70_2ms, 412. : liet. adýti 'lāpīt' adītājs, adītāja, adīties

47 adītājs, adītāja

adītājs, adītāja (4) s. additaija (2), additais (1), additajs (1)Additais Ein stricker, knütter. Additaija. f. Fuer1650_70_1ms, 1616. Additajs, ein Strickner, Knütter. Additaija. f. Fuer1650_70_2ms, 319, 20. adītājs, adītājaAdditais Ein stricker, knütter. Additaija. f. Fuer1650_70_1ms, 1616. Additajs, ein Strickner, Knütter. Additaija. f. Fuer1650_70_2ms, 319, 20. la. adīt adīt

48 adīties

adīties (4) v. refl. addischos (1), addiśchohs (1), additees (2)Additees für sich knütten. Fuer1650_70_1ms, 1714. Additees. für sich knütten. Fuer1650_70_2ms, 423. adīt sevEs addiśchohs pirkstaiņus zindus. Fuer1650_70_1ms, 1714. Es addischos pirkstaiņus zimdus. Ich will finger= Händschen für mich knütten. Fuer1650_70_2ms, 423. la. adīt adīt

49 Adrija

Adrija (1) s. f. nloc. Adrijas (1)Adrija, Adrijas jūraKad nu ta zettorta padeśmitta Nakts bij nahkuśi/ un mehs Adrijas (Juhŗa^) tappam ne§ti/ ap to Nakts widdu/ śchķitte tee Laiweneeki/ ka tee uhs kahdu Semmi ne uhsdurtohs. JT1685 Apd 27:27. < vc. Adria

50 Agabus

Agabus (2) s. m. npers. Agabus (2)Agabs (arī Hagabs); JDUn kad mehs daud§ Deenas tur bijam palikkuśchi/ nahze weens Praweets no Juddo=Semmes leija/ ar Wahrdu Agabus. JT1685 Apd 21:21. < vc. Agabus

51 Agara

Agara (10) s. f. npers. Agar (6), Agar{agar} (1), Agara (3)Hagare (arī Hāgare); VD, JDWens no tho kalne Sinai / katters py kalpo§chen peczem / kattra gir Agar. EvEp1587, 6226. Ścheem Wahrdeem irr śawa Śapraśchana: śchee irr tahs diwi Derribas: weena no ta Kalna Sina/ kas pee Kalpośchanas d§emde/ ta irr ta Agara. JT1685 Gal 4:4. < vc. Hagar

52 Aguris

Aguris (1) s. m. npers. Aguŗa (1)Agurs (arī Āgūrs); VDSChee gir tee Wahrdi Aguŗa / Jake Dähla / Mahziba vnd Wahrdi tha Wiera Leithiel / Leithiel vnd Vchal. Manc1637_Sal, 9619. < vc. Agur

53 Ahabs

Ahabs (7) s. m. npers. Achab (4), Achaba (1), Achabs (2)Ahabs (arī Ahābs); VDKad taß Konings Achabs / klauśija ko tee willtighi Proweetes tam śatzija / kļua Wings arrid§an nickne peewilltz. Manc1654_LP1, 53828. < vc. Ahab

54 Ahas

Ahas (6) s. m. npers. Achas (4), Ahas (2)Ahass (arī Āhāzs); VD, JDVNde tas Kunx treßeye atkal vs Achas / vnde ßatcy : pra§§e no man wene Szime no kunge touwe Dewe / tas gir appe§kan exkan to Helle / jeb tur wuerßon exkan to Auxtibe. EvEp1587, 21210. TAs Kunx runnaya vs Ahas / vnd śatziya: Pra§śais weenu Siem no to Kungu tawu Deewu / jeb appak§chan Elles d§iļļuma` / jeb auk§cham pa§§cha` Auxtuma`. Manc1631_LVM, 2073. < vc. Achas (arī Ahas) Akacs, Ākass

55 Ahasverus

Ahasverus (1) s. m. npers. Aha§werus (1)Ahasvers (arī Ahasvērs); VDKonings Aha§werus zeenija auxte to Haman / wi§śai Pils=Śaimei by prek§ch to klanniteeß. Manc1654_LP1, 54619. < vc. Ahasveros

56 Ahazia, Ahazias

Ahazia, Ahazias (2) s. m. npers. Aha§ia (1), Aha§ias (1)Ahasja (arī Ahazjāhs); VDTaß Konings Aha§ia tappa nhe=w䧜äls / wings no=śuhtija py Wällu us Ekron / Deews śohdija to Koninju / tam by mirrt. Manc1654_LP1, 15310. < vc. Ahasia

57 Ahia

Ahia (1) s. m. npers. Ahia (1)Ahija; VD Ta Koninja Jerobeam Ghaspa§cha / kad winja Dähls apśirrgha / noghaja py Deewa Kallpu / to Ahia / ghribbädama py to Paddomu und Luhkśchanu dabbuit. Manc1654_LP2, 399{379}24. < vc. Ahia

58 aizskriedināt

aizskriedināt (1) v. aisskreedinaht (1)aisskreedinaht pakal eilig nach schicken. Fuer1650_70_1ms, 2183. likt aizskriet, steigšus aizsūtītaisskreedinaht pakal eilig nach schicken. Fuer1650_70_1ms, 2183. la. aizskriet aizskriet

59 aizskriet

aizskriet (4) v. aisskreet (1), aisśkreen (1), ais§krehjuśchi (1), aißkreen (1)1. aizlidotKa Puttnis aißkreen / vnd Beßdeeligha no§kreen / tha nhe=nopellnita Lah§ta nhe iß=dohdahß. Manc1637_Sal, 859. Ka` Putnis aiseet pa Gaiśa/ in Besdeliga aisśkreen/ ta` nenopelniti Lah§ti aiseet pa Wehjam. VLH1685_Sal, 39A17. 2. aizskrietMuhśu Muh§ch istekk us śeptiņ=deśmits Gaddeem/ in kad ilgi §tahw/ aisśneed§am mehs a§toņ=deśmits: In kad §keetam leelu Leetu bijuśchu/ (itt labbi d§ihwojśchi/) tad atrohdahs tikkai Behdas in Mohkas; jo tas peepeśch aistek/ itt ka` buhtum mehs §kreeśchus ais§krehjuśchi. LGL1685_K1, 2705. la. skriet skriet, aizskriedināt, āzskriet

60 Akacs

Akacs (2) s. m. npers. Akaz (1), Akazu (1)Ahass (arī Āhāzs); VD, JDUn Ozius d§imdinaja Joatamu: un Joatams d§imdinaja Akazu/ un Akaz d§imdinaja Ezekiu. JT1685 Mt 1:1. < vc. Achas (arī Ahas) Ahas, Ākass

61 Akaja

Akaja (11) s. f. nloc. Akaja (1), Akajai (1), Akajas (6), Akaju (3)Ahaja; JDJo es §innu juhśo labbu Prahtu pahr ko es leelijohs pee teem Makedoneŗeem/ ka Akaja jaw pehrn irr gattawa bijuśi. Un juhśo tikkuścha D§ihśchana irr daud§ pa§kubbinajuśi. JT1685 2Kor 9:9. < vc. Achaja

62 Ākass

Ākass (2) s. m. npers. Ahkaśs (1), Ahkaśu (1)Ahass (arī Āhāzs); VD, JDBet Ahkaśs śazzija: Es ne gribbu praśśiht / ka es to Kungu ne kahrdinaju. VLH1685, 10215. < vc. Achas (arī Ahas) Ahas, Akacs

63 Akila

Akila (5) s. m. npers. Akila (2), Akilas (1), Akilu (2)Akils (arī Akvila); JDUn śchis eeśahze drohśchi runnaht Ba§niza^. Un Akila un Pri§killa wiņņu d§irdejuśchi/ peeņehme wiņņu/ un is§tah§tija wiņņam arri jo gau§chi ta Kunga Zeļļu. JT1685 Apd 18:18. < vc. Aquila Aķila

64 Aķila

Aķila (1) s. m. npers. Aķilu (1)Akils (arī Akvila); JDApśweizina Priśku un Aķilu/ un Oneziwora Nammu. JT1685 2Tim 4:4. < vc. Aquila Akila

65 Albinus

Albinus (1) s. m. npers. Albinus (1)AlbīnsAlbinus tas Śohgis gir to ka kahdu Jegki §mehyis. Manc1631_LVM, 22430. < lat. vai vc. Albinus

66 Aleksanderis

Aleksanderis (6) s. m. npers. Alekśanderis (1), Alekśanderu (1), Alexandri (4)AleksandrsVnde exkan to kad the tur aran gaye / attradde the wene Czilwheke / katters tur §etczenne gaya / no Kyrene ar wärde Simon / katters no to louke nätce / katters wens Thews by Alexandri vnd Ruffi to §pede the / ka tham winge kru§te ne§t bye.. EvEp1587, 9311. Un zitti no ta Pulka/ wilke Alekśanderu preekścha^/ kad wiņņu tee Juddi preekśch d§inne: Un Alekśanderis mette ar Rohku/ gribbedams preekśch Ļaudim aisbildinatees. JT1685 Apd 19:19. < vc. Alexander Aleksandria

67 Aleksandria

Aleksandria (4) s. f. nloc. Alekśandrias (3), Alexandria (1)AleksandrijaNo to leelu Pullku / kattru nhe warreya nhe iß=§kaitiet to kattri d§iewi by Rohka` jämbti / gir Titus śeptingpadeßmitt=tuhxto§chus / wi§śi jauni §tippri Wieri / vs Alexandria śuhtiyis / turrpatt ka muh§chigi Warrgi Ackminus ne§t vnd §tradaht. Manc1631_LVM, 23229. Un tur atradde tas Kapteine weenu Laiwu no Alekśandrias/ zeļļamu uhs Jtaliju/ un pahrzehle muhs eekśch tahs. JT1685 Apd 27:27. < vc. Alexandria Aleksanderis

68 Alvejs

Alvejs (4) s. m. npers. Alwea (1), Alweja (3)Alfejs; JDMateju un Tohmaśu/ Jehkabu Alweja Dehlu/ un Śimani/ kas dehwehts irr Zelotes. JT1685 Lk 6:6. < vc. Alpheus Alveuss

69 Alveuss

Alveuss (1) s. m. npers. Alweuśa (1)Alfejs; JDUn Andreju un Wilipu/ u` Behrtolmeju/ un Matte~uśu/ un Tohmu/ un Jehkabu/ tha Alweuśa (Dehlu)/ un Taddeuśu/ un Śihmani no Kanas. JT1685 Mk 3:3. < vc. Alpheus Alvejs

70 Amaza

Amaza (1) s. m. npers. Ama§am (1)Amasa (arī Amāsa); VDTahds ghodiegs Puttniß by taß Joabs / taß śweizenaja und §kuhp§tija to Ama§am / und tomehr tick mielighe turrädammeeß / taß to ohtru §läppäne noduhre. Manc1654_LP2, 310{290}20. < vc. Amasa

71 Amazias

Amazias (1) s. m. npers. Ama§ias (1)Amacija (arī Amacja, Amacjāhu); VDJa da§§ch d§iŗŗahß ghohdighu Mahzetaju wiß no tahß Weetas iß=d§iet / ka tam śwähtam Proweetam Amos noticka / us to śatzija Ama§ias.. Manc1654_LP1, 3212. < vc. Amazia

72 Aminadabs

Aminadabs (3) s. m. npers. Aminadaba{Adminadaba} (1), Aminadabs (1), Aminadabu (1)Aminadabs (arī Ammīnādābs); JDUn Rams d§imdinaja Aminadabu/ un Aminadabs d§imdinaja Na~a~śśanu/ un Na~a~śśans d§imdinaja Salamanu. JT1685 Mt 1:1. < vc. Aminadab (arī Amminadab)

73 Ammon

Ammon (1) s. m. npers. Ammon (1)Amnons; VDKad taß Ab§alons śawu Brahļi to Ammon nokahwe / und tahdu Dumpi darrija / ka winja pa§ścha Tähwam tam Koninjam Dawid behgt by.. Manc1654_LP2, 15421. < vc. Amnon

74 Amoss

Amoss (4) s. m. npers. Amos (3), Amośa (1)Amoss; VD, JDJa da§§ch d§iŗŗahß ghohdighu Mahzetaju wiß no tahß Weetas iß=d§iet ka tam śwähtam Proweetam Amos noticka / us to śatzija Ama§ias.. Manc1654_LP1, 3212. Ta (Dehla) Mattatia/ ta (Dehla) Amośa/ ta (Dehla) Nauma/ ta (Dehla) Esla/ ta (Dehla) Nanga.. JT1685 Lk 3:3. < vc. Amos

75 Amplia, Amplias

Amplia, Amplias (1) s. m. npers. Ampliu (1)Ampliats; JDApśweizinajeet Ampliu mannu Mihligu eekśch ta Kunga. JT1685 Rm 16:16. < vc. Amplia (arī Amplias)

76 an

an (2) excl. an (1), ann (1)Ann, Annit, Annusch, Erdichte wörtl. die Gänse zu locken.. Fuer1650_70_1ms, 2925. An, Annit. Annusch. erdichtet wörtlein die Gänse zu locken. Fuer1650_70_2ms, 142. sauciens, ar kuru aicina zosisAnn, Annit, Annusch, Erdichte wörtl. die Gänse zu locken. Fuer1650_70_1ms, 2925. An, Annit. Annusch. erdichtet wörtlein die Gänse zu locken. Fuer1650_70_2ms, 142. < ig. hani 'zoss' anīt, anuž

77 Ananijas

Ananijas (23) s. m. npers. Anania (2), Ananias (11), Ananias{Anainas} (1), Ananija (1), Ananijas (7), Ananiju (1)Ananija (arī Hananja); JDBett weens Mahzeklis by eek§chan Dama§co / ar wahrdu Ananias / vs to śatziya tas Kunx czaur ghiemi: Anania / vnd wings śatziya / Scheitan äßmo es Kunx. Manc1631_LVM, 2032, 3. Un irr red§ejis zaur Parahdiśchanu weenu Wihru ar Wahrdu Ananiju ee=eijam/ un to Rohku us to leekam/ ka tas atkal red§igs tohp. JT1685 Apd 9:9. < vc. Ananias

78 Andreas, Andrejs

Andreas, Andrejs (14) s. m. npers. Andreas (2), Andreis (1), Andreja (3), Andrejam (1), Andrejs (2), Andreju (5)Andrejs; JDWens winge Maetceklis Andreas tas Bralis Simonis Petri ßatcy vs tho / Scheit gir wens Puißis.. EvEp1587, 6413. Wihlips nahze un śazzija to Andrejam: un atkal Andrejs un Wihlips śazzija to JE§um. JT1685 Jn 12:12. Svētā Andreja diena (1) Śwehta^ Andreja deena^ (1)Svētā Andreja diena, 30. novembrisŚwehta^ Andreja Deena^. 30. Novembr.. VLH1685, 9328. < vc. Andreas Andres, Andries

79 Andrejs

Andrejs Andreas, Andrejs

80 Andres

Andres (6) s. m. npers. Andres (6)AndrejsJE§us §taighadams py to Galileeŗo Juhri / eeraud§iya diwi Brahļus / Simoni / katters nośauktz gir Peteris / vnd Andres śawu Brahļi / tee eemette śawu Tieklu Juhry / ai§to tee by Sweineeki. Manc1631_LVM, 20022. Andres unnd Wilipps śatzija us Nathanael liexmodameeß: Mehß ä§śam to attradduśchi.. Manc1654_LP1, 23424. < vc. Andreas Andreas, Andrejs, Andries

81 Andries

Andries (4) s. m. npers. Andrees (4)Andrejs; JDTad śazzija uhs wiņņu weens no wiņņa Mahzekļeem/ Andrees/ Śihmaņa Pehteŗa Brahlis.. JT1685 Jn 6:6. < vc. Andreas Andreas, Andrejs, Andres

82 anīt

anīt (2) excl. annit (2)Ann, Annit, Annusch, Erdichte wörtl. die Gänse zu locken. Fuer1650_70_1ms, 2925. An, Annit. Annusch. erdichtet wörtlein die Gänse zu locken. Fuer1650_70_2ms, 142. sauciens, ar kuru aicina zosisAnn, Annit, Annusch, Erdichte wörtl. die Gänse zu locken. Fuer1650_70_1ms, 2925. An, Annit. Annusch. erdichtet wörtlein die Gänse zu locken. Fuer1650_70_2ms, 142. < ig. hani 'zoss' an, anuž

83 Anna

Anna 1 (30) s. f. npers. Ann (1), Anna (26), Annai (1), Annas (1), Annu (1)Anna, HannaHans grib tu Anna yempt par wene loulate Szewe? Ench1586, HA10. Un tur bija weena Prawete/ Anna/ Wahnueļa Meita/ no A§eŗa Zilts/ ta bija wezziga/ un śeptiņus Gaddus ar śawu Wihru d§ihwojuśi pehz śawas Jumprawibas. JT1685 Lk 2:2. < vc. Hanna, vc. Anna Anniņa

84 Anna

Anna 2 (1) s. m. npers. Anna (1)Anna (arī Hanns); JDVnd Anna runnaja no ścho Kunghu Wi§śeem / kattri eek§chan Jeru§alemes us tahß Pe§tiśchanas ghaidija. Manc1654_LP1, 23422. < vc. Hannas Annas

85 Annas

Annas (5) s. m. npers. Annas (4), Anna§a (1)Anna (arī Hanns); JDTad te to notwär ka wen lioune §lapkouwe / Winie macekle wy§§e no to nobäge / Ar lele droudze tappe we§ts pe Annas Mu§e pe§titayß. Elg1621_GCG, 817. Un Annas tas Aug§ts=Pree§teris un Ka`iwas/ un Jahnis/ un Sanders/ un zeek tur no ta Aug§ta=Pree§teŗa Radda bija. JT1685 Apd 4:4. < vc. Hannas Anna 2

86 Anniņa

Anniņa (2) s. f. npers. dem. Anniņņa (2)AnniņaMaśiski runnaht klein machend reden. alß. Anniņņa, Jahnite dahrtiņņa. it. liebkosend reden. Fuer1650_70_1ms, 14314. Anniņņa, Jahnite, dahrtiņņa. it. liebkosend reden. Fuer1650_70_2ms, 21924. la. Anna Anna 1

87 Ansis

Ansis (2) s. m. npers. An§śis (2)AnsisAn§śis/ Mickelis. Manc1638_Run, 463B1. < vc. Hans

88 Antiņš

Antiņš (3) s. m. npers. dem. Anting (1), Antiņsch (2)Antiņštöllpi§ch/ Mullkis/ Anting kur Stabbuling. Manc1638_L, 186A26. Antiņsch kur Stabbulite? Proverb. Hans wurst, Maul=Affe, einfältiger Butfisch. Fuer1650_70_2ms, 144. Antiņ(š), kur stabulīte / stabuliņ? (3) Anting kur stabbuling (1), Antiņsch kur stabbulite? (2)töllpi§ch/ Mullkis/ Anting kur Stabbuling. Manc1638_L, 186A26. Antiņsch kur stabbulite? Hans wurst Proverb. Fuer1650_70_1ms, 2927. Antiņsch kur Stabbulite? Proverb. Hans wurst, Maul=Affe, einfältiger Butfisch. Fuer1650_70_2ms, 142. muļķistöllpi§ch/ Mullkis/ Anting kur Stabbuling. Manc1638_L, 186A26. Antiņsch kur Stabbulite? Proverb. Hans wurst, Maul=Affe, einfältiger Butfisch. Fuer1650_70_2ms, 144. la. Antis, Ante Siliņa-Piņķe 2015, 188–219.

89 Antiokia

Antiokia (19) s. m. nloc. Antiokiai (2), Antiokias (3), Antiokia^ (5), Antiokiu (9)Antiohija; JDBet śchi Ślawa no teem tappe d§irdeta no tahs Draud§ibas kas Jeru§aleme^ bija: un ta śuhtija Barnabu pahr§taigaht ihs Antiokiai. JT1685 Apd 11:11. < vc. Antiochia

90 Antipas

Antipas (1) s. m. npers. Antipas (1)Antipa; JDEs §innu tawus Darbus/ un kur tu peemahjo/ kur ta Śataņa Krehślis irr/ un ka tu mannu Wahrdu turri/ un ne eśśi mannu Tizzibu aisleed§is/ arrid§an tanni^s Deena^s/ kad Antipas mans peetizzigs Leezineeks pee jums irr nokauts tappis/ kur tas Śatans mahjo. JT1685 Atk 2:2. < vc. Antipas

91 anuž

anuž (2) excl. annusch (2)Ann, Annit, Annusch, Erdichte wörtl. die Gänse zu locken. Fuer1650_70_1ms, 2925. An, Annit. Annusch. erdichtet wörtlein die Gänse zu locken. Fuer1650_70_2ms, 142. sauciens, ar kuru aicina zosisAnn, Annit, Annusch, Erdichte wörtl. die Gänse zu locken. Fuer1650_70_1ms, 2925. An, Annit. Annusch. erdichtet wörtlein die Gänse zu locken. Fuer1650_70_2ms, 142. < ig. hani 'zoss' an, anīt

92 apcirpt

apcirpt (7) v. apzehrp (2), apzirpe (1), apzirpta (2), apzirptai (1), apzirrpt (1)be§cheren/ apzirrpt. Manc1638_L, 154B22. apcirpt, apgriezt (par dzīvnieka vilnu, cilvēka matiem)be§cheren/ apzirrpt. Manc1638_L, 154B22. Tohs ņemm pee śewis/ un śchķih§tais ar teem/ un isdohd par teem to Makśu/ ka tee to Galwu apzehrp/ un lai wiśśi §inna/ ka tas irr ne neeka/ ko tee no tew irr nomannijuśchi/ bet ka tu pats arrid§an d§ihwo Bauślibu turredams. JT1685 Apd 21:21. apcirpt galvu, galvu apcirpt (2) apzirpe.. galwu (1), galwu.. apzehrp (1)apgriezt matusUn Pahwils wehl daud§ Deenas tur palizzis/ tappe no teem Brahļeem noraidihts/ un zehlahs pahri uhs Siriju/ (un ar wiņņu Pri§killa un Akila) un apzirpe to Galwu Kenkrea^/ jo wiņśch bij to Deewam apśohlijees.. JT1685 Apd 18:18. la. cirpt cirpt

93 apdzeldēt

apdzeldēt (2) v. apdseldeht (2)apdseldeht, beschrüen,is= aus, śa= ver.. Fuer1650_70_1ms, 6517. Apdseldeht beschreyen, is - aus - Śa - ver. Fuer1650_70_2ms, 9814. sadzelt no visām pusēmapdseldeht, beschrüen,is= aus, śa= ver.. Fuer1650_70_1ms, 6517. Apdseldeht beschreyen, is - aus - Śa - ver. Fuer1650_70_2ms, 9814. la. dzeldēt dzeldēt, dzeļdēt

94 Apella, Apells

Apella, Apells (1) s. m. npers. Apellu (1)Apells vai Apella; JDApśweizinajeet Apellu to pahrbauditu eekśch Kri§tus/ apśweizinajeet tohs/ kas no Ari§tobuļa Śaimes irr. JT1685 Rm 16:16. < vc. Apelles

95 Apia

Apia (1) s. f. npers. Appiai (1)Apfija; JDUn Appiai tai Mihļajai/ un Arkipam muhśo Zihniśchanas=Beedram/ un tai Deewa Draud§ibai tawa^ Namma^. JT1685 Flm 1:1. < vc. Appia

96 apļaunāties

apļaunāties (2) v. refl. aplaunajees (2)dusmotiesdeews aplaunajees, kam patrus neskaita? Gott zörnet, warum betestu nicht. Fuer1650_70_1ms, 13218. Deews aplaunajees, kam pahtahrus ne skaita? Gott zörnet, warum betest du nicht. Fuer1650_70_2ms, 2009. la. ļauns, vai ļaunoties ļaunāties

97 Apollion

Apollion (1) s. m. npropr. Apollion  (1)Apollions; JD nāves eņģelis, elles valdnieksUn pahr teem bija weens Ķehniņśch/ tas Eņģelis ta Besdibbeņa/ wiņņa Wahrds bija Ebra`i§ki: Abbaddons/ un Greeķeŗo Walloda^: Apollion. JT1685 Atk 9:9. < vc. Apollyon Abadons

98 Apollonia

Apollonia (1) s. f. nloc. Apolloniu (1)Apollonija; pilsēta JDUN tee pahrgahjuśchi to Amwipoli un Apolloniu nahze uhs Teśśaloniku/ kur weena Juddu Ba§niza bija. JT1685 Apd 17:17. < vc. Apollonia

99 Apollovs

Apollovs (3) s. m. npers. Apollowa (2), Apollowu (1)Apolls; JDBet es śakku ścho/ ka ikweens no jums śakka: es eśmu Pahwiļa/ es eśmu Apollowa/ un es Kewa/ un es ta Kri§tus. JT1685 1Kor 1:1. < vc. Apollo (arī Apollos) Apollus

100 Apollus

Apollus (7) s. m. npers. Apollu (1), Apollus (5), Apolluśa (1), ApollsApolls; JDUN tas notikkahs/ kamehr Apollus bija Korinta^/ ka Pahwils tahs us augśchu guļļamas Semmes pahr§taigajis nahze uhs Ewe§u: un atradde zittus Mahzekļus.. JT1685 Apd 19:19. < vc. Apollo (arī Apollos) Apollovs

101 apskraidīt

apskraidīt (3) v. ap§kraida (3)skraidīt, klīst apkārtNhe kahda Nhewe§śeliba töw ai§karr / Kattra deenas widdu ap§kraida.. Manc1631_LGL, 3852. Ne kahda Neweśśeliba tew aiskarr/ kas Deenas widdu^ ap§kraida.. LGL1685_K1, 17622. la. skraidīt skraidīt

102 apstīpēt

apstīpēt (1) v. apstihpeta (1)pārn. sasaistīt (?)mehle irr apstihpeta. Fuer1650_70_2ms, 459l1. la. stīpa, vai stīpēt apstīpot

103 apstīpot

apstīpot (2) v. ap§tiepo (1), ap§tiepoht (1)Bänden/ §tiepoht/ ap§tiepoht. Manc1638_L, 27B4. apstīpotbände die§e Thonne/ ap§tiepo to Mutzu. Manc1638_PhL, 32021. la. stīpa, vai stīpot stīpot, apstīpēt

104 apstrādāt

apstrādāt (12) v. ap=§trahda (2), ap=§trahdajis (1), apstrahdaht (1), ap§trahda (3), ap§trahdaht (2), ap§trahdajis (1), ap§trahdajuśchi (2)apstrahdaht bearbey"ten. Fuer1650_70_1ms, 27519. apstrādātKaß śawu Tierumu (a) ap§trahda/ tam Mai§es ghann buhß / bett kaß wellte d§iewo / taß gir Jegkis. Manc1637_Sal, 3723. Es eśmu juhs śuhtijis pļaut/ ko juhs ne eśśat ap§trahdajuśchi: zitti irr to ap§trahdajuśchi/ un juhs ne eśśat eekśch wiņņu.. JT1685 Jn 4:4. la. strādāt strādāt

105 Arams

Arams (1) s. m. npers. Arama (1)Arāms (arī Arnijs); JDTa (Dehla) Adminadaba/ ta (Dehla) Arama/ ta (Dehla) E§rona/ ta (Dehla) Wahre§a/ ta (Dehla) Juda/ JT1685 Lk 3:3. < vc. Aram

106 Ārans

Ārans (2) s. m. npers. Aaran (1), Ahrana (1)Ārons; VD, JDWings ghodiya Aaran wehl wairak / vnd dehwe tam Bährna Manntibu / ar Wahrdu / wi§śus pirrmayus wings tam pee§kire. Manc1631_Syr, 60325. Tas Zilts Ahrana lai zerre us to Kungu/ tas irr wiņņa Paligs in Bruņņas. LGL1685_K1, 27710. < vc. Aaron Ārons

107 Areta

Areta (5) s. m. npers. Areta (5)Areta (arī Harets); JDExkan Dama§co tas Semmeßoge ta Köninge Areta/ paßargaye to pylle tho Dama§cer/ vnd grybbey man guu§tyth. EvEp1587, 4722. To Ļau§chu Walditais Dama§ka ta Ķehniņa Areta/ apśargaja to Dama§ķeŗo Pilsśatu/ gribbedams man guh§tiht. JT1685 2Kor 11:11. < vc. Areta

108 Arimateja

Arimateja (3) s. f. nloc. Arimatejas (3)Arimatija (arī Arimateja); pilsēta JDNahze Ja§eps no Arimatejas/ weens gohdigs Runnas=Kungs/ kas pats arrid§an us Deewa Wal§tibu gaidija/ tas eedrohśchinajees gahje pee Pilatu/ un atluhd§e tahs Meeśahs JE§us. JT1685 Mk 15:15. < vc. Arimathia

109 Aristarkus

Aristarkus (5) s. m. npers. Ari§tarku (1), Ari§tarkus (4)Aristarhs; JDUn mehs Laiwa^ Adramitina^ kahpuśchi/ gribbejam tahm A§ijas Weetahm śezzen eet/ nozehlamees/ un tur bija ar mums Ari§tarkus tas Makedoneris no Teśśalonikas. JT1685 Apd 27:27. < vc. Aristarchus

110 Arkips

Arkips (2) s. m. npers. Arkipam (1), Arkippam (1)Arhips; JDUn śakkajt tam Arkippam: usraugi to Amatu/ ko tu eśśi dabbujis eekśch ta Kunga/ ka tu to peepildi. JT1685 Kol 4:4. < vc. Archippus

111 Ārons

Ārons (21) s. m. npers. Aaron (7), Aarona (3), Aaronam (2), Aarons (2), Aaronu (1), Aaroņa (6)Ārons; VD, JDTas nams Aaron zerrey vß tho Kunge tas gir thems pallix vnde §kide. Kas to Kunge bya czerrey arridzan wur§on tho Kunge tas gir thems pallix vnde §kide. Tas Kunx pemin vß mums vnd Sweeti mums tas §wety to namme Aaron. Ps1615, 6324, 29. Un ne weens ņemmahs śew paścham to Gohdu/ bet kas no Deewa aizinahts tohp/ lihd§ ka` arrid§an Aarons. JT1685 Ebr 5:5. < vc. Aaron Ārans

112 Arvaksads

Arvaksads (1) s. m. npers. Arwakśada (1)Arfaksads (arī Arpahšads); JDTa (Dehla) Ka`inana/ ta (Dehla) Arwakśada/ ta (Dehla) Semma/ ta (Dehla) No`a`ka/ ta (Dehla) Lameka.. JT1685 Lk 3:3. < vc. Arphachsad

113 Asa

Asa (1) s. m. npers. A§śa  (1)Asa (arī Āsāfs); JDAtt§tahśeeta juhß Deewu / tad Wings jums attkal att§tahß / śacka A§aria us to Koninju A§śa. Manc1654_LP2, 5816. < vc. Assa Asaps, Asus

114 Asaps

Asaps (1) s. m. npers. Aśśapa (1)Asafs (arī Āsāfs); VDAśśapa D§eeśma. LGL1685_K1, 26747. < vc. Assaph Asa, Asus

115 asiņanauda

asiņanauda nauda

116 Asmodeus

Asmodeus (1) s. m. npropr. Aßmodeus (1)Asmodajs; ļauns gars VDAi§to kad pirmahk taß Laulibas=Wälls / taß Aßmodeus śeptiņus Wierus tai Śarai by no murrijis / palicka Tobias w䧜äls und d§iews. Manc1654_LP1, 14718. < lat. Asmodeus, Asmodaeus

117 Asus

Asus (2) s. m. npers. Aśśu (1), Aśśus (1)Asa (arī Āsāfs); JDUn Aśśus d§imdinaja Jawatu:un Jo§awats d§imdinaja Joramu/ un Jorams d§imdinaja Oziu. JT1685 Mt 1:1. < vc. Assa Asa, Asaps

118 atdusēties

atdusēties (2) v. refl. atdußäiaß (1), att=du§śahß (1)atpūstiesZeļļa=Wiers peeku§śis att=du§śahß py leelu Ackmini / Mugguru att§peedis: Zälldameeß Wings attkal att§pee§chahs / tam gir taß Ackmins labbs.. Manc1654_LP1, 8128. (Ai§to) §ä§chi Deeni darria taß Kungß tooß Däbbeßuß unn too Sämmi / too Juriu unn wiß kaß eek§ch teem / unn atdußäiaß eek§ch taaß §äptitaß Deenaß.. Reit1675_UeP, 416. la. dusēt dusēt

119 atdzelt

atdzelt atzelt

120 Atēnas

Atēnas (4) s. f. nloc. pl. Ateena^s (1), Atenahm (1), Atenam (1), Atena^s (1)AtēnasUN pehz ścheem aisgahje Pahwils no Atenahm/ un nahze uhs Korintu. JT1685 Apd 18:18. < vc. Athen

121 atnadzis

atnadzis (2) s. m. atnadsis (2)Atnadsis. ein Niht Nagel. Fuer1650_70_1ms, 1636. Atnadsis. ein Niht=Nagel. Fuer1650_70_2ms, 2378. ienadzis, āda, kas sedz naga sakniAtnadsis. ein Niht Nagel. Fuer1650_70_1ms, 1636. Atnadsis. ein Niht=Nagel. Fuer1650_70_2ms, 2378. la. nags nags

122 atskriedināt

atskriedināt (1) v. atskreedinaht (1)Atskreedinaht pakal eiligst nachschicken. Fuer1650_70_2ms, 4077. likt atskriet, steigšus atsūtītAtskreedinaht pakal eiligst nachschicken. Fuer1650_70_2ms, 4077. la. atskriet atskriet

123 atskriet

atskriet (5) v. at§krehja (2), att§kreen (1), att§kreet (1), att§kren (1)herzu fliege~/ att§kreet.. Manc1638_L, 62A1. 1. attecēt, atplūstAi§to winja §wähtums att§kren §churr ka kahda Straume / vnd d§irrdena to Semm / ka kahda leela Straumeh. Manc1631_Syr, 5913. ..un ta Śtraume at§krehja/ un (ta Ehka) kritte tuhdeliņ/ un ta Poh§tiśchana tahs paśśchas Ehkas kļu`a` leela. JT1685 Lk 6:6. 2. atlidotherzu fliege~/ att§kreet.. Manc1638_L, 62A1. 3. atdzistdie Lauge i§t zu heiß/ Śahrms karr§ts. laß die Lauge erkühlen/ laid Śahrms att§kreen. Manc1638_PhL, 35724. la. skriet skriet, atskriedināt

124 atstrādāt

atstrādāt (3) v. atstrahdaht (1), at§trahdaht  (1), at§trahdat (1)atstrahdaht, abarbey"ten, abgehorchen, was verseumet. Fuer1650_70_1ms, 27523. atstrādāt, atlīdzināt ar darbuatstrahdaht, abarbey"ten, abgehorchen, was verseumet. Fuer1650_70_1ms, 27523. Ar ko es nabbad§iņ§ch atlihd§inatu/ Ścho tawu §chehlu mihļu Deewa=Prahtu? Es to ne §pehju makśadams at§trahdaht/ Neka` śagahdaht. LGL1685_K1, 3923. la. strādāt strādāt

125 atstrādziņš

atstrādziņš (2) s. m. dem. atstrahdsinsch (2)Atstrahgs, der kleine, neben, seiten=stütz pfahl.. atstrahdsinsch id. dim. Fuer1650_70_1ms, 1224. Atstrahgs. der kleine, neben seiten Stütz=Pfahl.. Atstrahdsinsch. idem. Dim. Fuer1650_70_2ms, 2715. balsta stabiņšAtstrahgs, der kleine, neben, seiten=stütz pfahl.. atstrahdsinsch id. dim. Fuer1650_70_1ms, 1224. Atstrahgs. der kleine, neben seiten Stütz=Pfahl.. Atstrahdsinsch. idem. Dim. Fuer1650_70_2ms, 2715. la. atstrāgs atstrāgs

126 atstrāgs

atstrāgs (4) s. m. atstragu (1), atstrahgs (2), atstrahgu (1)Atstrahgs, der kleine, neben, seiten=stütz pfahl. Fuer1650_70_1ms, 1218. Atstrahgs. der kleine, neben seiten Stütz=Pfahl. Stütze.. Fuer1650_70_2ms, 2711. balsta stabspee ikweena posma leez atstragu, tad ta śehta nepeeśchaubisees. Fuer1650_70_1ms, 1220–21. pee ikweena pohsma leez atstrahgu tad ta Śehta ne peeschaubisees. setze bei jeden Schicht einen Seiten=Pfahl. so wird der Zaun{Zaum} nicht wackeln. Fuer1650_70_2ms, 2712. < skr. ostrogъ 'pāļu nožogojums' (nedroša etimoloģija) atstrādziņš

127 attapt

attapt (3) v. attaps (1), attapt (1), attapti (1)1. atrastJo taß Zillwähx us Deewa Prahtu d§ännahß / jo teeścham taß to Zeļļu us Däbb䧜u attaps. Manc1654_LP2, 15531. 2. saprast, noprastTee ghluneja us to / unnd mekkleja / arrieg tee warrätu ko attapt no winja Muttes / ka tee to warrätu abśuhd§eht. Manc1654_LP2, 298{278}23. la. tapt neattapt

128 atzelt

atzelt (3) v. atdsehluśi (1), atsehluśi (2)atzelt, no jauna sazelt, sazaļotNahtra pawaśśari^ atdsehluśi; tudaļ dseļļ. die neßel bren~et, so bald, sie sich. etc. Fuer1650_70_1ms, 5319. la. zelt

129 Augusts, Augustus

Augusts, Augustus (7) s. m. npers. Augu§ta (1), Augu§to (2), Augu§tu (2), Augu§tus (2)Augusts; JDBEth tas notickas ßöw py to layke / ka wens Boußlis no to Kei§ere Augu§to / J§gaya ka ta wue§§e pa§§oule mhe§lota tapte. EvEp1587, 1312. Un tas notikke tanni^ * Laika/ ka Grahmatas no Ķei§era Augu§ta tappe isśuhtihtas/ wiśśai Paśaulei bija usrak§titai tapt. JT1685 Lk 2:2. - [ķeizars] Augusts / Augustus (7) kei§ere Augu§to (2), kei§eri Augu§tu (2), kei§ers Augu§tus (1), kei§eŗa Augu§tus (1), ķei§era Augu§ta (1) < vc. Augustus

130 Auseklis

Auseklis (7) s. m. npropr. Auseklis (2), Auśeklis (3), auśeklis (2)Auśeklis Spulgis. der Morgen stern. deeniņņa ne tahļu, auśeklis jau uhslez, der tag ist o~ weit, der morgen stern gehet schon auff. Fuer1650_70_1ms, 1428-33. Auśeklis Spulgis. der Morgen=Stern Deeniņa ne tahļu, auśeklis jau uslezz. der Tag ist nicht weit der Morgen=Stern gehet schon auff. Fuer1650_70_2ms, 324-7. Auseklis, rīta zvaigzne (Venera)Spulgis der Morgen stern. Auseklis al. Prover. Fuer1650_70_1ms, 26118. Zaur to Śirds=dibbenigu Schehla§tibu muhśo Deewa/ zaur ko muhs apraud§ijis irr tas Auśeklis no Aug§tibas. JT1685 Lk 1:1. la. aust (par gaismu) Austriņš

131 Austriņš

Austriņš (2) s. m. npropr. dem. Au§triņ§ch (2)Austriņš, rīta zvaigzne (Venera)Zaur to Śirds dibbenigu Schehla§tibu muhśa Deewa/ zaur ko muhs apraud§ijs irr tas Au§triņ§ch no Aug§tibas. LGL1685_K1, 7022. la. aust (par gaismu) Auseklis

132 Azaria

Azaria (2) s. m. npers. A§aria (2)Azarja (arī Asarja); VDAtt§tahśeeta juhß Deewu / tad Wings jums attkal att§tahß / śacka A§aria us to Koninju A§śa. Manc1654_LP2, 5815. < vc. Asaria (arī Asarja)

133 Azers, Āzers

Azers, Āzers (8) s. m. npers. Ah§era (1), A§er (3), A§era (2), A§eŗa (2)Ašers (arī Ašērs); VD, JDVnd tur by wena Prophetinna Hanna / wena Mheite Phanuel / no tho radde A§er.. EvEp1587, 2513. No tahs Zilts A§eŗa: Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. No tahs Zilts Nawtaļa: Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. No tahs Zilts Manaśśus: Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. JT1685 Atk 7:7. - Azera / Āzera [cilts], [cilts] Azera (6) Ah§era zilts (1), A§era czilltu (1), A§era zilltas (1), A§eŗa zilts (1), zilltu A§er (1), zilts A§eŗa (1) < vc. Aser

134 Azija

Azija (26) s. f. nloc. A§ia (6), A§ias (4), A§ija (1), A§ijas (13), A§iju (2)ĀzijaParther vnd Meder / vnd Elamiter / vnde kattre mhes cziwoyam exkan Me§opotamia / vnde exkan Judea vnd Capadocia / Ponto vnd A§ia / Phrygia vnde Pamphilia.. EvEp1587, 1304. Bet zitti arrid§an to Wirśneeku no A§ias/ kas wiņņa Draugi bija/ śuhtija pee to luhgdami/ ka tas śew ne eedohtohs us to Raud§iśchanas weetu. JT1685 Apd 19:19. < gr. Asía

135 āzskriet

āzskriet (1) v. ahsskreet (1)aizlidotTas krauklis eeśchauts ne warreja ahsskreet, bet tuŗŗu walstijahs, die raabe ist geschoßen, könte o~ weg fliegen, sondern weltzet, würffet sich dort, klopffet sich dorten. Fuer1650_70_1ms, 29617. la. skriet skriet, aizskriet

136 āzstrādāt

āzstrādāt (1) v. ahsstrahdaht (1)ahsstrahdaht, in der arbey"t über treffen. Fuer1650_70_1ms, 27520. pārspēt darbāahsstrahdaht, in der arbey"t über treffen. Fuer1650_70_1ms, 27520. la. strādāt strādāt