A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 starpa

starpa (317) s. f. juh§śo=§tarrpa` (1), starpa (3), starrpa` (2), starrpa^ (1), §tarpa (30), §tarpan (3), §tarpa^ (146), §tarrpa (15), §tarrpa` (115), §tarrpa`{§tarrpa}  (1)1. starpa, (nepārvarams) attālums starp diviem objektiemVnd parr to wi§śu / gir §tarrpan mums vnd jums leela §tarrpa / ka tee kattri ghribbätu no §chennenes §emmeh braukt py jums / tee nhe warr.. Manc1631_LVM, 14525. In pahr to wiśśu / irr §tarp jums in mums leela Starpa / (leels Besdibbenis /) ka tee / kas gribetta no śchennen pee jums Semme^ braukt / tee ne warr.. VLH1685, 5531. 2. kopums, vide, grupa (vienmēr lokatīvā) Vnde tas noticke / kad the ta runnaye / vnde apyoutayas ßouwan §tarpan / §teytczes ßöw Je§us py tems / vnde §taigay ar tims. EvEp1587, 1084. Kas Neśchķihk§tibas=Grehkus Śwaiņu §tarpa darr/ tam buhs tohs ar Kaklu atbildeht. SKL1696_KB, 95. p.. - apjautāties jūsu / savā starpā / sovan starpan; savā starpā apjautāties (9) apjautajahß śawa` §tarrpa` (1), apjautatees śawa^ §tarpa^ (1), apjautateeß juh§śo §tarrpa` (1), apyautayahß śawa` §tarrpa` (1), apyoutayas ßouwan §tarpan (2), śawa^ §tarpa^ apjautajahs (1), śawa^ §tarpa^ apjautatees (1), śawa^ §tarpa^.. apjautadamees (1)- dzīvot mūsu starpā; jūsu starpā dzīvot (4) d§iewoja muh§śu §tarrpa` (1), d§ihwoja muhśu §tarpa^ (2), juh§śo §tarrpa` d§iewojis (1)- (ne)runāt savā / jūsu starpā; savā / jūsu starpā runāt (14) juh§śo §tarrpa` runnajeeta (1), juh§śo §tarrpa` runnayeeta (1), nhe runna.. śawa` §tarrpa` (1), runnadami śawa^ §tarpa^ (1), runnaja śawa §tarrpa (1), runnaja śawa` §tarrpa` (2), runnaja śawa^ §tarpa^ (2), runnaya śawa §tarrpa (1), runnayeeta juh§śo §tarpa (1), śawa` §tarrpa` runna (1), śawa` §tarrpa` runnaja (1), śawa` §tarrpa` runnajam (1)- sacīt savā starpā; ļaužu / savā starpā sacīt (23) ļau§cho §tarrpa` śatzija (1), śatzidami śawa` §tarrpa` (1), śatzija śawa` §tarrpa` (1), śatzija.. śawa` §tarrpa` (2), śatziya śawa` starrpa` (1), śatziya śawa` §tarrpa` (1), śatziya.. śawa` §tarrpa` (1), śawa^ §tarpa^ śazzidami (3), śazzija śawa^ §tarpa^ (6), śazzija.. śawa^ §tarpa^ (4), §atzija.. śawa` §tarrpa`  (1), §atziya.. śawa` §tarrpa` (1)- sarunāties savā starpā; savā starpā sarunāties (4) śarunnajahs śawa^ §tarpa^ (2), śarunnajahs.. śawa^ §tarpa^ (1), śawa^ §tarpa^.. śarunnajuśchees (1)- savā / jūsu starpā mīlēties / mīļot(ies); mīlēties / mīloties savā starpā (6) juh§śo §tarrpa`.. mieļoh§śeeta (1), mihlejeetees śawa^ §tarpa^ (1), mihlojeetees śawa^ §tarpa^ (1), śawa` §tarrpa` mieļoteeß (1), śawa^ §tarpa^ mihlejamees (1), śawa^ §tarpa^ mihletees (1)- savā starpā (iz)dalīties; dalīties jūsu / savā starpā (9) dallahß.. śawa` §tarrpa` (1), dallaitees to juh§śo §tarrpa` (1), dalleetees to juhśu §tarpa^ (1), śawa` §tarrpa` dallijahß (1), śawa` §tarrpa` dallijuścheeß (1), śawa` §tarrpa` ißdalliju§§chees (1), śawa^ §tarpa^ isdallijśchees (1), śawa^ §tarpa^ isdallijuśchees (2) : liet. tárpas 'starpa' starp, starpā, starpan 1, starpā, starpan 2, starpavīrs, starpība, starpinieks, starpums