A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Peteris, Peters, Pēteris, Pēters

Peteris, Peters, Pēteris, Pēters (436) s. m. npropr. Päteram (1), Pehtera (3), Pehteram (9), Pehteri (80), Pehterim (3), Pehteris (230), Pehters (12), Pehters{Pethers} (2), Pehteŗa (18), Pehteŗam (20), Pehtris (1), Peteram (1), Peteri (16), Peteris (34), Peters (2), Peteŗa (1), Peteŗam (2), Peteŗohß (1)1. Pēteris; personvārds JDJE§us śatziya vs Peteri / §taiga man pehts. Bett Peteris attgree§ehs / vnd red§ehya to Mazekli pehts §taigayo§chu / kattru JE§us myļoya / katters arrid§an py winja Kruhteems Wackara=ähdeni (alij Wackerinya`) ghulleyis by / vnd śatziyis / Kunx / kaß gir tas / kas töw peewils? Manc1631_LVM, 3919, 20. Un wiņņa to Balśi Pehteŗa nomannidama/ ne atdarrija tahs Wahrtis no Preeka/ bet eetezzeja un paśluddinaja to Pehteri §tahwam preekśch Wahrtim. JT1685 Apd 12:12. - Sīman(i)s ar pavārdu Pēteris (4) Śihmani ar pawahrdu Pehteri (3), Śihmans ar pawahrdu Pehteris (1)- [Sīmanis] Pēteris / Peteris (46) Simon Pehteris (4), Simon Peteri (2), Simon Peteris (6), Simons Peteris (2), Simoņa Pehtera (2), Simoņa Pehteŗa (1), Simoņam Pehteram (2), Simoņam Pehteŗam (1), Simoņam Peteŗam (1), Śihmani Pehteri (2), Śihmanis Pehteris (12), Śihmanis Peteris (1), Śihmans Pehteris (3), Śihmaņa Pehteŗa (5), Śihmaņam Pehterim (1), Śihmaņam (Pehteŗam) (1)- (svēts) [apustulis] Pēteris / Peters; Pēteris tas apustuls (61) apu§tulam Pehteram (1), apu§tuli Pehteri (1), apu§tuls Pehteris (28), apu§tuls Pehters (6), apu§tuls Peters (2), apu§tuļa Pehteŗa (2), apu§tuļam Pehteŗam (2), Pehteris taß apu§tuls (1), śwähta apu§tuļa Pehtera (1), śwähtz apa§tuls Pehteris (1), śwähtz apuh§tuls Pehteris (1), śwähtz apu§tuls Pehteris (12), śwähtz apu§tuls Pehters (1), śwätz apu§tuls Pehteris (1), śwehtu apu§tuli Pehteri (1)- svēts Pēteris śwähtz Pehteris (6) Peteŗa / Pēteŗa diena (2) Pehteŗa deenu (1), Peteŗa deena (1)Peter Paul: Peteŗa Deena. Manc1638_PhL, 38418. Pētera diena (arī Svēto apustuļu Pētera un Pāvila diena), 29. jūnijs; kristīgās baznīcas svētku dienaPeter Paul: Peteŗa Deena. Manc1638_PhL, 38418. Us Ś: Pehteŗa Deenu. 29. Junij. VLH1685, 1073. 2. (tikai dsk.) Pētera dienaauff Johannis/ Petri Pauli etc. Jahrmarckt/ Jaņohß/ Peteŗohß. Manc1638_PhL, 3854. < vc. Peter Petrus