A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Priskilla

Priskilla (5) s. f. npers. Priśkillu (2), Pri§killa (3)Priskilla (arī Priska); JDUn atradde kahdu Juddu/ ar Wahrdu Akilu/ pehz d§imtenes no Pontus/ neśenn no Jtalijas nahkuśchu/ un Priśkillu wiņņa Śeewu/ (pehz to/ ka tas Ķei§ars Klaudius bij pawehlejis/ wiśśeem Juddeem bij iseet no Rohmas) un eegahje pee teem. JT1685 Apd 18:18. < vc. Priscilla Priska