A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 mājavieta, mājasvieta, mājuvieta, mājvieta

mājavieta, mājasvieta, mājuvieta, mājvieta (90) s. f. mahj=weetu (1), mahja=weeta (7), mahja=weeta^ (3), mahja=weetu (18), mahjas weetu (2), mahjas=weet' (1), mahjas=weeta (2), mahjas=weeta^ (3), mahjas=weetu (9), mahjasweeta^ (1), mahjaweeta (2), mahjaweetas (1), mahjaweetu (3), mahjo=weeta (1), mahju weetas (1), mahjuweet' (1), mahjuweetas (1), mahyaweetas (1), mahyaweetu (2), maiawete (2), maja=weeta (1), maja=weetas (1), maja=weeta` (2), maja=weetu (9), majaweetas (3), majaweeta` (2), majaweetu (3), mayaweeta (1), mayaweetas (1), mayaweetu (1), mayewete (2), śirrds=mahja=weetu (2)Behau§ung/ Mahja/ Mahjaweeta.. Manc1638_L, 29B11. Herberg/ Maja=weeta.. Manc1638_L, 88A25. mājvieta, dzīvesvietaVnd tha peczimme ßouwe pirmoye Dhele / vnd tinne to exkan autims / vnd licke to exkan wene Szille. Ae§to thems nhe by czittur neewena weta exkan to Maiawete. EvEp1587, 1414. Ar śawu eedohtu Mahjas=Weetu buhs ikkurram ar Mehra buht/ un ne ar pa§cha Prahta jaunu Qvarterie jemtees/ kas tur prettie darra/ tam buhs ka Dumpju=zehleijam tapt śohditam. SKL1696_RA, 109. p.. - vest iekš(k)an mājavietas; iekšan mājavietas ievest (5) tohp eek§chan majaweetas eewä§ts (1), wedde.. eek§chan mahjaweetas (1), wedde.. eek§chan mahyaweetas (1), wedde.. exkan tho mayewete (1), wedde.. exkan to mayewete (1) māja(s)vietu darīt (13) mahja=weetu darrie§śim (1), mahja=weetu.. darra (3), mahja=weetu.. darrieśim (1), mahja=weetu.. darrie§śim (2), mahja=weetu.. darriet (1), mahjas weetu.. darriśim (1), mahjas=weetu.. darriśim (1), mahyaweetu.. darrie§śim (1), maja=weetu.. darriet (2)iemājot, apmestiesKas man myļo / taß mannu Wahrdu turrehß / vnd manns Tähws to myļohß / vnd mehs py to nahxim / vnd Mahyaweetu py to darrie§śim. Manc1631_LVM, 13711. Ja kas mann mihle/ tas mannu Wahrdu turrehs/ un mans Tehws to mihlehs/ un mehs prett to nahkśim/ un Mahjas weetu pee ta darriśim. JT1685 Jn 14:14. mājavietu dot; dot(ies) māja(s)vietu (5) dohd.. maja=weetu (1), dohdatees.. mahjas=weetu (1), mahjaweetu doht (1), maja=weetu doht (2)beherbergen/ mahjoht/ apmajoht/ Mahjaweetu doht.. Manc1638_L, 29B19. behau§en/ majoht/ maja=weetu doht. Manc1638_L, 86A20. beherbergen/ Maja=weetu doht.. Manc1638_L, 88B1. dot pajumtiG. Eß töw luhd§ohß/ dohd man §cho Nackti Maja=weetu. Manc1638_Run, 437B7. Dohdatees zits zittam Mahjas=weetu bes Kurneśchanas. VLH1685, 4915. māj(a)vietu ņemt / jemt (2) mahj=weetu ņemt (1), mahja=weetu.. jemmt (1)apmesties, dzīvotPy Wällu taß labpraht nhe ghribb / unnd tomähr buhß tamm turr Mahja=Weetu muh§chighe jemmt. Manc1654_LP3, 2013. Un kad wiņśch nahze pee tahs paśchas Weetas/ §kattijahs JE§us uhs augśchu/ un no kahpe wiņņu/ śazzidams uhs to: Zakeus/ kahpi tikkuśchi §emme^/ jo es gribbu śchodeen Mahj=Weetu ņemt pee tewim. JT1685 Lk 19:19. la. māja + vieta māja