A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 čūska, čūška

čūska, čūška (68) s. f. tśchuhśchka (1), tśchuhśka (4), tśchuhśkas (4), tśchuhśku=apmahnetajs (1), tśchuh§ka (2), tśchuh§kas (1), tśchuśku (1), t§chuh§kai  (1), t§chuh§kas (1), t§chuhßka (21), t§chuhßkahm{t§chuhkahm} (1), t§chuhßkahms (1), t§chuhßkai (8), t§chuhßkams (1), t§chuhßkas (8), t§chuhßkaß (1), t§chuhßko (1), t§chuhßku (7), zuhschka (2), zuhska (1)Schlang/ T§chuhßka/ Saltis/ Tahrps. Manc1638_PhL, 2941. Schlang/ t§chuhßka. Manc1638_L, 157B1. Zuhschka, eine Schlange. Fuer1650_70_1ms, 31410. 1. čūskaTee Swähri / T§chuhßkas / Sall§§chi / Sohbins / gir arrid§an Attreep§chanas dehļ radditi / tohs Beßdeewigus śamaitaht. Manc1631_Syr, 59122. Bet pehz koh§ch tas ka` Tśchuhśka/ in duŗŗ ka` Ohd§e. VLH1685_Sal, 36B4. 2. pārn. nelabais, velnsVnd tas leels Puhgkis / ta wätza T§chuhßka / kattrai wahrtz gir tas Wälls vnd Sathanas tappa ißmä§tz / katters wi§śu to Pa§śaul ar Wiltu wadda / vnd tappa mä§tz wir§śon Semmes / vnd winja Engeļi tappa arrid§an nomä§ti. Manc1631_LVM, 21815. Wiņņa Mahte irr śchķih§ta Jumprawa/ Jumprawa/ kas bes Wihra irr d§emdejśi. Alle=Alleluja. Ta Tśchuhśka to ne warreja śamaitaht/ śamaitaht/ Irr tapis muhśu Aśśins bes Grehkeem. Alle=Alleluja. LGL1685_K1, 219. - veca čūska (7) wätza t§chuhßka (2), wätzai t§chuhskai (1), wätzai t§chuhßkai (1), wätzai t§chuhßkai (1), wätzas t§chuhßkas (1), wezza tśchuhśka (1) čūskai galvu samīt / saspārdīt (5) t§chuhßkai.. ghallwu śa=minnis (1), t§chuhßkai.. ghallwu śa=minnis (1), t§chuhßkai.. ghallwu śa=§pahrdiet (1), t§chuhßkai.. ghallwu śamiet (2)uzvarēt nelaboBett tomähr JE§us Chri§tus to warr uswahreht / Wings gir tai T§chuhßkai to Ghallwu śa=minnis / Wings gir to Eenaidneeku tee§śajis / unnd taggad śeh§ch Wings py Deewa labbu Rohku / und aisbilldena mums / kad taß Wälls mums preek§ch Deewu Deenas und Nacktis ap=śuhds.. Manc1654_LP1, 3212. : la. čūkstēt, čukstēt (pamatā onomatopoētisms) cūska, cūška