A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 māja

māja (161) s. f. debbes=mahju (2), mahja (5), mahjahm (8), mahjahms (1), mahjahs (6), mahjahß (28), mahjams (1), mahjas (5), mahja^ (3), mahja^s (23), mahju (10), mahya (1), mahyahs (3), mahyahß (6), mahyu (1), maias (2), maie (1), majahm (1), majahs (3), majahß (18), maja` (1), maja^ (1), mayaas (2), mayahs (4), mayahß (4), mayas (18), mayäs (1), mayo (2)Behau§ung/ Mahja.. Manc1638_L, 29B10. Mahja Herberge, heimaht. Schüßhütte.. Fuer1650_70_1ms, 14214. Mahja Eine Herberge, heimaht. Schühß=hütte.. Fuer1650_70_2ms, 21515. māja; (parasti dsk.) dzīvesvieta plašākā nozīmē, dzimteneEs tas kunx tows Dews/ e§me wens du§myx Dews / katteers par thems / kas man enyde / toes Greekes thoes Thewes mayas pemeckle / py thems Bhernems exkan tre§§che vnde czettorte augumme. Ench1586, A3A4. Jo rak§tihts irr D§eeśmo=Grahmata^ (Dahwida)/ lai wiņno Mahja tohp poh§ta/ un lai ne irr kas tur eekścha d§ihwo.. JT1685 Apd 1:1. - (at)griezties uz māju / mājām (9) bija atgree§uśchees us mahju (1), ghree§ehß.. us mahjahm (1), gree§ahs.. uhs.. mahju (1), gree§ehs us mahjahm (2), gree§ehs.. us mahjahm (2), gree§ehs.. us mahju (1), gree§ehs.. vs mahyu (1)- gulēt mājās (7) ghull mahjahß (1), ghull mahyahß (1), ghull majahß (2), gull.. mahja^s (1), gulle.. mayas (2)- mājās braukt (6) mahjas brauzam (1), maias broucam (1), mayahß brautzam (2), mayas broudtczam (1), mayäs browtczam (1)- mājā(s) palikt; palikt mājās (6) mahja ja=palleek (1), mahjahß pallickt (2), mahjahß pallicku§chi (1), majahß pallickt (1), paleez.. mahja^s (1)- mājās (pār)nākt; nākt mājās (5) mahjahß pahrnahkuśchi (1), mahjas parnahzis (1), mayas nake (2), nahze mahja^s (1)- (pār)iet mājās; mājās (pār)iet (35) eetam mahja^s (1), eetham mahyahs (2), eij.. mahja^s (1), etam maias (1), etam mayas (1), ey mahjahß (2), ey majahß (1), ey mayas (1), gahja mahja^s (1), gahje mahja^s (1), gaya mayas (3), gaya.. mayas (2), ghaja mahjahß (1), ghaya mahyahß (1), mahjahß eet (1), mahjahß pahrghajis (2), mahja^s pahrgahjis (2), mahyahß pahrghayiß (1), majahß ghaja (1), mayaas edth (2), mayahß ghaya (1), mayas gay  (2), pahr=eedami mahjahß (1), pahr=eeß mahyahß (1), pahr=eet majahß (1), pahrgahje mahja^s  (1) mājas dot (2) mayo doeuwu§§che (1), mayo döuwu§§che (1)uzņemt savās mājās, dot pajumtiEs e§me wens We§ys buewis / vnde yuus e§§et man mayo doeuwu§§che. EvEp1587, 2056. Es e§me wens Wie§is buiwis / Vnde yuus e§§eth man mayo döuwu§§che. Ench1615, 18114. mājas / māju vieta mājavieta, mājasvieta, mājuvieta, mājvieta mājās piemeklēt (20) mahjahs peemeckleyu (1), mahjahs peemekkle (2), mahjahß pee=meckle (1), mahjahß pee=mecklejis (1), mahjahß pee=meckleju (1), mahjahß peemeckleht (1), mahyahs peemeckleyu (1), majahß pee=mecklehß (1), majahß pee=meckleju (1), majahß peemeckleh (1), majahß peemeckleh (1), majahß peemecklehß (1), majahß peemeckleht (1), majahß pemeckleht (1), mayahs pemeckleh (1), mayahs pemecklehß (1), mayas pemeckle (3)heim§uchen/ majahß peemeckleht.. Manc1638_L, 90A14. heim§uchen/ majahß pemeckleht.. Manc1638_L, 179B14. piemeklēt, sagādāt ciešanas, sodīt..toes Greekes thoes Thewes mayas pemeckle / py thems Bhernems exkan tre§§che vnde czettorte augumme.. Ench1586, A3A4. Tapehtz / ka wiņņs par teems kattri to eenied / tohs Tähwa Grähkus mahjahs peemekkle py teems Bährneems.. Dres1682_SBM, 118. < pēc vāc. heimsuchen 'piemeklēt' parauga māju sataisīt (1) mahju śataiśijs (1)sagatavot, ierīkot mājvietuTu waldi augścham Debbeśi^s/ Kur tu mums Mahju śataiśijs. LGL1685_K1, 23927. debess māja (5) debbes mahja^ (1), debbes mahju (1), debbes=mahju (2), debbe§§' maja^ (1)debesu valstība, jēdziens kristīgajā pasaulē, kas simbolizē pēcnāves dzīviTu muhśa Prahta Gaiśchumiņ§ch/ Mahz/ ka tohp at§ihts Je§uliņ§ch/ Kas muhs no Grehkeem atpe§tijs/ To Debbes Mahju pataiśijs. LGL1685_K1, 6227. < ig. maja 'māja' (etimoloģija nav pilnīgi droša) mājaļaudis, mājāt, mājiņa, mājot, mājavieta, mājasvieta, mājuvieta, mājvieta, naktsmāja