A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 cepure

cepure (34) s. f. bruņņas=zeppuri (1), bruņņo=zeppuri (1), czäppures (1), czeppurre (2), pirrtz=zäppure (1), szäßka=zäppure (1), vhdra=zäppure (1), wa§śaraszäppure (1), zäppur (4), zäppure (4), zäppurehms (1), zäppures§wiete (1), zeppure (9), zeppures (4), zeppuri (2)Hut/ Zäppure. Manc1638_L, 95A14. ein Hut/ Zäppure. Manc1638_PhL. Zeppure, Ein hut. Fuer1650_70_1ms, 31516. Zeppure. ein Hutt.. Fuer1650_70_2ms, 5442. cepureVnde yemmeth to brunye czeppurre thäs pe§ty§chennes / vnde to Sobenne tha Garre katters gir tas Dewe wärdtcz. EvEp1587, 1918. Tas Selta Peeres=Plahtiņ§ch us Zeppures/ kur ta Śwehtiba eekścha eerak§tita bija/ kas wiśs bija §talts/ dahrgs/ jauks in krahśchns. VLH1685_Syr, 70A5. bruņu / bruņas cepure (4) brunye czeppurre (2), bruņņas=zeppuri (1), bruņņo=zeppuri (1)bruņucepureVnde yemmeth to brunye czeppurre thäs pe§ty§chennes / vnde to Sobenne tha Garre / katters gir tas Dewe wärdtcz. EvEp1587, 1918. Bet mums/ kas mehs tahs Deenas (Behrni) eśśam buhs gaddigeem buht/ apwilkt tahs Kruhścho=Bruņņas tahs Tizzibas un Mihle§tibas/ un to Bruņņas=Zeppuri tahs Zerribas pee Śwehtibas. JT1685 1Tes 5:5. bruņacepure ķēniņu cepure (3) ķehniņņo zeppuri (1), ķehniņo zeppures (1), ķehniņo zeppuri (1)kronis, valdnieka galvas rotaUn tur parahdijahs weena zitta Sihme Debbeśi^/ un red§i weens leels śarkans Puhķis/ tam bij śeptiņņas Galwas; un deśmits Raggi/ un us śawahm Galwahm śeptiņņi Ķehniņo Zeppuri. JT1685 Atk 12:12. pirkstu cepure (1) pirkstu zeppurepirkstu zeppure. Fuer1650_70_2ms, 3k6. uzpirkstenispirkstu zeppure. Fuer1650_70_2ms, 3k6. plika cepure (2) plikka zeppure (2)Plikka zeppure, ein hut. Fuer1650_70_1ms, 31522. Plikka Zeppure ein Hut. Fuer1650_70_2ms, 5446. plikādas cepure (?)Plikka zeppure, ein hut. Fuer1650_70_1ms, 31522. Plikka Zeppure ein Hut. Fuer1650_70_2ms, 5446. seska cepure (1) szäßka=zäppure (1)Al§o/ Vhdra=zäppure/ Szäßka=zäppure/ eine Ottern/ Mencken Mütze. Manc1638_PhL, 2767. seskādas cepureAl§o/ Vhdra=zäppure/ Szäßka=zäppure/ eine Ottern/ Mencken Mütze. Manc1638_PhL, 2767. ūdra cepure (1) vhdra=zäppure (1)Al§o/ Vhdra=zäppure/ Szäßka=zäppure eine Ottern/ Mencken Mütze. Manc1638_PhL, 2767. ūdrādas cepureAl§o/ Vhdra=zäppure/ Szäßka=zäppure/ eine Ottern/ Mencken Mütze. Manc1638_PhL, 2767. : liet. kepùrė 'cepure' bruņacepure, caunacepure, cepurnieks, lapsacepure