A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 izskriet

izskriet (23) v. isskrejussi (1), isskrejusśi (1), isśkreij (1), is§kreen (1), is§kreenn (1), is§krehja (1), is§kreij (1), iß §kreen (1), iß=§krehja (1), iß=§krey (1), ißkreen (1), ißkrehya (2), iߧkreen (1), iߧkreet (3), iߧkreja (2), iߧkreya  (1), y§§kräie (2), yz§kräie (1)außflie§§en/ ißtetzeht/ iߧkreet. Manc1638_L, 25A27. außfliegen/ iߧkreet. Manc1638_L, 61B22. 1. iztecēt, izplūstAr we'n' §käp' tap winie sa^ne courdurt Tur yz§kräie vdens vnd a§§ins klat Cour ko mu^§e gräk' to^p nomazgat. Elg1621_GCG, 566. Bet weens no teem Kaŗŗa=Wihreem uhs duhre wiņņam to Śahnu ar Śchķehpu/ un tudaļ is§krehja Aśśins un Uhdens ahra^. JT1685 Jn 19:19. - izskrien asin(i)s und ūdens / ūdens und asins; asin(i)s (und ūdens) izskrien (9) a§śinis iß=§krehja (1), a§§ins vnd vdens y§§kräie (1), is§krehja aśśins und uhdens (1), iß §kreen.. a§śinis und.. vhdens (1), iߧkreja a§śins und vdens (2), iߧkreya a§śins vnd vdens (1), y§§kräie a§§ins vnd vdens (1), yz§kräie vdens vnd a§§ins (1)2. izskrietKad tas nhe§kie§ts Gharrs no to Czillwäku ißkreen / tad par§taigha tas śau§śas weetas / meckle Du§śe§chanu / vnd nhe attrohd to. Manc1631_LVM, 707. Un JE§us apdraudeja wiņņu śazzidams: Zeeti * kluśs un isśkreij ahra no tha. JT1685 Mk 1:1. 3. izlidotKa kahtz Puttnis no §la§du{la§du} ißkrehya / Ta gir muh§śo Dweh§śele ißbägu§śi.. Manc1631_LGL, 3811. Wiņ§ch mums in Lohpeem :/: śataiś' śawu Ehdeen'/ Kraukliśchus usturr pirms tee Lauka^ is§kreen :/: Ka` Tehws wiņ§ch gahda/ ka` lihd§śchim wehl śchodeen. Teizeet to Kungu.. LGL1685_K1, 22315. 4. skrienot savainot (?)Ta Kurtiza isskrejussi weenu Naggu ar wissu eenadsi. die wind spiel hatt einen Nagel samt - mit dem Wurtzel außgelauffen. Fuer1650_70_1ms, 1637. Ta Kurtiza isskrejusśi weenu Naggu ar wisśu Eenadsi. die Wind=spiel hat einen Nagel samt - mit den Wurtzel außgelauffen. Fuer1650_70_2ms, 23710. la. skriet skriet