A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 skriet

skriet (68) v. skreen (3), skreet (3), śkreen (5), śkreeß (1), śkreet (2), śkreetam (1), śkrehje (1), śkrejam (1), śkrejamam (1), §kräie (1), §kreen (18), §kreen{§kreem} (1), §kreen{(§kreen} (1), §kreenam (1), §kreenu (1), §kreet (14), §krehj (1), §krehja (5), §krehje (2), §kreij (1), §kreijam (2), §kreijoht (1), §kreyam (1)Skreet. fliegen. flügen. Rennen. Fuer1650_70_1ms, 21722. Skreet. fliegen, flügen, Rennen. Fuer1650_70_2ms, 4073. 1. tecēt, plūstTe y§§tep' pe to kru§te ko`ke: Tas da'rgas a§ins §kräie bes galle Jz kaiems / vnd yz wy§§e malle. Elg1621_GCG, 672. Man buhs gau§t ar Aśśarahm/ Kad es red§u §kreijam Je§u Aśśins aumaļam.. LGL1685_V5, 3942. 2. lidotVnd ka tee Puttni §kreen / ta ghro§ahs śöw tee Wehyi / vnd d§änn to Sneegu ween czaur ohtru / ka tas Kuppeņohß mättahs.. Manc1631_Syr, 59824. ..un tas brehze ar §tippru Balkśni/ śazzidams us wiśśeem teem Putneem/ kas Debbes widdu §kreen: Nahzeet un śapulzenajeetees us to Wakkar=Ehdeni ta leela Deewa. JT1685 Atk 19:19. - putni skrien (4) putni śkreen (2), puttni §kreen (2) bites skrien (1) bittes.. §kreen (1)bites spietodie Jmmen §chwermen/ Bittes lai§ch/ §kreen{(§kreen}. Manc1638_PhL, 29018. 3. skrietWeens labbs Ghanns / kad wings räds to Willku §kreijam §tarrpan tahms Ahweems / tad eeśahk taß śaukt / täck klahte / ja wings warr paśneekt ar Kohku.. Manc1654_LP1, 45111. Bet tee Apu§tuļi Pahwils un Barnabus to d§irdedami/ śaplohśija śawas Drehbes/ un §krehje §tarp teem Ļaudim/ śaukdami.. JT1685 Apd 14:14. : liet. skríeti 'griezties; lidot; skriet; ātri kustēties' aizskriet, atskriet, āzskriet, ieskriet, izskriet, neskriet, noskriet, nostskriet, pārskriet, pieskriet, saskriet, skraidīt, skriešana, skriešu, skriešus