A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 puķe

puķe (35) s. f. behdu=puķes{pu ķes} (1), puekes (1), pugke (1), pugkes (1), pugķes (2), pukims (1), pukke (2), pukkes (1), pukkiäm (1), puķķe (5), puķķehm (2), puķķes (11), puķķu=lauks (2), püekke (1), püke (1), rahwa=puķķes (1), uhdena=pugkes (1)1. puķe, ziedošs lakstaugsLidtz ka ta püke vs tho louck / ta bus arridtzan tay kra§ney pa§§oule / Exkan wene pepe§um §ammaitath. Ps1615, 17518. Un kapehz §udatees juhs pehz Apģehrbśchanas? Mahzaitees pee Puķķehm Lauka^/ ka tahs aug: tahs ne §trahda/ neds arri wehrpj. JT1685 Mt 6:6. rudzu puķes (2) rudsu pukkes (1), rudsu puķķes (1)Rudsu Puķķes. Korn bluhmen. Fuer1650_70_1ms, 20710. Rudsu Pukkes, Korn blumen. Fuer1650_70_2ms, 3279. rudzupuķesRudsu Puķķes. Korn bluhmen. Fuer1650_70_1ms, 20710. Rudsu Pukkes, Korn blumen. Fuer1650_70_2ms, 3279. saules puķe (2) saules pukke (2)Saules Pukke.. Sonnen=bluhmen. Fuer1650_70_1ms, 21110. Saules Pukke.. Sonnen blumen. Fuer1650_70_2ms, 34617. saulespuķeSaules Pukke.. Sonnen=bluhmen. Fuer1650_70_1ms, 21110. Saules Pukke.. Sonnen blumen. Fuer1650_70_2ms, 34617. uguna puķes (1) ugguna puķķes (1)ugguna puķķes horn fuß, feur bluhme. Fuer1650_70_1ms, 2902. gundegas (?)ugguna puķķes horn fuß, feur bluhme. Fuer1650_70_1ms, 2902. 2. ziedsJo wiśśa Meeśa irr ka Sahle/ un wiśśa Zilweka Gohdiba irr ka Sahles Puķķe: ta Sahle irr śawihtuśi/ un wiņņas Puķķe irr nokrittuśi. JT1685 1P 1:1. < līb. putk 'stiebrs, stumbrs' puķīte puķis