A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 nauda

nauda (261) s. f. aśśino=nauda (1), a§śina=nauda (1), a§śinanauda (2), a§śino=nauda (3), a§śino=naudu (3), d§erramu=naudu (2), d§erruma=naudu (1), d§erŗama=naudu (1), d§eŗŗama=naudu (1), d§eŗŗamo=naudu (1), krohna=naude (1), krohņa=naude (1), kuhmu=nauda (2), mäßla=naudu (2), muita=nauda (1), naud (1), nauda (57), naudas (29), naudas=gabbali (1), naudas=gabbalu (1), naudas=ghabbali (1), naudas=ghabbalings (2), naudas=ghabbals (1), naudas=ghabbalu (1), naudas=macku (1), naudas=mai§śu (1), naudas=mihjajeem (1), naudas=mihjajus (1), naudas=mihjejo (1), naudas=schurrkaß (1), naudas=śargs (1), naude (2), naudo=mains (1), naudu (100), nohma=nauda (1), nohmas=naudu (2), no§eghuma=nauda (1), nouda (3), noude (12), pahdes=nauda (2), rohkas=nauda (1), seedu=nauda (1), skohlas=nauda (1), sohbu=nauda (1), śkehpju=naudu (2), śuddraba=nauda (2), śuddraba=naudu, wainaka=naud (2)Geld/ Nauda. Manc1638_L, 73A27. Geld/ Nauda. Manc1638_PhL, 3738. Geld/ Nauda. Manc1638_PhL, 37312. Nauda. Geld. Fuer1650_70_1ms, 16610. Nauda. Geld. Fuer1650_70_2ms, 2385. naudaMums buus Dewe bytes vnde myleeth / ka mhes muße Tuwaka Noude lib paddome nhe yemmam.. Ench1586, C4A5. Kas §ohg śe§ch=de§mits Dalderus Śuddraba=Nauda wehrti/ tam buhs Karratawo^s nahkt.. SKL1696_KB, 103. p. - naudas / naudu mijējs / mainenieks (5) naudas=mihjajeem (1), naudas=mihjajus (1), naudas=mihjejo (1), naudu maineneekus (2)- naudu / naudas dot; dot naudu / naudas (8) dewe.. naudas (1), dohd.. naudu (1), nauda dohta (1), naudas doht (1), naudu dewis (1), naudu doht  (1), naudu.. dohdam (1), naudu.. doht (1)- naudu (ne)izdot (5) nauda.. ne isdohd (2), naudu iß=doht (1), naudu ißdoht (1), naudu.. ne isdohd (1)- naudu (ne)ņemt / (ne)jemt; jemt naudu (10) jehme.. naudu (1), jem~ naudu (1), naudu ņehmuśchi (1), naudu.. jehmis (1), naudu.. nhe jämmam (1), naudu.. nhe ņehmam (1), naudu.. nhe ņehmu (1), naudu.. ņehm (1), noude.. nhe yemmam (2)- naudu zagt; zagt naudu (5) naudu.. §ackt (2), naudu.. §agt (1), sackt noude (2)- sudraba nauda (6) śuddraba=nauda (2), śuddraba=naudu (4) asiņu / asiņa nauda (11) aśśino=nauda (1), a§śina=nauda (1), a§śinanauda (2), a§śino=nauda (3), a§śino=naudu (3), a§§enne nouda (1)par ļaunu darbu saņemta nauda..tas nhe der / ka mhes tös exkan to Dewe §kir§te dodam / ae§to ta gir a§§enne Nouda. EvEp1587, 859. Tas ne peeklahjahs/ ka mehs tohs Deewa=Śchķir§ta^ eemettam/ jo ta irr Aśśino=Nauda. JT1685 Mt 27:27. dzeŗama / dzerama nauda (6) d§erramu=naudu (3), d§erŗama=naudu (1), d§eŗŗama=naudu (1), d§eŗŗamo=naudu (1)dzeramnauda..dohd Śudmallneekam §cho d§erŗama=naudu/ tad wings töw §teix.. Manc1638_PhL, 3143. Kas teem/ kattri zaur Wahrtim un zaur Wakti eet/ Malku/ D§erramu=Naudu/ jeb zittu kahdu Leetu nopleh§ch/ buhs śohditam tapt. SKL1696_RA, 107. p.. krāsna nauda (1) krahßna ( leela ) nauda (1)liela nauda, daudz naudasVnnd taß Kunngs śatzija us mann: Mett turr / ka warr Pohdneekam dohd. Ey / ka krahßna ( leela ) Nauda / par ko tee man~ §chkittuścheeß warram pahrdoht! Vnd eß jähmu tohß trieß=deßmitts Śuddraba=Ghro§§chus / unnd me§§chu tohß Deewa Namma` / ka tee Pohdneekam dohti kļuhtu. Manc1654_LP3, 13523. kriena nauda (1) kreena nauda{naudi} (1)pūra nauda; nauda, ko līgavainis kāzās dod līgavas vecākiem un draugiemwas der Bräutgamb der Braut Eltern vnd Freunden giebt/ Kreens/ Kreena Nauda{Naudi}. Manc1638_PhL, 3756. kroņa nauda (2) krohna=naude (1), krohņa=naude (1)Krohna=Naude Mitgabe. außsteur. Fuer1650_70_1ms, 1186. Krohņa=Naude Mit=gabe außsteur. Rihka=Puhrs. Eelohki idem. Fuer1650_70_2ms, 1876. pūra nauda; nauda, ko līgavainis kāzās dod līgavas vecākiem un draugiemKrohna=Naude Mitgabe. außsteur. Fuer1650_70_1ms, 1187. Krohņa=Naude Mit=gabe außsteur. Rihka=Puhrs. Eelohki idem. Fuer1650_70_2ms, 1877. kūmu nauda (3) kuhmu=nauda (3)Sohbu Nauda Kuhmu=Nauda. Paaten=Pfenning Pahdes=Nauda Germ. Fuer1650_70_1ms, 22111. Kuhmu=Nauda. Pahten=Pfenning. Fuer1650_70_2ms, 4323. nauda, ko krustvecāki dāvina bērna kristībāsSohbu Nauda Kuhmu=Nauda. Paaten=Pfenning Pahdes=Nauda Germ. Fuer1650_70_1ms, 22111. Kuhmu=Nauda. Pahten=Pfenning. Fuer1650_70_2ms, 4323. laba nauda (3) labba nauda (1), labbas naudas (2)gute Müntze/ labba Nauda. Manc1638_PhL, 3739. vērtīga nauda; t. s. Alberta dālderi (par godu holandiešu reģentam Albrehtam II), kas 17. gs. Livonijā, Kurzemē un Rīgā tikuši vērtēti augstāk par zviedru naudugute Müntze/ labba Nauda. Manc1638_PhL, 3739. Kad nelaulahts Wihrs ar ohtra Wihra laulatas Śeewas/ jeb nelaulata Śeewa ar ohtras Śeewas laulata Wihra Laulibu pahrkahp/ tad buhs tam kas nelaulahts/ jo wiņ§ch pirma^ rei§i^ tohp atra§t/ 40. Dahlderus Śuddraba=Naudu/ tas irr/ 20. Dahlderus Śkehpju=Naudu §trahpi doht/ un tam laulatam Zilwehkam 80. Dahlderus/ tas irr 40. Dahlderus labbas Naudas.. SKL1696_RA, 91. p. liela nauda (3) krahßna ( leela ) nauda (1), leelu naudu (2)daudz naudasVnnd taß Kunngs śatzija us mann: Mett turr / ka warr Pohdneekam dohd. Ey / ka krahßna ( leela ) Nauda / par ko tee man~ §chkittuścheeß warram pahrdoht! Vnd eß jähmu tohß trieß=deßmitts Śuddraba=Ghro§§chus / unnd me§§chu tohß Deewa Namma` / ka tee Pohdneekam dohti kļuhtu. Manc1654_LP3, 13523. winsch kaŗŗa eet leelu Naudu gaudams, er ziehet im Krieg, u. will groß Geld erlangen. Fuer1650_70_2ms, 126l_1273. lēta nauda (2) lähtu naudu (1), lehtu naudu (1)neliels daudzums naudasTo Muitu tee attpirrka ar lähtu Naudu / bett pehtz tee ohterteek jehme und pleh§śe no teems Rei§eneekeems und Zeļļa=Ļaudeems.. Manc1654_LP2, 6220. Es wiņjam tohs Rudsus palaischu par lehtu Naudu ka Śautim Ich habe ihm den Roggen vor geringes Geld gelaßen alß einem Gefreundten. Fuer1650_70_2ms, 34710. ļauna nauda (3) loune noude  (1), ļaunu naudu (2)par ļaunu darbu saņemta naudaJE§us tas wartz ta Thewe / gir naczis exkan tho pa§§oul / Ar lelems brini§kems §imems / pardoutz par loune noude / czour Judam winge macekle wen.. Ps1615, 976. Ar leeleems brienuma darrbeems / Pahrdohtz par ļaunu Naudu / No Juda śawu Mahzehkli / Tappa Nahwe ee=dohtz.. Manc1631_LGL, 26825. nauda uz roku; rokas nauda (4) nauda vs rohku (2), rohkas nauda (1), rohkas=nauda (1)Hafftgeld/ Nauda vs Rohku. Manc1638_L, 73B18. rokasnaudaHafftgeld/ Nauda vs Rohku. Manc1638_L, 72B1. Rohkas=Nauda jadohd, ja grib atmiht. du must Rau=Kauff geben, so du wilt zurück tauschen. Fuer1650_70_2ms, 32411. naudas gabals / gabaliņš (9) naudas ghabbals (1), naudas=gabbali (1), naudas=gabbalu (1), naudas=ghabbali (1), naudas=ghabbalings (3), naudas=ghabbals (1), naudas=ghabbalu (1)ein §tück Geldes/ Naudas ghabbals. Manc1638_PhL, 37314. atsevišķa monētaein §tück Geldes/ Naudas ghabbals. Manc1638_PhL, 37314. Jeb kurrai Śeewai irr deśmits Graśchi / (Naudas=Gabbali) kad weens tai no§uhd / kas Śwezzi ne eeded§ina / in to Nammu meh§ch / śirdigi mekledama / teekams ka to atrohd? VLH1685, 5820. noma(s) nauda (4) nohma=nauda (1), nohmas=naudu (2), nomas naudu (1)Schatzung/ Nohma=nauda. Manc1638_PhL, 37425. nodevaSchatzung/ Nohma=nauda. Manc1638_PhL, 37425. Rahdajt man śchur to Nomas Naudu. Un tee parahdija tam weenu Śudraba Graśśi. JT1685 Lk 20:20. nozieguma nauda (1) no§eghuma=nauda (1)Straffgeld/ No§eghuma=nauda/ Rabbata. Manc1638_PhL, 37427. soda naudaStraffgeld/ No§eghuma=nauda/ Rabbata. Manc1638_PhL, 37427. pādes nauda (2) pahdes=nauda (2)Kuhmu=Nauda. Paaten=Pfenning Pahdes=Nauda Germ. Fuer1650_70_1ms, 22112. Pahten=Pfenning. Pahdes=Nauda - Germ. Fuer1650_70_2ms, 4324. nauda, ko krustvecāki dāvina bērna kristībāsKuhmu=Nauda. Paaten=Pfenning Pahdes=Nauda Germ. Fuer1650_70_1ms, 22112. Pahten=Pfenning. Pahdes=Nauda - Germ. Fuer1650_70_2ms, 4324. skēpju nauda (2) śkehpju=naudu (2)t. s. Alberta dālderi (par godu holandiešu reģentam Albrehtam II), kas 17. gs. Livonijā, Kurzemē un Rīgā tikuši vērtēti augstāk par zviedru naudu; vienā to pusē bijuši attēloti divi sakrustoti šķēpitad buhs tam kas nelaulahts/ jo wiņ§ch pirma^ rei§i tohp atra§t/ 40. Dalderus Śuddraba=Naudu/ tas irr/ 20. Dalderus Śkehpju=Naudu §trahpi doht.. SKL1696_KB, 91. p. slima nauda (1) ślimma nauda (1)bö§e fal§che Müntze/ ślimma Nauda. Manc1638_PhL, 37310. viltota naudabö§e fal§che Müntze/ ślimma Nauda. Manc1638_PhL, 37310. vainaka nauda (2) wainaka=naud (2)Krohnis ein Krohne. Krohna=Naude Mitgabe. außsteur. Wainaka=Naud.. Fuer1650_70_1ms, 1187. Krohņa=Naude Mit=gabe -außsteur. Wainaka=Naud. Rihka=Puhrs. Eelohki idem. Fuer1650_70_2ms, 1877. pūra nauda; nauda, ko līgavainis kāzās dod līgavas vecākiem un draugiemKrohnis ein Krohne. Krohna=Naude Mitgabe. außsteur. Wainaka=Naud.. Fuer1650_70_1ms, 1187. Krohņa=Naude Mit=gabe -außsteur. Wainaka=Naud. Rihka=Puhrs. Eelohki idem. Fuer1650_70_2ms, 1877. ziedu nauda (2) seedu nauda  (1), seedu=nauda (1)Seedu nauda, Seeds, Seediņśch, handgeld, pflege geschenke, Gottes pfen~ing. Fuer1650_70_1ms, 2564. Seedu=Nauda Gottes=pfenning. Geschenk. Pflege. Fuer1650_70_2ms, 37116. ziedojums; nauda, ko dāvina, piemēram, jaundzimušajam kristībās vai jaunajam pārim kāzāsSeedu nauda, Seeds, Seediņśch, handgeld, pflege geschenke, Gottes pfen~ing. Fuer1650_70_1ms, 2564. Seedu=Nauda Gottes=pfenning. Geschenk. Pflege. Fuer1650_70_2ms, 37116. zobu nauda (2) sohbu nauda (1), sohbu=nauda (1)Sohbu Nauda Kuhmu=Nauda. Paaten=Pfenning Pahdes=Nauda Germ. Fuer1650_70_1ms, 22110. Sohbu=Nauda. Kuhmu=Nauda. Pahten=Pfenning. Fuer1650_70_2ms, 4323. nauda, ko krustvecāki dāvina bērna kristībāsSohbu Nauda Kuhmu=Nauda. Paaten=Pfenning Pahdes=Nauda Germ. Fuer1650_70_1ms, 22110. Sohbu=Nauda. Kuhmu=Nauda. Pahten=Pfenning. Fuer1650_70_2ms, 4323. naudas žurka (1) naudas=schurrkaß (1)mantrausis, skopulis (?)..ai§to tahß Pa§śaules=Kagkes / und Naudas=Schurrkaß nhe gir pillnighas / no teem śacka Syrachs: kaß ißniegdamas Leetas meckleh / taß lied§e ißniex. Manc1654_LP2, 926. mēnesnauda, naudakalējs, naudakaša, naudakule, naudaskasis, naudiņa, saderībanauda, viltanauda