A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 četorksnis

četorksnis (1) s. m. t§chettorkśchņeem (1)četrotne, četrinieks, četru cilvēku kopaBet to brihdi bija tahs Deenas tahs śaldas (ne=raud§etas) Mai§es. Kad wiņ§ch nu to / śaņehme / likke wiņ§ch to Zeetuma^ / in nodewe to weenam Pulkam Kaŗŗa=Wihru / kas T§chettorkśchņeem tapa nodalliti / wiņņu apsargaht / śchķi§dams to pehz Leeldeenas teem Ļaudim preekścha west. VLH1685, 10710. četri, vai ceturts (ar fonētisku pārveidojumu) četri, četras, cetornis