A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Lieldiena

Lieldiena (118) s. f. npropr. Leel=deen (1), Leel=deena (1), Leel=deena=jährs (1), Leel=deenahß (1), Leel=deenas (17), Leel=deenas=jähru (1), Leel=deenas=śwähtki (1), Leel=deenas=śwähtkohß (1), Leel=deenas=śwehtkeem (1), Leel=deena` (1), Leel=deenu (3), Leeldeen (5), Leeldeena (7), Leeldeenahs (1), Leeldeenas (26), Leeldeenas=jährs (1), Leeldeenas=jähru (3), Leeldeenas=jehrs (1), Leeldeenas=jehru (10), Leeldeenas=śwähtki (3), Leeldeenas=śwehtki (1), Leeldeenas=§wähtki (1), Leeldeenasjährs (1), Leeldeena` (3), Leeldeena`{Ļeeldeena`} (2), Leeldeeni (1), Leeldeenu (6), Leeldeenus (1), Leeldenas (4), Leeldenas=jähru (1), Leeldena` (3), Lelden (7), Leldenes  (1)O§tern/ Leeldeena. Manc1638_L, 135A5. O§tertag/ Leel=deena. Manc1638_PhL, 38410. Lieldienas (gan Kristus augšāmcelšanās, gan Pesahs jūdaismā)Ekßan ßo Leldenes precyb / Lu^dzam mäs par touw' le'le mylyb / No wy§§e na^wes §päk vnd war / Touw' lioutinie bryw' vnd §wabbad dar Gods ir tam Täwam ekß' debbes Vnd tam Dälam / kas v§cäles No na^wes: vnd Swätam Garram / Nu laykig / vnd bes galle mu'źam. Elg1621_GCG, 1075. TEe ne śaraud§etu Mai§u Śwehtki bija tuwu klaht/ ko Leeldeenu śauz. JT1685 Lk 22:22. - Lieldienas rīts (4) Leel=deenas rieta` (1), Leeldeenas rieta' (1), Leeldeenas rieta` (1), Leeldeenas rietu (1)- Lieldienas svētki (16) Leel=deenas śwähtki (1), Leel=deenas śwähtkohß (1), Leel=deenas śwehtki (1), Leel=deenas śwehtko^s (1), Leel=deenas=śwähtki (1), Leel=deenas=śwähtkohß (1), Leel=deenas=śwehtkeem (1), Leeldeenas śwähtkus (1), Leeldeenas śwehtkeem (1), Leeldeenas śwehtko^s (1), leeldeenas §wähtkeems (1), Leeldeenas=śwähtki (3), Leeldeenas=śwehtki (1), Leeldeenas=§wähtki (1)- Lieldienas vakars (3) Leel=deenas wackara` (1), Leeldeenas wackara` (1), Leeldeenas wackaru (1) Lieldienas ēst (3) Leeldenas äh§t (1), Leeldenas eh§t (1), Leeldenas .. eh§t (1)svinēt Lieldienas, ēst Lieldienu maltītiBett tee Juddi nhe ghaya eek§chan to Śohdanammu / ka tee nhe taptu nhe§kie§ti / bett tahß Leeldenas äh§t warrätu. Manc1631_LVM, 9920. ..Tee Śuhd§ätaji nhe ghribb śawas Kahjas §perrt tanny Weeta` / kurr taß Semmes=Śohjhis Tee§śu und Śohdu turreja / ka tee preek§ch Ļaudeem lickdameeß / nhe§chkie§ti nhe taptu / bett tahß Leeldenas ( Jähru ) eh§t warrätu. Manc1654_LP3, 8823. Lieldienas jērs (24) Leel=deena=jährs (1), Leel=deenas jähru (5), Leeldeenas jehru (2), Leeldeenas=jährs (1), Leeldeenas=jähru (3), Leeldeenas=jehru (10), Leeldenas ( jähru ) (1), Leeldenas=jähru (1)ein O§terLamb/ Leel=deena=Jährs. Manc1638_PhL, 26828. jūdaismā jēra upuris pirms Pesaha svētkiemVnd wackara` nahze wings / vnd śehdehyahß py Ghalldu / ar teems Diwipadeßmitteems Apu§tuļeems vnd wings śatziya vs teems : Mann no Śirrdtz ghribbeyahß §cho Leeldeenas=Jähru ar jums äh§t / pirms es czee§§chu. Manc1631_LVM, 839. Bet pirma^ Deena^ tho neraud§eto Mai§u/ kad tee to Leeldeenas=Jehru nokahwe/ śazzija wiņņa Mahzekļi us wiņņu: Kur gribbi tu/ ka mums buhs noeet un śataiśiht/ ka tu to Leeldeenas=Jehru eh§t warri? JT1685 Mk 14:14. Lieldienu turēt (3) Leeldeen turreht (2), Leeldeenas turrejuśchi (1)svinēt LieldienasTapehtz laideeta mums Leeldeen turreht / nhe eek§chan wätzu Raugu / neds arrid§an eek§chan Raugu tahß blehdibas vnd ļaunumu / bett eek§chan to śalldu Mieklu tahß Tyhribas vnd Taißnibas. Manc1631_LVM, 11514. Ja tad nu to briedi / tudeļļ pa§śchahß Leel=deenahß / kad Chri§tus tick no Mirroņeem auk§cham zehleeß by / tee Deewabyjatee tahdas no§kummuśchas Leeldeenas turrejuśchi / tadehļ / ka taß Kungs JE§us da§che Reis ka śwe§śch buhdams litzeeß ; kadehļ brienojammeeß mehß tad nu / kad Deews brie§cham irr muh§śus Śwähtkus par Rauda=Deenu / par A§śaras=Deenu darra ? Manc1654_LP1, 43015. Otrie Lieldienas svētki (1) ohtreem Leel=deenas śwehtkeem (1)Otrās LieldienasUs ohtreem Leel=Deenas Śwehtkeem. VLH1685, 3818. Pirmie Lieldienas svētki (1) Pirmo^s Leel=deenas śwehtko^s (1)Lieldienas (arī Pirmās Lieldienas)Pirmo^s Leel=Deenas Śwehtko^s. VLH1685, 3722. Trešie Lieldienas svētki (1) Treścho^s Leel=Deenas śwehtko^s (1)Trešās LieldienasTreścho^s Leel=Deenas Śwehtko^s. VLH1685, 4022. Lieldienas jērs / jēriņš (8) Leel=deenas=jähru (1), Leeldeenas=jehrs (1), Leeldeenasjährs (1), Lelden iärinam (2), Lelden iärinie (1), Lelden iärins (1), Lelden iäryn (1)Jēzus KristusO ioukas kru§ts liot pa'r§wätyts Ar Chri§ti a§§in ap§lacyts Addo^d man atkal mann' dälyn To y§ten Lelden iäryn. Elg1621_GCG, 682. Tapehz istihreet to wezzu Raugu/ ka juhs jauna Mihkla eśśat/ ittin ka juhs neśaraud§eti eśśat/ jo arrid§an par mums irr muhśo Leeldeenas=Jehrs uppurehts/ tas irr Kri§tus. JT1685 1Kor 5:5. la. liela + diena (pēc skr. velikъ děnь 'Lieldiena' parauga) Lieladiena, Liela diena