A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Lieladiena

Lieladiena (54) s. f. npropr. Leela deena (1), Leeladeena (15), Leeladeena=jährs (2), Leeladeenas (1), Leeladeena` (1), Leeladeena^ (1), Leledenan (1), Leledene (27), Leledene{ledene} (1), Leledenes (2), Leledeneyeers (2)Lieldienas (gan Kristus augšāmcelšanās, gan Pesahs jūdaismā)Toes grekes wenam cenigam{ceuigam} ehlicktam Dewekalpam vnde Ba§necekungam{Ba§ necekungam} ick gadde§kaerdt vs maggake wenkart ad§it / vnde leledene laikan / tho Sacramentt taes ceniges me§es vnd a§§enes Je§u Chri§ti pi ceu iempt. CC1585, 1820. Mihļajs Eņģļis/ krahśchnajs Eņģļis/ All. All. Kur es atraśchu śawu Kungu/ All. All. Tas irr augścham zehlees no ta Kappa/ All. All. Ścho=deen śchinni^ śwehta^ Leeladeena^/ All. All. LGL1685_K1, 498. - Lieladiena laiks (6) Leeladeena laika' (2), Leeladeena laika` (1), leeladeena laika` (1), leledene laicke (1), leledene laikan (1)- Lieladiena svētki; svētki to Lieladienu (15) Leela deena śwähtkohß (1), leeladeena swähtkeems (1), leeladeena swähtkohß (1), Leeladeena swähtkus (1), Leeladeena śwähtkus (1), Leledene sweetke (2), leledene sweetke (4), leledene §weetke (2), §weetke tho leledene (1), §weetke to leledene (1)- svēta Lieladiena; Lieladiena svēta (5) leledene §weeta (2), śwähta` Leeladeena` (1), śwehta^ Leeladeena^ (1), §weetan leledenan (1) Lieladiena jērs (4) Leeladeena jähru (2), Leledene yeere (2)jūdaismā jēra upuris pirms Pesaha svētkiemBeth te Judde loudis nhe gaye exkan to Szodibenamme ka the nee§ky§te nhe thapte / beth to Leledene yeere eh§t warreeth. EvEp1587, 8525. Kad tee by pa=ähdu§§chi / Śaprohteet to Leeladeena Jähru / Tad taß to nhe ai§mirśa / To Mais śawahs Rohkahß jehme / Śatziya / ehdeeta / ta gir manna Mee§śa / Kattra par jums tohp dohta / Par Pamme§§chanu juh§śo Ghräko. LGL1685_V5, 516. Lieladienu turēt (2) leledene thurreth (2)svinēt LieldienasTapeetcz laidet mums leledene thurreet / nhe exkan weetcze Rougu / nedtcz arridtczan exkan Rougu täs lounibes vnde bleedibes / beth exkan tho ßalde mykle täs tyribes vnde te§nibes. EvEp1587, 1049. Tapeetcz laidet mums leledene thurreth / nhe exkan wetcza Rouga / Nedtcz arridtczan exkan Rouga täs lounibes vnde bleedibes / Beth exkan täs tyribes vnde te§nibes. EvEp1615, 9311. Lieladiena jērs (9) Leeladeena jährs (4), Leeladeena=jährs (2), leledene jeers (1), leledeneyeers (2)Jēzus KristusScheit gir tas patte§e leledene jeers / No kattre Dews gir boußlis / Tas gir py to kru§te koke / Exkan kar§te mylibe czeppis. UP1587, I3A12. O Chri§te Leeladeena Jährs / Baŗŗo mums §chodeen wi§śus lieds / Jem noh§t wi§śu muh§śu No§egumu / Ka mehs töw warram alla§ch d§eedaht / Hallelujah. LGL1685_V5, 7519. Lieladienas maize (3) Leeladeena mai§es (1), leeladeenas mai§es (1), leledene may§e  (1)Jēzus KristusMhes ehdam vnde cziwoyam lab / Exkan patte§e leledene may§e. UP1587, I3A24. Mehs ehdam und d§iewoyam labbe / Eek§chan ih§tenas leeladeenas Mai§es :/: Tam wätzam Raugham nhe buhs buht / Py to Wahrdu tahs Schäla§tibas: Chri§tus ghribb tha Barriba buht / Und baŗŗoht weens to Dweh§śel / Hallelujah. LGL1685_V5, 6617. la. liela + diena (pēc skr. velikъ děnь 'Lieldiena' parauga) Liela diena, Lieldiena