A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Liela diena

Liela diena (24) s. f. npropr. Leelas deenas (1), Leelas deenas=jehriņ§ch (1), Leelas deenas=jehrs (1), Leelas=deenas (11), Leelasdeenas (5), Leela`deena` (1), Leelu=deen' (2), Leelu=deenu  (1), Leeludeen' (1)Lieldienas (gan Kristus augšāmcelšanās, gan Pesahs jūdaismā)Tas gir auk§cham czehleeß no tahs Kappas / Halle / Hallel. Schodeen §chinny §wata` Leela`deena` / Halle / Hallelujah. Manc1631_LGL, 27813. ŚCho aug§tu śwehtu Leeludeen'/ Laid jauki lihgśmo/ ne weens ween; Bet wiśśas gŗuhtas Śirdis: D§ihws irr/ kas bija mirris. LGL1685_K1, 518. Lielas dienas jērs (1) Leelasdeenas jehru (1)jūdaismā jēra upuris pirms Pesaha svētkiemKad tee jaw bija pa=ehduśchi/ To Leelasdeenas Jehru/ Tad tas to ne aismirśe/ To Mai§ śawa^s Rohka^s ņehme/ Śazzija; Ehdeet/ tas irr mannas Meeśas/ kas par jums tohp dohtas/ Par Pameśchanu juhśu Grehku. LGL1685_K1, 347. Lielu dienu turēt (1) Leelu=deenu turram (1)svinēt LieldienasTapehz lai mehs Leelu=Deenu turram / ne wezza^ Rauga^ / nei arri eekśch Rauga ta Ļaunuma in tahs Blehdibas / bet eekśch śaldas Mihklas tahs Śchķih§tibas in Taiśnibas. VLH1685, 3727. Lielas dienas jērs / jēriņš (13) Leelas deenas jehrs (1), Leelas deenas=jehriņ§ch (1), Leelas deenas=jehrs (1), Leelas=deenas jehriņam (1), Leelas=deenas jehriņņam (1), Leelas=deenas jehriņ§ch (1), Leelas=deenas jehrs (3), Leelasdeenas jehriņ§ch (1), Leelasdeenas jehrs (3)Jēzus KristusJo mums arri weens Leelas=Deenas Jehrs/ tas irr Kri§tus par mums uppurehts. VLH1685, 3726. Lielas dienas maize / maizīte (2) Leelas=deenas mai§es (1), Leelas=deenas mai§iht (1)Jēzus KristusMehs ehdam in d§ihwojam labbi/ Eekśch ih§tenas Leelas=Deenas Mai§es/ :/: Tam wezzam Raugam ne buhs buht/ Pee ta Wahrda tahs Schehla§tibas: Kri§tus grib ta Barriba buht/ In baŗŗoht weens to Dwehśeli/ Ta Tizziba ne grib no zitta liktees baŗŗotees/ Alleluja. LGL1685_K1, 5213. la. liela + diena (pēc skr. velikъ děnь 'Lieldiena' parauga) Lieladiena, Lieldiena