A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 negants, neganta

negants, neganta (59) adj. naganti (1), neeganti (1), negantas (2), neganteem (1), neganti (2), negants (7), negantu (5), negantus (1), nhe=ghanntus  (1), nhe=ghantz  (1), nhegannta (3), nheganta (2), nhegants (2), nhegantu (1), nhegantz (1), nheghannta (11), nheghannteem (1), nheghannts (4), nheghanntu (1), nheghanntz (2), nheghanta (5), nheghantz (4)heßlich/ nhejaux/ nheghannts. Manc1638_L, 85B9. ab§chewlich/ nheghannts. Manc1638_L, 155A1–2. negants, nepatīkams; ļauns, briesmīgs, riebīgsKo lehle läppo ta nabbaga Semmeh vnd Pälny? Jo tas tickay gir neex nhegantz Śuhtz / teekams tas wehl d§iewo. Manc1631_Syr, 53329. Tee śakka/ ka tee Deewu pa§ih§t/ bet ar Darbeem aisleed§ tee wiņņu/ neganti buhdami/ un neklauśigi/ un pee wiśśa labba Darba nederrigi. JT1685 Tit 1:1. - negants cilvēks (3) neganti zilweki (1), negantu zilweku (2) neganta lieta (18) nhegannta leeta (1), nheganta leeta (1), nheghannta leeta (11), nheghanntu leetu (1), nheghanta leeta (4)Grewel/ Nheghanntiba/ nheghannta leeta. Manc1638_L, 80A10. negantība; ļaunums, kaut kas nepatīkams, briesmīgs, riebīgsDußmiba vnd Trackgallwiba gir nhegannta leeta / vnd tas Beßdeewigaiß to darra. Manc1631_Syr, 56713. Tadi Zillwäki gir preek§ch Deewu und ghodigheems Ļaudeems weena nheghanta Leeta. Tee gir tee / no kattreems taß śwähtz Konings Dawids śacka: Tee runna mielighe arr śawu Tuwaku / und teems gir nickna Śirrds. Manc1654_LP2, 310{290}10. neganti, negantība, negantīgs, negantīga