A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 četri, četras

četri, četras (89) num. card. aśtoņdeśmits un tśchetreem (1), a§tonedeßmitteem und t§chettreem (1), a§toņdeśmits in tśchettreem (1), a§toņedeßmitteems vnnd t§chettreems (1), a§toņus deßmits und t§chettrus (1), czettrems (1), diwdeśmits tśchetri (2), diwdeśmits tśchettri (1), diwideśmits tśchetri (2), śimts tśchetr deśmits tśchetri tuhk§tośchi (1), śimts tśchetr deśmits tśchetrituhk§tośchi (1), śimts tśchetrdeśmits un tśchetreem (1), tschettri (1), tśchetr tuhkśtoścho (1), tśchetr tuhk§toścheem (1), tśchetr=tuhk§tośchu (1), tśchetras (7), tśchetreem (8), tśchetree` (1), tśchetri (3), tśchetros (1), tśchetro^s (2), tśchettr deśmits tśchettr=tuhk§tośchi (1), tśchettrahm (1), tśchettreem (4), tśchettreem (1), tśchettri (2), tśchettro (2), tśchettrus (1), t§chettrahß (3), t§chettras (8), t§chettraß (1), t§chettreem (2), t§chettreem tuhxto§cheem (1), t§chettreems (2), t§chettri (7), t§chettri tuhxtośchi (1), t§chettri tuhxto§chi{tuhxta§chi} trießdeßmittz vnd t§chettri (2), t§chettri=tuhxto§chi (1), t§chettri=tuxto§chi (1), t§chettrohß (1), t§chettrus (4), t§chettrus tuhxtohśchus (1), t§chettrus tuhxto§chus (2)vier/ t§chettri. Manc1638_L, 194A22. četri, četrasTee Kaŗŗawieri / kad tee JE§um Kru§ta śittuśchi by / jehme tee winja Drehbes / vnd darriya t§chettrus daļļus.. Manc1631_LVM, 10721. Un weens no teem tśchettreem Lohpeem dewe teem śeptiņņeem Eņģeļeem śeptiņņus §elta Kauśus/ pilditus ar to Duśmibu Deewa/ kas muh§chige muh§cham d§ihwo. JT1685 Atk 15:15. - četras dienas (8) tśchetras deenas (3), t§chettrahß deenahß (2), t§chettras deenas (2), t§chettras.. deenas (1)- četri gadi (8) aśtoņdeśmits un tśchetreem gaddeem (1), a§tonedeßmitteem und t§chettreem ghaddem (1), a§toņdeśmits in tśchettreem gaddeem (1), a§toņedeßmitteems vnnd t§chettreems ghaddeems (1), a§toņus deßmits und t§chettrus ghaddus (1), t§chettreem ghaddeem (1), t§chettri ghaddi (1), t§chettri tuhxto§chi{tuhxta§chi} trießdeßmittz vnd t§chettri ghaddi (1)- četri groši (3) t§chettri gro§§chi (1), t§chettrus ghro§§chus (2)- četri lopi (11) tśchetreem lohpeem (1), tśchetri lohpi (3), tśchettreem lohpeem (4), tśchettri lohpi (1), tśchettro lohpo (2)- četri (zemes) stūri / stūŗi; četras stūres (5) tśchetree` semmes=stuhŗeem (1), tśchetros stuhŗos (1), tśchetro^s semmes stuhŗo^s (1), tśchetro^s stuhŗos (1), tśchettrahm stuhrehm (1)- četr(i) tūkstoši (13) śimts tśchetr deśmits tśchetri tuhk§tośchi (2), tśchetr tuhkśtoścho (1), tśchetr tuhk§toścheem (1), tśchettr=tuhk§tośchi (1), t§chettreem tuhxto§cheem (1), t§chettri tuhxtośchi (1), t§chettri tuhxto§chi{tuhxta§chi} trießdeßmittz vnd t§chettri (1), t§chettri=tuhxto§chi (1), t§chettri=tuxto§chi (1), t§chettrus tuhxtohśchus (1), t§chettrus tuhxto§chus (2) no četriem(s) vējiem(s) (3) no t§chettreems wehyeems (1), no.. tśchetreem wehjeem (2)no visam debespusēm, no malu malāmOck weena Kleek§chana no Au§trumas / ock weena Kleek§chana no Wackara pu§śes / ock weena Kleek§chana no t§chettreems Wehyeems / weena Kleek§chana par wi§śu Jeru§alem vnd to Ba§nizu / weena leela Waida par Bruht vnd Brudgamu / weena Kleek§chana par wi§śeems Ļaudeems. Manc1631_LVM, 22417. Un wiņśch śuhtihs śawus Eņģeļus ar leelu Ba§unes Śkannumu/ un tee śakrahs wiņņa Jsred§etus no teem tśchetreem Wehjeem/ no weena Debbes Galla lihd§ ohtram. JT1685 Mt 24:24. : liet. keturì, kẽturios 'četri' četerdalis, čet(e)r(as)padesmit(s), čet(e)rdesmit(s), četra(s)desmit(is), četrkājīgs, četrikārtīga, četr(i)simts, četr(as)simtas, četrstūrīgs, cetri, cetras