A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 cietums, cietuma

cietums, cietuma 1 (254) s. m. czeetuma` (25), czeetumeems (1), czeetummu (8), czeetumu (5), czetum (3), czetuman (6), czetumas (1), czetuma` (1), czetumi (1), czetumman (15), czetumman{czetu[m]man} (1), czetumme (14), czetummims (2), czietuma` (1), zeetuma (15), zeetuma' (1), zeetuma=beedris (2), zeetuma=beedrus (1), zeetuma=ļaudis (2), zeetuma=ļau§chu (1), zeetuma=śargs (2), zeetuma=śarrgs (1), zeetuma=wihrs (4), zeetuma=wihru (3), zeetumaļau§chu (1), zeetumas (1), zeetuma` (51), zeetuma`eet (1), zeetuma^ (61), zeetumeem (2), zeetumma^ (3), zeetummu (1), zeetumo^s  (2), zeetums (5), zeetumu (16), zetums (1)Gefängniß/ zeetums.. Manc1638_L, 71B19. Kärcker/ Zeetuma/ Ka§te. Manc1638_L, 99B9. Kercker/ Zeetuma. Manc1638_L, 101A7. Zeetums, das gefängniß, kerker. a^ zeest. jeb zeets leiden oder vest. Fuer1650_70_1ms, 31717. Zeetums. das gefängniß. Kerker. a` Zeest leiden, jeb zeets{zets}. feste. Fuer1650_70_2ms, 5469. cietums, ieslodzījuma vietaWue§§es / kattre Czetumman{Czetu[m]man} gir atpe§tyth vnd §wabbade lai§t. UP1587, FA24. Kas aiskawejahs us Krohņa Darbu eet/ tam buhs us Kohku=Sirgu śehdeht/ jeb usślehgtam tapt/ jeb Zeetuma^ pee Uhdens un Mai§es śehdeht. SKL1696_KB, 51. p. cietumā / cietuman turēt; turēt cietumā / cietuman (18) czeetuma` thurreya (1), czeetuma` turrähtz (1), czeetuma` turreya (1), czeetuma`.. turräti (1), czetumman patturrete (1), czetumman thur (1), thurrey.. czetumman (1), zeetuma' turreya (1), zeetuma turr (1), zeetuma` turreja (1), zeetuma` turreya (1), zeetuma`.. turrähti (1), zeetuma^ turr (1), zeetuma^ turrehts (1), zeetuma^ turreja  (1), zeetuma^ turretus (2), zeetumma^.. turrehts (1) cietuma ļaudis (5) zeetuma ļaudis (1), zeetuma=ļaudis (2), zeetuma=ļau§chu (2)Zeetuma ļaudis, gefangene völker.. Fuer1650_70_1ms, 31721. Zeetuma=ļaudis gefangene Völker.. Fuer1650_70_2ms, 54613. cietumnieki, ieslodzītieZeetuma ļaudis, gefangene völker.. Fuer1650_70_1ms, 31721. Ka tas to Nopuhśchanu to Zeetuma=Ļau§chu klauśa/ in atpe§titu tohs Nahwes=Behrnus. LGL1685_K1, 27233. cietuma vīrs (7) zeetuma=wihrs (4), zeetuma=wihru (3)Zeetuma=wihrs, ein gefangener. Fuer1650_70_1ms, 31719. Zeetuma=Wihrs. ein Gefangener. Fuer1650_70_2ms, 54611. cietumnieks, ieslodzītaisZeetuma=wihrs, ein gefangener. Fuer1650_70_1ms, 31719. Bet Śwehtko^s bij tas Semmes=Walditais eeraddis teem Ļaudim weenu Zeetuma=Wihru atlai§t/ kahdu tee gribbeja. JT1685 Mt 27:27. cietumā likt; (ie)likt cietumā (12) eelikke.. zeetuma^ (1), leetz.. czeetuma` (1), licka.. czeetuma` (1), likke.. zeetuma^ (2), zeetuma^ likkuśchi (1), zeetuma^ likts (2), zeetuma^ lizzis (1), zeetuma^ lizzis (3)apcietināt, saņemt ciet, sagūstītDohd tam Darrbu / kas Kalpam peedärr / ja wings tad nhe klau§śa / tad leetz to Czeetuma`. Manc1631_Syr, 57827. Jo Erodus bij to Jahni Rohka^ ņehmis/ wiņņu śehjis un Zeetuma^ lizzis/ thas Erodeijas dehļ/ kas Wilippa wiņņa Brahļa Śeewa bija. JT1685 Mt 14:14. (cietumu) cietumā / cietuman jemt, jemt cietumā (15) czeetuma` jehmis (1), czeetumu czeetuma` jehmis (2), czetum czetuman iemis (3), czetum czetumän iemis (1), czetuman yemptz (1), czetumän iemis (1), czetumman yemis (2), jehme.. zeetuma` (1), zeetuma` jehmis (1), zeetumu zeetuma` jehmis (2)apcietināt, saņemt ciet, sagūstīt; apvaldītTos greekes gir thas czetumman yemis.. UP1587, I2B4. Taß gir to zeetumu Zeetuma` jehmis / Kahpdams py Tähwu / No turrenes taß attkall atteeß / śohdiet pehtz śawu Wahrdu.. LGL1685_V5, 8312. (ie)mest cietumā / iekškan cietuma; cietumā / iekš(kan) cietuma (ie)mest (41) czeetuma` eemä§ts (2), czetuma` eemä§tz (1), eek§ch zeetuma eemäśtz (1), eemette.. zeetuma^ (3), exkan.. czetumme emee§tcz (3), exkan.. czetumme emhe§tz (3), mett zeetuma^  (1), mette.. czeetuma` (1), mette.. exkan.. czetumme (2), mette.. zeetuma` (2), mette.. zeetuma^ (1), mette.. zeetuma^ (2), mettihs.. zeetuma^ (1), zeetuma` ee=mä§ts (1), zeetuma` eemä§tam (1), zeetuma` eemä§ts (4), zeetuma` emä§ts (1), zeetuma` mä§ts (2), zeetuma` me§t (1), zeetuma` me§t  (2), zeetuma^ eeme§ts (2), zeetuma^ eeme§ts (1), zeetuma^ eeme§tu (1), zeetuma^ eemettu (1), zeetuma^ eemettuśchi (1)apcietināt, saņemt ciet, sagūstītBeth thas nogaya / vnde mette to exkan to czetumme tekams ka thas mackßate / ko thas parradan by. EvEp1587, 1959. Un daud§ Śittenus teem dewuśchi/ eemette tee tohs Zeetuma^/ un pawehleja tam Zeetuma Śargam tohs zeeśchi śargaht. JT1685 Apd 16:16. la. ciets cietumnieks