A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 ciek, cik

ciek, cik (372) adv. ceck (1), cek (10), ce^k  (1), cik (2), cyk (1), czeek (26), czick (8), czicke (2), czik (1), zeeck (1), zeek (225), zeekwairak (1), zehk (1), zick (39), zick=dries  (1), zik (53), zik{zikilgi} (1)1. norāda uz nezināmu skaitu, daudzumuCeck gir prate thas me§ces? Pece / Red§echen / Sirde§chen / Boudi§chen / oh§e§chen / ai§twer§chen. CC1585, 334. Śchis arrid§an irr nomaitahts/ un wiśśi zeek wiņņam paklauśija/ irr iskaiśiti. JT1685 Apd 5:5. 2. norāda uz nezināmu darbības apjomu, īpašības, pazīmes mēru vai pakāpiJaw eß zeļļu/ zeek Spähku turrädams. Manc1638_Run, 436B13. Jo es śchķeetohs taiśnu eśśam zeek ilgi es śchinni^ D§ihwokli^ eśmu/ juhs usmohdinaht un atgahdinaht. JT1685 2P 1:1. 3. (izsaukuma teikumos vai retoriskajos jautājuma teikumos) daudz, ļoti daudzVnde manne dwe§el gir warren ißbedenäta / Och tu Kunx czik ilge. Ps1615, 4524. Un tee brehze ar §tippru Balśi śazzidami: zeek ilgi tu Śwehts un pateeśigs Walditajs ne śohdi un ne atreebi muhśu Aśśini no teem/ kas wirs Semmes d§ihwo? JT1685 Atk 6:6. - cik(i) / ciek daudz(i) / daudzādīgi (24) cek doud§e  (5), cik doud§adige (1), czeek dauds (1), czick doudtcze (2), czicke doudtcze (2), zeek dauds (5), zeek daud§  (2), zik dauds (2), zik daud§ (4)- cik drīz (11) zick dries (9), zick drieß (1), zick=dries (1)- cik / ciek ilgi (62) cyk ylge (1), czeek illghe (1), czick ilge (2), czick ilge (2), czick jlge (2), czik ilge (2), zeek ilgi (7), zeek ilgi (1), zeek ilgi` (6), zeek illgh (1), zeek illghe (4), zick illge (1), zick illghe (20), zik ilg  (1), zik ilgi (11), zik illghe (1)- cik / ciek liel(āk)s (13) czeek leela (2), zeek leela (3), zeek leelaka (1), zeek leels (1), zeek leelß (1), zeek leelu (1), zick leels (1), zick.. leela (1), zik leels (2)- cik / ciek reiz(as) (32) ce^k reyz (1), czeek rei§as (2), zeek reis (1), zeek rei§as (25), zik rei§as (2), zik rei§i (1)- cik / ciek spēdams (28) czeek §pähdams (1), zeek §pädams (1), zeek §pähdama (1), zeek §pähdami (6), zeek §pähdams (9), zeek §pehdami (1), zeek §pehdams (1), zeek §pehjoh (1), zeek.. §pähdama (1), zik §pehdams (4), zik.. §pehdams (2) : liet. kíek 'cik' ciekkārt, cikkārt