A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Jekobs, Jēkobs

Jekobs, Jēkobs (61) s. m. npers. Jäcoba (18), Jäcobam (5), Jäcobs (19), Jäcobu (14), Jecobam (1), Jehcobam (1), Jehcobu (3)JēkabsWings pawehleya tam to Ammatu śawa Wahrda / ka tam Jecobam śawu Leezibu mahziet / vnd J§raeļam śawu Baußlu iߧtah§tiet by. Manc1631_Syr, 60316. KAd J§raels no Egyptes ißgaya / ta zillta Jäcoba no teem śwe§§cheem Ļaudeem. LGL1685_V5, 32019. - (svēts) apustuls Jekobs (11) apu§tuls Jäcobs (7), śwähtz apu§tuls Jäcobs (4)- svēts Jekobs (3) śwähtu Jäcobu (2), śwähtz Jäcobs (1)- vecs / vecais tēvs Jekobs; Jekobs tas vecs tēvs (5) Jäcoba tha wätza=tähwa (1), wätza=tähwa Jäcoba (1), wätzais tähws Jäcobs (2), wätzam tähwam Jäcobam  (1) cilta Jekoba (2) czillta Jäcoba (1), zillta Jäcoba (1)Jēkaba pēcnācēji, izraēlieši; VDKAd J§raels no Eegyptes isghaya / ta czillta Jäcoba no teems §we§§cheems Ļaudeems. Manc1631_LGL, 42826. KAd J§raels no Egyptes ißgaya / ta zillta Jäcoba no teem śwe§§cheem Ļaudeem. LGL1685_V5, 32019. Jekoba Dievs; Dievs Jekoba (3) Deews Jäcoba (1), Jäcoba Deewa (1), Jäcoba Deews (1)Jahve, izraēliešu dievsKaß nhe ghribbätu ścha Deewa Mielä§tibu śöw wehleteeß / und to dabbujeeß / kaß nhe ghribbätu us to pa=ļauteeß / und preezadameeß d§eedaht ar to Koninju Dawid: Taß Kungs Zebaoth ( taß Kaŗŗa=Kungs ) gir ar mums / taß Jäcoba Deews gir muh§śo Ghlahbeiß. Manc1654_LP1, 54425. Jekoba tauta (2) Jäkoba tautu (2)Jēkaba pēcnācēji, izraēlieši; VDKA §poh§che att§pied ta Rytaß Swaig§ne / Pilla Schäla§tibas vnd Tee§śibas no to Kunghu / Tas śalldäns Śacknis Je§§e :/: Tu Dawida Dähls no Jäcoba Tautu / mans Konings vnd mans Brudgams / E§śi mannu Śirrdi abjehmis: Myliex / laipnis / jaux vnd krahßnis / leels vnd ghohdiex / baggahtz no Dahwaneems / Auxtz vnd ļohte czeeniyams. Manc1631_LGL, 35215. Śacknis Je§śe :/: Tu Dawida Dähls no Jäcoba Tautu / mans Könings und manns Bruhdgams / E§śi man nu Śirrdi abjehmis: Myliegs / laipnis / jauks und krahßnis / leels und ghohdiegs / bagghats no Dahwaneems Auxts und ļohte zeeniyams. LGL1685_V5, 1841. < vc. Jacob Jāka, Jakobs, Jēkabs