A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Jēkabs

Jēkabs (85) s. m. npers. Jehkab (1), Jehkaba (30), Jehkaba=Akka (1), Jehkaba=Nammu (1), Jehkabam (4), Jehkabs (20), Jehkabu (28)JēkabsUn tee eenahkuśchi gahje aug§taka^ J§taba^/ tur palikke tee (ar Wahrdeem) Pehteris/ un Jehkabs/ un Jahnis/ un Andrees/ Wihlips un Tohmas/ Bertohlmees un Matteus/ Jehkabs Alwea (Dehls) un Śihmans Zelotes/ un Juhdas Jehkaba Brahlis. JT1685 Apd 1:1. Dievs Jēkaba; Jēkaba Dievs (7) Deewam Jehkaba (1), Deews .. Jehkaba (1), Deews Jehkaba (3), Deewu Jehkaba (1), Jehkaba Deewa (1)Jahve, izraēliešu dievsEs eśmu tas Deews tawu Tehwu/ tas Deews Abra`a`ma/ un tas Deews J§a`a`ka/ un tas Deews Jehkaba. Un Mo§us śahze drebbeht/ un ne drihk§teja usluhkoht. JT1685 Apd 7:7. Jēkaba aka (1) Jehkaba=akka (1)Jēkaba aka; aka Palestīnā JDUn tur bija ta Jehkaba=Akka: Kad nu JE§us no Zeļļa peekuśśis apśehdehs pee tahs Akkas/ un tas bija ap śe§to Stundu. JT1685 Jn 4:4. Jēkaba cilts (1) Jehkaba zilts (1)Jēkaba pēcnācēji, izraēlieši; VDKAd I§ra`e`ls no Eeģiptes isgahj/ ta Jehkaba Zilts no teem śweścheem Ļaudim. LGL1685_K1, 27625. Jēkaba diena (1) Jehkaba deena^ (1)Svētā Jēkaba diena, 25. jūlijsŚ: Jehkaba Deena^. 25. Julii. VLH1685, 11021. Jēkaba nams (2) Jehkaba nammu  (1), Jehkaba=nammu (1)Jēkaba pēcnācēji, izraēlieši; VDUn wiņśch waldihs pahr * Jehkaba=Nammu muh§chigi/ un wiņņa Wal§tiba ne mitteśees. JT1685 Lk 1:1. Jēkaba tauta (1) Jehkaba tauta (1)Jēkaba pēcnācēji, izraēlieši; VDTeizeet to Kungu/ kas juhs to bihjajaht/ laid to gohda wiśśa Jehkaba Tauta/ in preekśch wiņņa laid kaunahs wiśśa I§ra`e`ļa Zilts. LGL1685_K1, 25939. < vc. Jacob Jāka, Jakobs, Jekobs, Jēkobs