A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 nasta

nasta (162) s. f. deenas=na§tu (1), ghräko=naśta (1), ghräko=naśtu (1), ghräko=na§ta (2), grehku=na§tahm (1), grehku=na§tu (1), grehkuna§tu (1), kruhta=na§tu (1), nasta (2), naśta (4), naśta` (2), naśtu (6), na§t (3), na§t'  (1), na§ta (11), na§ta=n䧜ätais (1), na§ta=ne§śetaja (1), na§tahm (2), na§tahs (1), na§tams (1), na§tas (5), na§te (14), na§th (1), na§the (3), na§tu (35), na§tu=neśśajas (1), naßta (9), naßthe (1), naßtu (42), naßtun䧜eetajas (1), naßtun䧜etayas (2), nä§t (3), nä§the (1)Bürde/ Na§ta. Manc1638_L, 43B2. La§t/ Na§ta. Manc1638_L, 112A8. eine Bürde/ Na§ta. Manc1638_L, 187A9. Nasta eine last, bürde a` nest. Fuer1650_70_1ms, 1649. Nasta eine last, a` nest. it. bürde. Fuer1650_70_2ms, 23814. 1. nasta, smags nesamais; sainisRouge / tows Köninx nake py thöw leenpratyx / vnd yaye vs wene E§el / vnd vs wene kummelle täs na§te ne§§etayes E§ellemates. EvEp1587, 413. Jo manni Grehki pahr mannu Galwu auguśchi/ ka` kahda gŗuhta Na§ta irr tee man wiśśai śmaggi tappuśchi. LGL1685_K1, 26533. 2. pārn. apgrūtinājums; rūpes, raizes; kaut kas ļoti nepatīkamsAe§to yckwens ßouwe Na§te neßys. EvEp1587, 17521. US kurreen buhs man behgt? Kad Śirds tik gŗuhta irr/ No leelahm Grehku Na§tahm; Kur buhs man Padohm' atra§t? LGL1685_K1, 9418. - (at)ņemt / (no)jemt (nost) nastu; nastu atņemt (7) atņemm.. na§tu (1), jemm.. noh§t.. na§t' (1), na§tu atņehmis (1), nojemt.. na§tu (1), ņemm noh§t.. na§tu (2), ņemm.. noh§t.. na§t (1)- grēku nasta (43) (ghräko) naßtu (1), ghräko{ghräto} naśtu (1), ghräko naśta (1), ghräko naśtu (1), ghräko na§ta (1), ghräko na§tu (1), ghräko naßtu (15), ghräko=naśta (1), ghräko=naśtu (1), ghräko=na§ta (2), ghräku na§tu (1), ghreko naßtu (1), grähko naßtu (1), gräko naßtu (1), greeke na§te (1), greeke nä§the (1), grehku na§tahm (1), grehku na§tas (1), grehku na§tas (1), grehku na§tu (6), grehku=na§tahm (1), grehku=na§tu (1), grehkuna§tu (1) Pēc vc. Sündenlast parauga grūta / visgrūtākā / grūti nesama(s) (grēku) nasta(s) (14) ghruhta ghräko=na§ta  (1), ghruhtu ghräko=naśtu (1), ghruhtu na§tu (1), ghruhtu naßtu (1), ghrutu naśtu (1), gruhtahs.. na§tahs (1), gruhti neśśamahs na§tahs (1), gruhti=neśśamahm na§tahm (1), gruhtu grehku=na§tu, gruhtu na§t (1), gruhtu na§tu (2), gŗuhtu grehku na§tu (1), wiß=ghrutaka.. naßta (1)- nastu nēsētāja / nēsētājs / nesāja (8) na§ta=n䧜ätais (1), na§ta=ne§śetaja (1), na§te ne§§etayes (2), na§tu=neśśajas (1), naßtun䧜eetajas (1), naßtun䧜etayas (2)- pestīt no (grēku) nastas / nastu; no (grēku) nastu (at)pestīt (17) no ghräko naßtu atpe§tiyis (2), no na§te pe§tis (2), pe§ti.. no.. na§te (1), pe§tiet no.. naßtu (2), pe§tiets no ghräko na§tu (1), pe§tiets no ghräko naßtu (1), pe§tietz no ghräko naśtu (1), pe§tiht no.. na§tas (1), pe§tihts no grehku na§tas, pe§titam.. no.. ghräku na§tu (1), pe§titu no.. grähko naßtu, pe§titu no.. gräko naßtu (1), pe§titu no.. grehku na§tas (1), peßtietz no ghräko naßtu (1) (pa)nest nastu; nastu panest / nenest (42) naśtu näsdams (1), naśtu ne§t (1), naśtu.. näß (1), na§te ne§§ys (1), na§te ne§th (1), na§te neßys (1), na§te panne§t (1), na§tu panne§t (1), na§tu.. panne§t (1), naßtu ne§śies (1), naßtu ne§t  (1), naßtu nhe ne§t (1), naßtu panne§t (1), näs.. nä§t  (1), n䧜a.. naßtu (1), nä§t panes (1), näß.. naßtu (5), neeß .. nä§the (1), neeß na§te (1), neśs.. na§tu (2), neśś.. na§tu (1), neśśaht.. na§tu (1), neśśeet.. na§tas (1), neśśihs.. na§tu (2), neśśis.. na§tu (1), ne§śe.. na§tu (1), ne§śis.. naßtu (3), ne§t.. na§t (1), ne§t.. na§tu (1), neße.. na§te (1), neßis.. na§te (1), pannäß.. naßtu (1), pannes.. na§the (1), pannes.. naßthe (1)ciest grūtībasKo Dews no debbes py mums dar / wens kalps gir thas thappis / bes wueß greeke mums lidtcze / czour to mhes thopam mußige bagate / neeß muße Greeke na§te. UP1587, H4A20. Ka JE§um by ne§t muh§śu Na§t / Und ziexteht appak§ch Deewa Lah§t. LGL1685_V5, 6015. : liet. naštà 'nasta' nastiņa, nastiņš