A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 apcirpt

apcirpt (7) v. apzehrp (2), apzirpe (1), apzirpta (2), apzirptai (1), apzirrpt (1)be§cheren/ apzirrpt. Manc1638_L, 154B22. apcirpt, apgriezt (par dzīvnieka vilnu, cilvēka matiem)be§cheren/ apzirrpt. Manc1638_L, 154B22. Tohs ņemm pee śewis/ un śchķih§tais ar teem/ un isdohd par teem to Makśu/ ka tee to Galwu apzehrp/ un lai wiśśi §inna/ ka tas irr ne neeka/ ko tee no tew irr nomannijuśchi/ bet ka tu pats arrid§an d§ihwo Bauślibu turredams. JT1685 Apd 21:21. apcirpt galvu, galvu apcirpt (2) apzirpe.. galwu (1), galwu.. apzehrp (1)apgriezt matusUn Pahwils wehl daud§ Deenas tur palizzis/ tappe no teem Brahļeem noraidihts/ un zehlahs pahri uhs Siriju/ (un ar wiņņu Pri§killa un Akila) un apzirpe to Galwu Kenkrea^/ jo wiņśch bij to Deewam apśohlijees.. JT1685 Apd 18:18. la. cirpt cirpt