A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Jozes

Jozes (10) s. m. npers. Jo§a (1), Jo§es (7), Jo§eśa (2)Jāzeps (arī Jozeps, Jozēts); JDBett wi§śi winja Raddi §tahweya no tahlenes / vnd dauds Śeewas / kattras ar winju no Galilea by nahku§chi / vnd red§eya to wi§śu / §tarrpan kattrahms by Maria Maddaļa / vnd Maria ta ma§a Jäcoba / vnd Jo§es Mahte / vnd Salome / ta Mahte to Dählo Zebedei / kattras winjam packaļļ ghayu§chi by / kad wings eek§chan Galilea by / vnd kallpoyu§chi / vnd dauds czittas / kattras ar winju vs Jeru§alemes ghayu§chas by. Manc1631_LVM, 11113. Un Jo§es no teem Apu§tuļeem/ ar Pawahrdu Barnabus/ (tas irr tulkahts weens Behrns tahs Eepreezinaśchanas)/ weens Lewihts no Tautas is Kipru. JT1685 Apd 4:4. < vc. Joses Jāzeps, Jazeps 2, Jazes, Jozefs, Jozeps