A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 dusēt

dusēt (81) v. du§came (1), du§s (1), du§śaht (1), du§śama=deena (1), du§śäht (1), du§śeh§śi (1), du§śehß (1), du§śeht (20), du§śeijis (1), du§śeja (3), du§śeji (1), du§śet (1), du§śu (9), du§§ (1), du§§' (1), du§§ät (2), du§§e (1), du§§eeth (1), du§§eht (1), du§§et (7), du§§eth (3), du§§i (1), du§§o (3), du§§u (1), duß (12), dußam (1), dußama (1), dußamme (1), dußamu (1)ruhen/ du§śeht. Manc1638_L, 146B8. 1. atpūstiesThöw buus §weetyt to §eptite Dene / Ka tu vnd touws Nams du§§eth war / Thöw buus no touwe Darbe at§taweet / Ka Dews ßouwe darbe exkan thöw dar.. UP1587, I4A17. Töw buhß śwehtiet to śeptitu Deenu / Ka tu und taws Namms du§śeht warr.. LGL1685_V5, 10413. - gulēt und(e) dusēt; dusēt und gulēt (19) du§śeht vnd ghulleht (1), du§śu unnd ghullu (1), ghulleht und du§śeht (2), ghulleht vnd du§śeht (1), ghullu und du§śu (3), ghullu vnd du§śu (2), ghullu.. und du§śu (2), ghullu.. vnd du§śu (1), gul vnde duß (1), gull und duß (1), gull vnde duß (1), gulled vnde du§§et (1), gulleeth vnde du§§eeth (1), gulleth vnde du§§eth (1) dusama diena (3) du§śama=deena (1), dußama deena (1), dußamu deenu (1)atpūtas diena, brīvdienaBett dohdeeteeß ar Meeru / juhß no§kummu§chas Śirrdes: ta ih§täna Śwehdeena und Du§śama=Deena arrid§an teeścham und pattee§śe nahx.. Manc1654_LP1, 2134. Bätt taa §äptita Deena irr taa Kunga Dußama Deena tawa Deewa / nä darri kaadu Darbu / tu / unn tawß Däälß / unn tawa Mäita.. Reit1675_UeP, 49. 2. gulēt miegāNu broudtcz es tur py Je§u Chri§t / Mannes Rokes es J§tepeio py thöw / Vnde du§§o ay§midtczis ßalde vnde lab.. UP1587, N3B18. Ock milays Kungs §cho Nackti wald / Und dohd mums eek§chan tew du§śet śald.. LGL1685_V5, 2957. 3. pārn. gulēt kapāO Wue§§ewalditays Kunx Dews / katters tu mums czour to Mutte Pauli to §weete Apo§telle e§§e maetcys / ka mums paer tems / kattre exkan Chri§to du§s / nhe buu§e bhedates. UP1587, M4B6. JE§us śawa^ Kappa^ du§§' / Apriets no tahs Nahwes.. LGL1685_V5, 39725. - dusēt līdz pastara(i) diena(i) / pastaram dienam / pastaran dienan (4) du§śehß lieds pa§taram deenam (1), du§§ät lydz pa§taran denan (1), du§§eht lieds pa§tara dehna (1), duß.. lieds pa§tarai deenai (1)4. pārn. būt, atrasties, mājotDeews tohß pirrmohß Zillwäkus raddidams tadehļ śawa` Ghiemy raddijis by / ka Wings py teem d§iewoht unnd pallickt warrätu.. tapehtz du§śeja Wings arri eek§chan teem tudeļļ ka Wings tohß by raddijis / und turreja Śwähtkus winjahß Śirrdieß. Manc1654_LP1, 5307. ACk śaldais mieļais Je§uliņ / Nahztai§ees miek§tu Spillweniņ{Spill weniņ} Jn du§§i manna' Śirrdsninņa^ Ka tu mann palleez Prahtinņa^. LGL1685_V5, 38317. dusēt Dieva rokā (2) duß deewa rohka` (2)būt, atrasties Dieva aizsardzībā, aizbildniecībā..tawa Dweh§śele nahk muh§chigha` D§iewośchana` / und duß Deewa Rohka` lieds Pa§tarai Deenai.. Manc1654_LP1, 55421. : liet. dusėti 'smagi elpot, elsot' dusēšana, dusēties, dusība, dusīga, nedusēt, padusēt