A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Gideons

Gideons (4) s. m. npers. Gideon (2), Gideons (1), Gideoņa (1)Gideons; VDRed§i / ka krahßne klahjahß / kad Gideons §tahw Klohna` / und kuļļ Queeśchus / kad Pehteris ar śaweem Bedreem Tieklu ißmätt / kad Sara Buhda` buhdama wahri und zäpp / Rebecca Vhdeni näß / und Martha wi§śas Leetas Namma` darra / ka Deewa Wahrds tohß Ļaudis teitz. Manc1654_LP2, 9622. Un ko śakku es wehl wairak? tas Laiks man peetruhktu kad es buhtu §tah§tijis no Gideoņa un Baraka/ un Sam§ona un Jepta/ un Dahwida/ un Sammeļa/ un teem Praweeścheem. JT1685 Ebr 11:11. < vc. Gideon Gedeons