A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Galileja

Galileja (194) s. f. nloc. Galiläa (2), Galiläam (1), Galilea (92), Galileam (18), Galileas (2), Galilea` (4), Galilea~ (2), Galileias (1), Galileijas (1), Galilejai (1), Galilejas (50), Galilejas=semm (1), Galilejas=semmes (1), Galilejas=semmi (1), Galileja^ (1), Galileju (16)Galileja, vēsturisks reģions mūsdienu Izraēlas ziemeļosTad nogay arridtczan Jo§eph no Galilea / aran täs Pilles Nazareth / exkan to Judde §emme / vs to Pille Dauid / kattra tur dheweey Bethlehem / Tapeetcz ka tas no to Namme vnd Radde Dauid by.. EvEp1587, 144. Tad nu tahm draud§ehm pahr wiśśu Judeju un Galileju un Samariju bija Meers/ un peeauge/ un §taigaja eekśch ta Kunga Bijaśchanas/ un wairojahs eekśch Eepreezinaśchanas ta Śwehta Garra. JT1685 Apd 9:9. Galilejas jūra (1) Galileja juhŗas (1)Kinnerets, ezers mūsdienu Izraēlas ziemeļosUn wiņśch pee thas Galileja Juhŗas §taigadams/ red§eja Śihmani un Andreju wiņņa Brahli/ śawu Tihkli Juhŗa^ mettam: (Jo tee bija Sweineeki.) JT1685 Mk 1:1. Galileiše jūre, Genecaret [ezers] Galilejas tiesa (1) Galilejas teeśu (1)Galilejas apgabals, vēsturisks reģions mūsdienu Izraēlas ziemeļosUn wiņņa Ślawa isgahje tudaliņ wiśśur apkahrt pa Galilejas Teeśu. JT1685 Mk 1:1. Galilejas zeme (3) Galilejas=semm (1), Galilejas=semmes (1), Galilejas=semmi (1)GalilejaUn kad tee wiśśas Leetas pabeiguśchi bija pehz ta Kunga Bauślibas/ gree§ehs tee atkal uhs Galilejas=Semmi/ uhs śawu Pilsśatu Na§aret. JT1685 Lk 2:2. Galileiše zeme [Jāzeps] no Galilejas (6) Ja§eps no Galileijas (1), Ja§eps no Galilejas (1), Jo§eph no Galilea (2), Jo§eps no Galileas (2)Jāzeps, Jēzus mātes Marijas vīrsTad nogay arridtczan Jo§eph no Galilea / aran täs Pilles Nazareth / exkan to Judde §emme / vs to Pille Dauid / kattra tur dheweey Bethlehem.. EvEp1587, 144. Tad nogahje ir Ja§eps no Galilejas/ no ta Pilsśata Na§aretes uhs Juddo=Semmi/ uhs Dahwida Pilsśatu/ Betleme Wahrda^/ tapehz/ ka tas no Dahwida Radda un Zilts bija. JT1685 Lk 2:2. Jēzus no Galilejas (9) Je§u nho Galilea (1), Je§u no Galilea (8)Jēzus KristusBeth ta Kalpune / tha Auxte ba§nitczekunge / ta Durwe Szargataya redtczey Petrum py to Gai§me / kad thas ßöw ßildyas / vnde lukoyas vs to/ vnd ßatcy : Vn~ tu by arridtczan ar §cho Je§u no Galilea / Nhe e§tu arridtczan §cha Czilwheke Maetceklis wens ? EvEp1587, 8018. Ka nu te Śullaiņi / weens ścho / ohters to no JE§u runna / nahk tha Durrwo=Śarrghataja / §kattahß Pehteŗam itt pa§§chahß Atzieß / und śacka us Winju: Tu biji arrid§an ar JE§u no Galilea? Manc1654_LP3, 6221. vīri no Galilejas; Galilejas vīri (6) Galileie wire (1), wieri no Galilea (1), wihri no Galilejas (1), wyre nho Galilea (1), wyre no Galiläa (1), wyre no Galilea (1)galilejiešiJuus Wyre no Galilea / ko §thaweet yuus / vnd lukoyetes vs tho debbes? EvEp1587, 12521. Juhs Wihri no Galilejas / ko §tahweet juhs / in §kattajt us Debbes? VLH1685, 4819. < vc. Galilea Galileiše zeme