A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Abraams, Ābraams

Abraams, Ābraams (89) s. m. npers. Abraama (1), Abraamam (1), Abraa`ma (1), Abra`a`ma (22), Abra`a`mam (13), Abra`a`ms (21), Abra`a`mu (7), Abra^a^mam (1), Abra&a&ma (3), Abra&a&mam (5), Abra&a&ms  (9), Abra&a&mu (2), Ahbra`a`ma (1), Ahbra&ama (1), Ahbra&a&mu (1)Ābrahāms; VD, JDZaur to Tizzibu irr Abra`a`ms/ kad wiņśch kahrdinahts tappe/ to J§a`a`ku uppurejis un to weenpeed§imtu atneśśis/ kas tahs Apśohliśchanas dabbujis. JT1685 Ebr 11:11. - (mūsu) tēvs Abraams; Abraams mūsu tēvs (12) Abra`a`ms muhśu tehws (1), muhśam tehwam Abra^a^mam (1), muhśam tehwam Abra&a&mam (1), muhśo tehwa Abra`a`ma (1), muhśo tehwam Abra`a`mam (1), muhśo tehwu Abra`a`mu (1), muhśu tehwam Abra`a`mam (1), muhśu tehws Abra`a`ms (1), muhśu tehws Abra&a&ms (1), tehws Abra`a`ms (1), tehws Abra&a&ms (2) Abraama dzimums; dzimums Abraama (7) Abraa`ma d§immums (3), Abraa`ma d§immumu (1), d§immuma Abra`a`ma (2), d§immumu Abra`a`ma (1)Ābrahāma pēcnācēji, izraēliešiTee atbildeja wiņņam: Mehs eśśam Abraa`ma D§immums/ un muh§cham ne weenam kalpojuśchi: Ka tad śakki tu/ juhs tapśeet śwabbadi? JT1685 Jn 8:8. Dievs Abraama (3) Deews Abra`a`ma (2), Deewu Abra`a`ma (1)Jahve, izraēliešu dievsEs eśmu tas Deews tawu Tehwu/ tas Deews Abra`a`ma/ un tas Deews J§a`a`ka/ un tas Deews Jehkaba. Un Mo§us śahze drebbeht/ un ne drihk§teja usluhkoht. JT1685 Apd 7:7. Abraama klēpis (3) Abraama klehpi (1), Abra`a`ma klehpi^ (1), Abra&a&ma klehpi^ (1)Ābrahāma klēpis; paradīzeBet tas Nabbags lehzehs mirris/ un tappa aisne§ts no teem Eņģeļeem Abra`a`ma Klehpi^/ un tas Baggats nomirre arrid§an/ un tappa aprakts. JT1685 Lk 16:16. < vc. Abraham Abrahams, Abrahe