A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Janis, Jans, Jānis

Janis, Jans, Jānis (375) s. m. npers. Jahn (1), Jahna (1), Jahnam (1), Jahne (1), Jahni (74), Jahnim (1), Jahnis (194), Jahņa (55), Jahņa=Brahļi (1), Jahņa=Vgguni (1), Jahņam (13), Jahņi (2), Jahņohß (1), Jahņus (1), Janam (2), Jangia (2), Jani (3), Janis (8), Jans (2), Jaņa (4), Jaņam (7)Jahņa sahles, Johannes kraut.. Fuer1650_70_1ms, 8514. Jahņą Sahles. Johans=Kraut. Fuer1650_70_2ms, 1505. 1. Jānis (personvārds)Ta czenige Mathe gir to peczimmus / Katre Gabriel paprexke pe§atczy / Kattre §weetcz Jans ar leck§chenne parradie / kad tas well gulley exkan Mathes meße. Ps1615, 6713. Pateeśi es śakku jums: No teem/ kas no Śeewahm irr d§immuśchi/ ne irr neweens zehlees/ kas leelaks buhtu/ ka Jahnis tas Kri§titais: Bet kas tas ma§akais irr Debbeśo=Wal§tiba^/ tas irr leelaks ne ka wiņśch. JT1685 Mt 11:11. - Janis / Jānis tas Kristītājs; Kristītājs Jānis (26) Chri§titais Jahnis (2), Jahni to Chri§titaju  (1), Jahni to Kri§titaju (3), Jahnis tas Kri§titais (4), Jahnis tas Kri§titajs (6), Jahnis taß Chri§tetais (1), Jahnis taß Chri§titais (1), Jahņa ta Kri§titaja (3), Jahņa tha Chri§titaja (1), Jahņa tha Kri§titaja (3), Janis tas Chri§tetais (1)- (svēta) Jaņa / Jāņa mācekļi; mācekļi (tā svēta) Jāņa (10) Jahņa mahzekļeem (1), Jahņa mahzekļi (2), Jaņa mahzekleem (1), Jaņa mahzekļeems (1), mahzekļi Jahņa (2), mahzekļi tha śwähta Jahņa (2), śwähta Jahna mahzekļi (1)- (svēts) apustuls Jānis; Jānis tas apustuls (18) apu§tula Jahņa (1), apu§tuls .. Jahnis (1), apu§tuls Jahnis (6), Jahnis taß apu§tuls (1), ś: apu§tula Jahņa (1), śwähtz apu§tuls Jahnis (8)- svēts apustuls und evangelists Jānis; (svēts) evangelists und apustulis Jānis (7) ewangeli§ts und apu§tuls Jahnis (1), śwähtz apu§tuls und ewangeli§ts Jahnis (2), śwähtz apu§tuls unnd ewangeli§ts Jahnis (2), śwähtz ewangeli§ts und apu§tuls Jahnis (2)- (svēts) evangelists / evangelīts Jānis (46) evangeli§ts Jahnis (1), ewangelihts Jahnis (1), ewangeli§t Jahni (1), ewangeli§ta Jahņa (1), ewangeli§ts Jahnis (18), ewangeli§tu Jahni (3), śwähtz ewangeli§ts Jahnis (21)- svēts / svētais Janis / Jānis / Jans (63) S. Jangia (1), śwähta Jahna (1), śwähta Jahņa (5), śwähtais Jahnis (1), śwähtam Jahnam (1), śwähtam Jaņam (2), śwähts Jahnis (2), śwähtu Jahni (11), śwähtz Jahnis (26), śwehta Jahņa (2), śwehtajs Jahnis (1), śwehts Jahnis (2), §wähtam Jaņam (1), §wähts Jahnis (1), §wähtu Jahni (1), §wähtz Janis (1), §wäta Jangia (1), §weetam Janam (1), §weetcz Jans (2) apustula Jāņa diena (1) apu§tula Jahņa deena^ (1)Svētā apustuļa Jāņa diena, 27. decembrisŚ: Apu§tula Jahņa Deena^. VLH1685, 9630. Jāņa tā Kristītāja diena (1) Jahņa ta Kri§titaja deena^ (1)Svētā Jāņa Kristītāja diena, 24. jūnijsTa Ś: Jahņa ta Kri§titaja Deena^. 24. Junij. VLH1685, 1053. kristība Jāņa; Jāņa kristība (7) Jahņa kri§tiba (3), kri§tibas Jahņa (1), kri§tibu Jahņa (3)pirmā kristība Jaunajā Derībā, Jāņa Kristītāja kristība pī to evangelistu Jāni (2) py to ewangeli§tu Jahni (2)Jāņa evaņģēlijā Jāni, slauki degunu, kaķe pie piena spaņņa (2) Jahni ślauki deggunnu, kaķķe pee peena=span{peena=spann[?]} (1), Jahni ślauki deggunu, kaķķe pee peena=Spaņņa (1)brīdinājuma teiciens2. Jānis (mitoloģisks tēls)Tahdu krahßnu Darrbu no§trahdajuśchi / leelu Jahņa=Vgguni eedäd§ena / apkahrt to tee lähka zauru Nackti d§eedadami / ka kadahß Kah§ahß. Manc1654_LP2, 465. Jahņa sahles, Johannes kraut.. Fuer1650_70_2ms, 8514. Jāņa brāļi und māsas (1) Jahņa=brahļi unnd mah§śas (1)jāņabērni, vasaras saulgriežu (Jāņu) svinētājiNu / mieļi Draughi / eima mehß nu ar labbu Deewu Jahņohß / bett nhe ka wackareji Jahņa=Brahļi / unnd Mah§śas / kattri ghawilädami ar da§chadahm Sahlehm Me§chohß und Laukohß śala§śijuśchi pahr=eedami Mahjahß ar Oh§ola Sarreem{Sarreeni} / unnd ar Sahlehm appu§chko Wahrtis / und wi§śas Ähkas no eek§chas und no ahrenes / titzädami ar tahdu Leetu Burrwjus unnd Ragganas noh§t=d§iet: pehtz ihpa§śchas Sahles Śeena` ee§prau§ch / śchis und tam Laimeh: Kuŗŗa Sahle par Nackti śawietieß / taß tanny Ghadda` mirrs / bett kuŗŗa Sahle śaļļa palleek / und §eed / taß pallix d§iews. Manc1654_LP2, 4525. Jāņa uguns (1) Jahņa=vgguni (1)jāņuguns; uguns, ko iededzina vasaras saulgriežu (Jāņu) naktīTahdu krahßnu Darrbu no§trahdajuśchi / leelu Jahņa=Vgguni eedäd§ena / apkahrt to tee lähka zauru Nackti d§eedadami / ka kadahß Kah§ahß. Manc1654_LP2, 465. Jāņa zāles (2)asinszāles vai vasaras saulgriežu laika (Jāņu) augi vispārJahņa sahles, Johannes kraut.. Fuer1650_70_1ms, 8514. 3. (tikai dsk.) vasaras saulgriežu svētkiNu / mieļi Draughi / eima mehß nu ar labbu Deewu Jahņohß / bett nhe ka wackareji Jahņa=Brahļi / unnd Mah§śas / kattri ghawilädami ar da§chadahm Sahlehm Me§chohß und Laukohß śala§śijuśchi pahr=eedami Mahjahß ar Oh§ola Sarreem{Sarreeni} / unnd ar Sahlehm appu§chko Wahrtis / und wi§śas Ähkas no eek§chas und no ahrenes / titzädami ar tahdu Leetu Burrwjus unnd Ragganas noh§t=d§iet: pehtz ihpa§śchas Sahles Śeena` ee§prau§ch / śchis und tam Laimeh: Kuŗŗa Sahle par Nackti śawietieß / taß tanny Ghadda` mirrs / bett kuŗŗa Sahle śaļļa palleek / und §eed / taß pallix d§iews. Manc1654_LP2, 4525. Jāņus turēt (1) Jahņus turreht (1)svinēt vasaras saulgriežus (Jāņus)Tad laideeta mums nu Jahņus turreht / aran ścho śwähtu Ewangelium mahzidameeß. Manc1654_LP2, 4625. Jaanes, Joanes, Joans, Johannes Jānīte