A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 nags

nags (53) s. m. nagga=mällums (2), naggeem (13), naggeems (3), nagghus (1), naggi (3), naggis (4), naggo (1), naggohß (4), naggs (10), naggu (2), naggus (4), nags (2), putna=nags (2), saggļa=naggeem (1), sagļa=naggeem (1)Nagel an Fingern oder Zäen/ Naggs. Manc1638_L, 129A21. Finger=Nagel/ Naggs. Manc1638_L, 60A3. Klaw der Vogel vnd Thiere/ Naggs. Manc1638_L, 102B23. Huff oder Solen an Pferden/ Naggs. Manc1638_L, 94A3. Nags ein Nagel am fingern. Fuer1650_70_1ms, 1634. Nags ein Nagel an fingern. Fuer1650_70_2ms, 2375. 1. nags (cilvēka, dzīvnieka, velna u. c.)Finger=Nagel/ Naggs. Manc1638_L, 60A3. Laid tas Welns muhs ne śagrahb/ Dohd Spehka pretti kautees/ No wiņņa Naggeem ŗautees.. LGL1685_K1, 6716. kā naga mellums (2) ka nagga=mällums (2)ļoti mazTo nu attkal taß Kungs JE§us nhe by pellnijis / ai§to tohß Leezineekus d§irrdädami / nhe warrejam mehß nomanniet / ka winjam tick dauds Ghräki / ka Nagga=Mällums / ka Atzy bah§t / warrätu parahditi kļuht. Manc1654_LP3, 5124. putna nags (2) putna=nags (2)Putna=nags Ein karger-filtz.. Fuer1650_70_1ms, 1777. Putna=Nags. ein karger=filz. Fuer1650_70_2ms, 28516. skopulisPutna=nags Ein karger-filtz.. Fuer1650_70_1ms, 1777. Putna=Nags. ein karger=filz. Fuer1650_70_2ms, 28516. 2. pārn. (tikai dsk.) vara, ietekmeKa ghaidija taß Wälls us muh§śu Dweh§śel und Mee§śu / ka wings mums warrätu śawohß Naggohß dabbuit? Manc1654_LP2, 330{310}30. ..in zaur wiņņa Augśchamzelśchanu muhs taiśnus in śwehtus darrijs/ ka mehs no Wella Naggeems israuti/ eekśch tawas Wal§tibas d§ihwojam.. LGL1685_K1, 5626. - vella / velna nagi (1) wälla naggeem (3), wälla naggeems (1), wälla naggohß (1), wällam naggohß (1), wella naggeem (1), wella naggeems (1), welna naggeem (2)3. pārn. (tikai dsk.) pirksti, rokasEs śawis naggis Maisi pelnu. Ich verdiene mein brod mit den händen. Fuer1650_70_1ms, 1634. Jums gaddigi buhs turretees/ Neds luttinaht to kahro Meeś'. Krahpt/ nepateeśu Mantu kŗaut/ Ar Sagļa=naggeem śleppen ŗaut/ Tam ne warr labbi isdohtees.. LGL1685_K1, 11912. ceļis nagis (2) zeļļis naggis  (2)četrrāpusEs zeļļis naggis buhtu rahpees. Ich wolte uff allen Vieren gekrochen sein. Fuer1650_70_1ms, 2049. Es zeļļis Naggis buhtu rahpees. Ich wolte uff allen 4. oder Vieren kriechen oder gekrochen sein. Fuer1650_70_2ms, 3063. turēt nagus (1) turri naggus (1)nezagtApghrees tawas Rohkas / turri Naggus / nhe jemm to ko tu nhe e§śi litzis / nhe §ohds / nhe kamp śchurrp und turrp / nhe śneed§ees kur töw nhe peedärr / bett §trahda ar tawahm Rohkahm / und nopellnijehß ko labb. Manc1654_LP1, 9625. uz nagiem lūkot (1) us naggeem luhko (1)pieskatīt, vērotAi§to dauds gir / kaß ick=kattram Zillwäkam us Naggeem luhko / ko wings darra / und ka Wings d§iewo.. Manc1654_LP2, 1779. : liet. nãgas 'nags' nagīgs, naģīgs, atnadzis, ienadzis