A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Jakobs

Jakobs (59) s. m. npers. Jacob (29), Jacoba (1), Jacobam (1), Jacobi (2), Jacobo (2), Jacobs (15), Jacobu (2), Jacobum (6), Jakobs (1)1. JēkabsBeth es ßack yums / doudtce nätczys / no tho au§trumme / vnd no tho wackare pu§§e / vnd ar Abraham vnd J§aac / vnd Jacob / exkan debe§§e wal§tibe §hedees. EvEp1587, 3821. Kam buhs tam nabbagam J§raeļam / Eek§chan Zion Palligu dabbuit? :/: Deews ab§chälośees par śaweem Ļaudeem / und pe§ties tohs no zeetumu / To darries tas zaur śawu Dählu / tapehtz Jakobs liexmoh§śees / und J§raels preezah§śees. LGL1685_V5, 2297. - (svēts) apustuls Jakobs (4) apu§tuls Jacobs (2), śwähtz apu§tuls Jacobs (2)- svēts Jakobs (4) śwähtz Jacobs (3), śwähtu Jacob (1) cilts Jakoba (4) czilltus Jacob (2), zilltu Jacob (2)Jēkaba pēcnācēji, izraēlieši; VD Dievs Jakoba (4) Deewu Jacob (2), Deewu .. Jacob (1), Dewe Jacob (1)Jahve, izraēliešu dievsPrexkan to Kunge tri§§ey ta Semme / prexkan to Dewe Jacob. Ps1615, 6231. Preek§chan to Kungu trie§śeya ta Semme / preek§chan to Deewu Jacob. LGL1685_V5, 32032. nams Jakoba (7) namme Jacob (2), nammi Jacob (1), nammu Jacob (3), nams Jacob (1)Jēkaba cilts, izraēlieši; VD..vnd Dews tas Kunx dhos / tham tho Krhe§ele ßouwe Thewe Dauid / vnde tas buus wens Köninx / pär tho Namme Jacob mußige / vnde winge Köninge wal§tibe nhe buus gals. EvEp1587, 21321. ..und Deews taß Kungs dohß tam to Krähßlu śawa Tähwa Dawida / und taß buhß weens Konings par to Nammu Jacob muh§chighe / und tha Koninja=Wall§tiba nhe mitteh§śees. Manc1654_LP1, 3549. 2. izraēlieši, Jēkaba pēcnācējiVnd śatziya : Eek§chan Jacob buhs töw d§iewoht / vnd J§raeļam buhs töw par Manntibu buht. Manc1631_Syr, 5605. To räd§am mehs arrid§an §chinny Ewangelio / katters mums §tah§ta / ka JE§us peed§immis by / eek§chan Bettlehemes Juddo=Semmeh / rahdijahß weena Swaig§ne Au§truma=Semmeh / kattra peeśatzija teem Paggaņeem / ka ta Swaig§ne eek§chan Jacob/ und ta Śaule tahß Taißnibas usläku§śi gir. Manc1654_LP1, 11422. < vc. Jacob Jāka, Jēkabs, Jekobs, Jēkobs