A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 dibens

dibens (215) s. m. dibbäna (1), dibbänu (3), dibben (166), dibbena (14), dibbena^ (1), dibbeni  (4), dibbens (5), dibbenu (2), duebben (15), duebbenne (4)Grund/ Dibbens. Manc1638_L, 81A1. 1. dziļums, apakšaEs lued§e teuw arrid§aen no §cirdes duebben / tu grib maen d§elige pamme§t wu§ces mannes{man nes} grekes / kattre es §chodeen prettib teuw darris e§§me.. CC1585, 4912. In irr pa§uddinahts pee muh§chigas Nahwes/ D§iļļi Elles Dibbena^.. LGL1685_K1, 802. no sird(e)s dibena (197) nho ßirde duebbenne  (1), nho ßirdes duebbenne (1), no sirrdtz dibben (1), no szirdes duebbenne (1), no śirds dibben (8), no śirds dibbena (13), no śirdß dibben (1), no śirdtz dibben (18), no śirdz dibben (1), no śirrdes dibben (4), no śirrds dibben (123), no śirrdtz dibben (5), no śirrtz dibbänu (1), no śirtz dibben (1), no §cirdes duebben (1), no ßirde duebben (4), no ßirde duebben (3), no ßirde duebbenne (1), no ßirdes duebben (2), no ßirdes duebben (2), no ßyrde duebben (1), no.. śirds dibbena (1), no.. śirrds dibben (2), no.. śirrdtz dibben (1)ļoti, no visas sirdsŚchis nahzis un red§edams to Deewa Schehla§tibu/ preezajahs/ un pamahzija wiśśus/ ka tee no Śirds dibben apņemtohs/ pee ta Kungu palikt. CC1585, 4912. Manni Grehki irr gŗuhti in pahr leeku leeli/ In ruhp man no Śirds= dibbena LGL1685_K1, 903. 2. pamatsKa es töw rahditu §tippru dibbänu tahß Tai§§nibas / ka tu parei§e §innatu adbilldeht teems / kattri töw śuhta. Manc1637_Sal, 734. Tad notikke peepeśchi leela Semmes Trihśeśchana/ ta` ka tee Zeetuma Dibbeni ku§tinajahs/ un tudaliņ kļua wiśśas Durwis atwehrtas: un wiśśu Śaites tappe waļļa^. JT1685 Apd 16:16. 3. (priekšmeta) pamatneusśist dibbenu, den boden auffschlagen. usśist stihpas, bänden, binden, bände auffschlagen. Fuer1650_70_1ms, 27419. : liet. dùgnas (< *dubnas) 'dibens, pamats' bezdiben(i)s 1, dibenāt, sirdsdibenīgs, sirdsdibenīga, dibins, dubens