Pavasara versija 2021
328 944 vārdi
48 692 frāzes

Izmantotie avoti

Tēzaura sastādīšanā ir izmantoti 329 avoti.

Primārie avoti ir izmantoti vismaz 5% šķirkļu, bet katrs sekundārais avots ir izmantots vismaz 1% šķirkļu. Perifērie avoti ir izmantoti mazāk nekā 1% šķirkļu.

Avotu saraksts ir sakārtots izmantojumu skaita dilstošā secībā.

Primārie avoti:
LLVVLatviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
MEMīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
EHEndzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
KVLatviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
Sekundārie avoti:
WiVikipēdija un citi interneta resursi
LCLatvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
LDLatvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
KiVReķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
PZTPasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
ViVĀdamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
LpALielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
TM5Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
TMRudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
ĒiVKagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
SLGBušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
Aug2Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
V1Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
PuAPasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
ZTVZinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
SinGrīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
Lūn1Latvijas PSR ūdenstilpju nosaukumi. Īsa izziņa. 1. burtnīca (A–D), 2. burtnīca (E-K), 3. burtnīca (L-M), 4. burtnīca (N-R), 5. burtnīca (S-T), 6. burtnīca (U-Ž), Rīga, LVU, 1984.
SV99Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
MSVMedicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
Perifērie avoti:
LE1Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
Lūn2Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi. Īsa izziņa. 1. burtnīca (A–I), 2. burtnīca (J-M), 3. burtnīca (N-R), 4. burtnīca (S-Ž), Rīga, LVU, 1986.
LMELatvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
LV93Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
SV33Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
LPELatvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
KZTā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
TlVKursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
NeVKursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
MLVVMūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
LģELielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
SV69Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
PDEPopulārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
LEVLielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
PLPreses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
La1Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
LELatvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
WA16The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015.
LPagLatvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
EVEnciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
LivPLatviešu izlokšņu vārdnīca. Prospekts. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2005.
MitMitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
AngBaldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
i1Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994.
KnVBalode S., Jansone I. Kalnienas izloksnes vārdnīca. 1.-2. Rīga, LU LVI, 2017.
VVKursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
ŽrgLatviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
SiVPutniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
MiVStrautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2007.
DaENordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
i2Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
LsgDāniele I., Meiere D. Lielā Latvijas sēņu grāmata. Rīga, Jāņa sēta, 2020.
D3Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
KnGBalode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
SV96Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
JūVMMillers L., Jūrniecības vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.
SV08Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
VeATŠķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
BBBušmane B. Piena vārdi. Rīga, LU LVI, 2007.
VsVValodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
TTēzaura izstrādātāju un lietotāju komentāri.
PnRIestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 2011.
MILJusts F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
VEVeselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
RtVHiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
ZvPSpuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
PPCeplītis L., Miķelsone A., Porīte T., Raģe S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, Avots, 1995.
MūzMūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
GVLatviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
LxELauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
RBKuzina A. Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca. Rīga, 2019.
JVErnstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda. Rīga, LU, 2006.
PsABenešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
LV87Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
TaEFermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
BsVKavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
FVLigers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
MrJMistikas un reliģijas jēdzieni. Rīga, Avots, 2006.
R1Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
MkVAldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
JtVLatviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
LLxLauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
PmVPasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
ZkpStetems B. Zini, ko pērc! Orientieris ķīmikāliju labirintā. Grāmata, ko ņemt līdzi uz veikalu. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.
IdVIdeju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
TVTautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
WdTDabaTev.lv
MLKārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
ZrvIKagaine E. Lokālie somugrismi latviešu valodas Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2004.
TiAŪsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
MalVMarkus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010.
SV19Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Ap 32000 šķirkļu un 2500 attēlu. R. Avots, 2019.
BjTBieži lietoti jēdzieni un termini. Rīga, Avots, 2004.
LoLatviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
ĢTĢenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.
FFRolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
IZIlustrētā Zinātne. Rīga, Dienas žurnāli, 2005.–2016. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
TvVTūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 2008.
LDGJanīna Kursīte. Latviešu dievības un gari. Rīga, Rundas, 2020.
DzVKursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
MVMīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
AB2Bīlenšteins A. Latviešu koka iedzīves priekšmeti. Rīga, Jumava, 2007.
SV05Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
ZvDZvaigžņotā Debess. Rīga, Mācību grāmata, 2013. (pirmais skaitlis norāda izdevuma numuru, otrais — lappusi)
SGRampa T. L. Senču gudrība. Rīga, Alberts XII, 1998.
VtVValsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga, SIA «Divergens», 2001.
AtvLAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010.
SbVRoldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
LPilLatvijas pilsētas. Rīga, Preses nams, 1999.
EFEkonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2003.
DžPDžūkstes pasakas. Rīga, Zinātne, 1980.
TWNTēzaura izstrādātāju komanda, Latviešu valodas WordNet un vārdu nozīmju nošķiršana, projekts LZP-2019/1-0464.
ĢmVĢeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RTU Izdevniecība, 2009.
MitJLielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
MūVTorgāns J. Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga, Zinātne, 2010.
VkGŠmidts P. Valuodas kļūdas un gŗūtumi. Rīga, Izdevis A. Gulbis, 1921.
SW78Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
SV12Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
īszĪsziņu vārdnīca. Rīga, Avots, 2002.
Ztv1Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca. Rīga, Izglītības ministrijas izdevums, 1922.
GrVGrāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
SV78Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
EepVElektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 1997.
LatVLikumdošanas aktu terminu vārdnīca. Rīga, Senders R, 1999.
KW1Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
MitEMitoloģijas enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Latvijas enciklopēdija, 1993.–1994.
VjVSkangale L. Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2005.
PshPsiholoģijas vārdnīca. Rīga, Mācību grāmata, 1999.
EpVEponīmu vārdnīca. Sast. B. Bankava, Rīga, Madonas poligrāfists, 2007. Jaunā eponīmu vārdnīca. Precizēts un papildināts izdevums. Sast. A. Bankava, Rīga, Latviešu valodas aģentūra, 2012.
BtVPeile J. Bibliotekaro terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1957.
tIZŠķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ilze Ziņģe
AB1Bīlenšteins A. Latviešu koka celtnes. Rīga, Jumava, 2001.
TKLZA Terminoloģijas komisijas lēmums (skaitlis norāda lēmuma numuru; sk. http://termini.lza.lv)
VpJValodas prakses jautājumi. Rīga, Ramave, 1935.
TcTunisija. Ceļvedis. Rīga, Zvaigzne ABC, 2008.
VngVanags J. Medības, atziņas un patiesības. Rīga, Autora izdevums, 2010.
D89Īsa krievu-latviešu-angļu ražošanas terminu skaidrojošā vārdnīca «Informātika». Rīga, Zvaigzne, 1989.
CaFAldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas, higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. // Bioloģija pamatskolai. Cilvēks skaidrojošā vārdnīca (ar interneta atslēgvārdiem). Anatomija. Fizioloģija. Higiena. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
FīaFranču īpašvārdu atveide latviešu valodā. Sast. B. Bankava, Rīga, Zinātne, 2004.
AugiNormunds Priedītis. Latvijas augi. Rīga, Gandrs, 2014.
SenRuberte I. Senvārdu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2004.
JkVJohansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710.–1800. Rīga, Jumava, 2011.
MfVRolovs B. Mazā fizikas vārdnīca. Rīga, Liesma, 1971.
MeEMazā erotikas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2001.
MtLMājturības leksikons. Rīga, Grāmatu Draugs, 1938.
BiPBibliotēku un informācijas pārvaldība. Angļu-latviešu un latviešu-angļu terminu skaidrojošā vārdnīca. Džaneta Stīvensone. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
LeKLatviešu valodas eksperu komisijas lēmumi (skaitlis norāda protokola numuru)
VL42Vāciski-latviska vārdnīca. Sakārtojis Ed. Ozoliņš, Rīga, A. Gulbja grāmatu apgādniecība, 1942.
LV06Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 2006.
IPVIlustrētā Pasaules Vēsture. Rīga, Dienas žurnāli, 2008.–2015. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
StrLācītis V. Stroika ar skatu uz Londonu. Rīga, Mansards, 2010.
GTGarīgo terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.
PVAšmanis M. Politikas terminu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
SV58Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
Tv01Terminoloģijas vārdnīca. Metālu tehnoloģija un mašīnu elementi. Rīga, LZA, 1958.
NiīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. XII Itāliešu valodas īpašvārdi. Rīga, Zinātne, 1967.
VpVValodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga, 1.–4. LU Akadēmiskais apgāds, 2005.–2009.; 5.–7. Latviešu valodas aģentūra, 2010.–2012. (pirmais skaitlis norāda izdevuma numuru, otrais — lappusi)
PmEPopulārā medicīnas enciklopēdija. Rīga, Zinātne, 1976.
ULWLettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880.
MetVPandalons V., Pelēce I. Meteoroloģijas terminu vārdnīca. Jelgava, LLU, 2003.
JtV1Juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Nordik, 1998.
KiABalode S. Kalncempju pagasta Kalnamuižas daļas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 2000.
PlNPlanētas noslēpumi. Rīga, AS «Lauku Avīze», 2014. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
VmVCielava S. Vispārīgā mākslas vēsture. 1.–4. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.–2001.
LeģLeģendas. Rīga, Dienas žurnāli, 2007.–2017. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
SsVSocioloģijas skaidrojošā vārdnīca. Skolām un pašmācībai. Rīga, LU, 1997.
BjVBioloģijas jēdzienu skaidrojoā vārdnīca. Rīga, Mācību apgāds NT, 1997.
LdsVLingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Latviešu valodas aģentūra, Rīga, 2011.
SdtVSociālā darba terminoloģijas vārdnīca. Rīga, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augsskola «Attīstība», 2000.
LkGGrīns J. Latviski-krieviska vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 1934.
IVkVVilks I. Kā iekārtots Visums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
JūVJūrniecības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Latvijas Jūras akadēmija, 2001.
SV21Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
LpmELatvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1967.–1970.
DzSDžoiss Dž. Uliss. Tulkojis Dzintars Sodums. Rīga, 2012.
Tacits G. K. Ģermānija. Par Ģermānijas atrašanās vietu un tautām. Rīga, Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2011.
GeoGEO. Rīga, SIA Aģentūra Lilita, 2008.–2014. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
MsLZemzaris J. Mērs un svars Latvijā 13.–19. gs. Rīga, Zinātne, 1981.
KWKonversācijas vārdnīca. 1.–4. Rīga, RLB, 1906.–1921.
P35Salnais V., Maldups A. Pagastu apraksti. (Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas materiāliem). Rīga, Valsts statistikas pārvalde, 1935.
PvVGrava S. Pilsētvides vārdnīca. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2006.
VlOVerzeichnis lettländischer Orstnamen. Herausgegeben von Hans Feldmann, Verlag von E. Bruhns, Riga, 1938.
NGLNational Geographic Latvija. Rīga, SIA «ALG periodika LV», 2012.–2016. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
Dienas Ēdieni. Rīga, Dienas žurnāli, 2008.–2012. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
TrTerra. Latvijas Universitāte, 2000.–2010. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
AVAntropoloģijas vārdnīca.
VzsVVides zinību skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.
JLAVeisbergs A. Jaunā latviešu-angļu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
MaEHermanis J. Mazā astronomijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2004.
VL10Dravnieks J. Vācu-latviešu vārdnīca. Rīga, 1910.
SV06Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
AtVArhitektūras terminu vārdnīca. Liepāja, 1998.
AugPētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga, Zvaigzne, 1980.
ODEOxford Dictionaries
T78Latvijas PSR administratīvi teritoriālais iedalījums (1978. gads). Rīga, Liesma, 1978.
SpTKupčs J., Knipše G. Sporta terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LSPA, 1992.
D2Personālie datori. Angļu-latviešu-krievu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, A/S DATI, 1998.
DLaikraksts «Diena». (pirmais skaitlis norāda datumu, otrais — lappusi)
SvNKlētnieks J. Svētie noslēpumi. Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.
MtVBlūma D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
VL41Vāciski-latviska vārdnīca. Sakārtojis Ozoliņš Ed., Rīga, Latvju grāmata, 1941.
MCNītiņa D. Moderna cilvēka valoda. Rīga, VVA, 2004.
KsVKlauss A. Kontrolings. A–Z skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Preses nams, 2000.
AtLAutortiesību likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 148/150 (2059/2061), 27.04.2000.
TdbAkadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
KLKrauklis J, Ločmelis J. Komunikāciju leksikons. R. Jumava, 2004.
BvGalenieks P. Botaniskā vārdnīca. Rīga, LVI, 1950.
IfVOksleids K., Stoklia K., Vertheima Dž. Ilustrētā fizikas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1997.
MāVMājas Viesis. Iknedēļas žurnāls. AS "Latvijas Mediji". 2017. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais - lappusi)
ŽVŽagars J., Vilks I. Astronomija augstskolām. Rīga, LU, 2005.
LLLLatīņu-latviešu vārdnīca. Red. Lukstiņš G., Rīga, LVI, 1955.
ŽoNKurzemniece I. Žogu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs. LU Latviešu valodas institūts, 2008.
NlVVēciņš Ē. Naudas lietas. Skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1993.
KrVLatviešu-krievu-vācu vārdnīca izdota no Tautas Apgaismošanas Ministerijas. Sast. Valdemārs Kr., Maskava, 1879.
VILVispārējās izglītības likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 213/215 (1673/1675), 30.06.1999.
ItkLZA Terminoloģijas komisijas Informātikas terminoloģijas apakškomisijas protokols. (skaitlis norāda protokola numuru)
DtsVDiagnostikas terminu skaidrojošā vārdnīca tiem, kas rūpējas par bērniem slimnīcā. Rīga, VSIA «Bērnu klīniskā universitātes slimnīca», 2008.
EBAEncyclopaedia Britannica Almanac 2003. London, 2002.
Lv42Latviski-vāciska vārdnīca. Sakārtojis Ed. Ozoliņš, Rīga, A. Gulbja grāmatu apgādniecība, 1942.
SW08Lībknehts V. Politisku un vispārīgu svešvārdu grāmata. 2. papild. un pārlab. izd. Rīga, Apīnis, 1908.
SV11Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Sinatne, 1911.
SDSestdiena. Rīga, Dienas žurnāli, 2013.–2016. (Pēdējais skaitlis norāda lappusi)
OxOxford Dictionary and Thesaurus. Oxford, 1997.
VaValodas aktualitātes. Rīga, Valsts valodas aģentūra, 2008.
RLRīgas Laiks. Rīga, SIA «Rīgas Laiks», 2013 (-gads.mēnesis-lappuse)
NfīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. IX Franču valodas īpašvārdi. Rīga, LZA izdevniecība, 1963.
SV14Dravnieks J. Svešvārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1914.
EsVEkonomikas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2000.
IuBLR Iepirkumu uzraudzības biroja sludinājumi
KuLVīķe-Freiberga V. Kultūra un latvietība. Rīga, Karogs, 2010.
IeVIevas virtuve. Rīga, izdevniecība 'Žurnāls Santa', 2015. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais - lappusi)
D1Angļu-krievu-latviešu skaidrojošā vārdnīca «Datu apstrādes un pārraides sistēmas». Rīga, A/S SWH Informatīvās sistēmas, 1995.
BFvLLikums par budžetu un finanšu vadību. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 41(172), 06.04.1994.
LPBaumanis J., Blūms P. Latvijas putni. Rīga, Liesma, 1969.
AkTŠvinks U. Akrobātikas terminoloģija. 1.–3., Rīga, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2002.
T84Latvijas PSR administratīvi teritoriālais iedalījums (1984. gads). Rīga, Avots, 1984.
HeLLancmanis I. Heraldika. Rīga, Neputns, 2007.
PIeLPublisko iepirkumu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 65 (3433), 25.04.2006.
JtUJuridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai. Rīga, Ekonomisko reformu institūts, 1997.
NčsīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. II Čehu un slovaku īpašvārdi. Rīga, Zinātne, 1961.
NsīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. VII Spāņu valodas īpašvārdi. Rīga, LZA izdevniecība, 1961.
EbVSkaidrojošā vārdnīca ekonomikas bakalauram. Rīga, SolVita, 1994.
VSLValsts statistikas likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 306/307 (1021/1022), 25.11.1997.
LaAMazais Latvijas autoceļu atlants. Rīga, Jāņa sēta, 2011.
AmSAngļu un metriskās sistēmas mēri un svari un to pārrēķināšanas tabulas. Vestfāles Hallē, T. Dārziņa grāmatu apgāds, 1946.
DzLatvijas PSR dzīvnieku noteicējs. 1.–2. Rīga, LVI, 1956.
Jt1Juridiski terminoloģiskā skaidrojošā vārdnīca. Sast. Jakubaņecs V., Rīga, P&K, 2005.
SV26Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1926.
NpīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. V Poļu valodas īpašvārdi. Rīga, Zinātne, 1967; Poļu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. 2., papildinātais izdevums. Rīga, Zinātne, 1998.
SW86Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Grāmatniekiem un laikrakstu lasītājiem. Jelgava, apgādājis H. Alunāns, 1886.
GtVGrāmatvedības terminu vārdnīca. Rīga, Latvijas Universitāte, 1998.
SV51Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Latvijas Valsts izdevniecība, 1951.
LLVŠvarcbachs R., Bištēviņš E. Latīņu-latvju vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 1928.
VfVVilks A. Vārdnīca filozofijā vidusskolām. Rīga, RaKa, 2000.
LLeLielā Latvijas enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
Sin4Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. Dorisas Šnē redakcijā. Rīga, Avots, 2012.
JlVŠlāpins I., Jauno latviešu valoda. Rīga, Ascendum, 2013.
LKvLatviešu-krievu vārdnīca. 2 sējumos, Rīga, Liesma, 1979.-1981.
VL96Granta K., Pampe E. Vācu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 1996.
LtVLikumu terminu vārdnīca. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2004.
LvpFMuižniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. Rīga, Rasa ABC, 2002.
OxLMatthews P. H., The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford University Press, 2005.
EKrEiropas Parlamenta un Padomes regula. (pirmais skaitlis norāda regulas numuru, otrais pieņemšanas gadu)
J03Jansone I. Galvas segas un plecu segas: lingvistiskais apskats latviešu valodā. Rīga, LU LVI, 2003.
Ancāne I. Dabas ģeogrāfija, skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
IrIr. Nedēļas žurnāls. Rīga, A/S Cits medijs, 2010.–2014. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
AL07Angļu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
MežMeža enciklopēdija. Rīga, Zelta Grauds, 2003-2015 (AS "Preses nams").
MDMini Diena. Laikraksta «Diena» pielikums.
ItsVBroks A., Buligina I., Koķe T., Špona A., Šūmane M., Upmane M. Izglītības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 1988.
MEDMacmillan English Dictionary. Oxford, Bloomsbury Publishing Plc, 2002.
SbaLSugu un biotopu aizsardzības likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 121/122 (2032/2033), 05.04.2000.
PnLBaumanis j., Klimpiņš V. Putni Latvijā. Palīgs putnu novērošanai dabā. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
PedPedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
NīLNekustamā īpašuma valsts kadastra likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 205 (3363), 22.12.2005.
SV34Ozoliņš E., Endzelīns J. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Gulbja grāmatu spiestuve, 1934.
delfDELFI (publicēšanas datums)
VrJValodas un rakstības jautājumi. Rīga, Ramaves apgāds, 1940.
TtPKrastiņš I. Tiesību teorijas pamatjēdzieni. Rīga, LU, 1996.
FAFilozofijas atlants. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
ILIzglītības likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 343/344 (1404/1405), 29.10.1998.
KLVKrievu-latviešu vārdnīca. 1.–2., Rīga, LVI, 1959; Avots, 2006.
KtJJudins A. Krimināltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 1999.
LDzNLatvijas PSR dzīvnieku noteicējs. 1.–2. Rīga, LVI, 1956.–1957.
LLkžBalkevičius J., Kabelka J. Latviu-lietuviu kalbu žodynas. Vilnius, Mokslas, 1977.
NvīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. III Vācu valodas īpašvārdi. Rīga, LZA izdevniecība, 1960.
LiLvBalkevičs J., Balode L., Bojāte A., Subatnieks V. Lietuviešu-latviešu vārdnīca, 2. izdevums, Rīga, Zinātne, 1995.
SV04Baldunčiks J., Pokrotniece K. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
LvGLatviešu valodas gramatika. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2013.
LZCilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij. Rīga, LKA, Neputns, 2018.
ALVAngļu-latviešu vārdnīca. Rīga, Jāņa sēta, 1995.
VL44Dravnieks J. Vāciski latviska vārdnīca. Rīga, VAPP, 1944.
VdKVārdadienu kalendārs 2000.–2003. Rīga, Valsts valodas centrs, 1999.
LvVDravnieks J. Latvju-vācu vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 1927.
BLiBlinkena A. Latviešu interpunkcija. Rīga, Zinātne, 1969; Zvaigzne ABC, 2009.
BtsVBībeles terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Daugava, 2005.
IgAbens K. Igauņu-latviešu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1967.
DeWVotsa L. Dabas enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 1996.
LL1Latīņu-latviešu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1994.
LaVLatviešu-angļu vārdnīca. Sakārtojuši K. Brants un Dr. phil. V. K. Matiuss. Rediģējis Prof. P. Šmits. Rīga, Izdevis A. Gulbis. 1930.
VrKValkas rajons. Rajona karte 1:100000. Rīga, Jāņa sēta, 2008.
LGvvSkujiņa V. Latīņu un grieķu cilmes vārddaļu vārdnīca. Rīga, Kamene, 1999.
ADzŽurnāls Akadēmiskā dzīve, Rīga, 2006.–2015. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais – lappusi)
PkEDžads T. Pēc kara. Eiropas vēsture pēc 1945. gada. Dienas Grāmata, Rīga, 2007.
NRALaikraksts «Neatkarīgā Rīta Avīze».
EStVEiropas Savienības terminu vārdnīca. Rīga, UNDP, 2004.
KoLKomerclikums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 158/160 (2069/2071), 04.05.2000.
KtMSMeikališa Ā., Strada K. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2000.
PpkPasaules politiskā karte. Rīga, Jāņa sēta, 2007.
OxWOxford Dictionary of English
WDThe Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable. Wordsworth Editions Ltd., 2001.
LVKLVK2018. Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss.
RiERīgas ielas. Enciklopēdija. 1.–3., Rīga, 2001.–2009.
SLVSpāņu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
JdLJaunuzņēmumu darbības atbalsta likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 241 (5813), 10.12.2016.
KmjZanders O. Ko Kurzemes meži un jūra šalc. Jumava, 2012.
GMMiķelsone G. Judikatūras nozīme Latvijas kā Demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā. Prpmocijas darbs. Rīga, LU, 2015.
WLdInternetenciklopēdija «Latvijas daba»
MeAMazā enciklopēdija. Astroloģija. Rīga, Alvīne un Alberts, 2008.
KrKKrāslavas rajons. Karte 1:100000. Rīga, Jāņa sēta, 2006.
Lv26Latviski-vāciska vārdnīca. Sakārtojis Ed. Ozoliņš, Rīga, A. Gulbja grāmatu spiestuve, 1926.
LLv2Bištēviņš E., Švarcbahs R. Latīniski-latviska vārdnīca. Rīga, Valsts apgādniecība, 1940.
VKdbValodas konsultācijas: elektroniskā datubāze
KKKKas, kur, kad: populārākie ikdienas notikumi, cilvēki un fakti Latvijā un pasaulē. Rīga, Jumava, 2006.
FLvFranču-latviešu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1973.
VtNPar pasaules valstu un teritoriju nosaukumiem latviešu valodā. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 218 (2018/218.9), 05.11.2018.