Ziemas versija 2021
326 481 vārds
48 551 frāze

Izmantotie avoti

Tēzaura sastādīšanā ir izmantoti 327 avoti.
Primārie avoti ir izmantoti vismaz 5% šķirkļu, bet katrs sekundārais avots ir izmantots vismaz 1% šķirkļu.
Perifērie avoti ir izmantoti mazāk nekā 1% šķirkļu.
Avotu saraksts ir sakārtots izmantojumu skaita dilstošā secībā.
Primārie avoti:
LLVVLatviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
MEMīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
EHEndzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
KVLatviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
Sekundārie avoti:
WiVikipēdija un citi interneta resursi
LCLatvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
LDLatvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
KiVReķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
PZTPasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
ViVĀdamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
LpALielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
TM5Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
TMRudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
ĒiVKagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
SLGBušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
Aug2Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
V1Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
PuAPasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
ZTVZinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
SinGrīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
Lūn1Latvijas PSR ūdenstilpju nosaukumi. Īsa izziņa. 1. burtnīca (A–D), 2. burtnīca (E-K), 3. burtnīca (L-M), 4. burtnīca (N-R), 5. burtnīca (S-T), 6. burtnīca (U-Ž), Rīga, LVU, 1984.
SV99Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
MSVMedicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
Perifērie avoti:
LE1Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
Lūn2Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi. Īsa izziņa. 1. burtnīca (A–I), 2. burtnīca (J-M), 3. burtnīca (N-R), 4. burtnīca (S-Ž), Rīga, LVU, 1986.
LMELatvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
LV93Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
SV33Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
LPELatvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
KZTā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
TlVKursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
NeVKursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
MLVVMūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
LģELielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
SV69Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
PDEPopulārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
LEVLielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
PLPreses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
La1Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
LELatvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
WA16The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015.
LPagLatvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
EVEnciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
LivPLatviešu izlokšņu vārdnīca. Prospekts. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2005.
MitMitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
AngBaldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
i1Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994.
KnVBalode S., Jansone I. Kalnienas izloksnes vārdnīca. 1.-2. Rīga, LU LVI, 2017.
VVKursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
ŽrgLatviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
MiVStrautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2007.
SiVPutniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
DaENordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
i2Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
LsgDāniele I., Meiere D. Lielā Latvijas sēņu grāmata. Rīga, Jāņa sēta, 2020.
D3Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
KnGBalode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
SV96Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
JūVMMillers L., Jūrniecības vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.
SV08Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
VeATŠķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
BBBušmane B. Piena vārdi. Rīga, LU LVI, 2007.
VsVValodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
TTēzaura izstrādātāju un lietotāju komentāri.
PnRIestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 2011.
MILJusts F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
VEVeselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
RtVHiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
ZvPSpuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
PPCeplītis L., Miķelsone A., Porīte T., Raģe S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, Avots, 1995.
MūzMūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
GVLatviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
LxELauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
RBKuzina A. Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca. Rīga, 2019.
JVErnstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda. Rīga, LU, 2006.
PsABenešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
LV87Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
TaEFermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
BsVKavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
FVLigers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
R1Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
MrJMistikas un reliģijas jēdzieni. Rīga, Avots, 2006.
MkVAldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
JtVLatviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
LLxLauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
PmVPasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
ZkpStetems B. Zini, ko pērc! Orientieris ķīmikāliju labirintā. Grāmata, ko ņemt līdzi uz veikalu. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.
IdVIdeju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
TVTautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
WdTDabaTev.lv
MLKārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
ZrvIKagaine E. Lokālie somugrismi latviešu valodas Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2004.
TiAŪsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
MalVMarkus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010.
BjTBieži lietoti jēdzieni un termini. Rīga, Avots, 2004.
SV19Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Ap 32000 šķirkļu un 2500 attēlu. R. Avots, 2019.
LoLatviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
ĢTĢenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.
FFRolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
IZIlustrētā Zinātne. Rīga, Dienas žurnāli, 2005.–2016. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
TvVTūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 2008.
LDGJanīna Kursīte. Latviešu dievības un gari. Rīga, Rundas, 2020.
DzVKursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
AB2Bīlenšteins A. Latviešu koka iedzīves priekšmeti. Rīga, Jumava, 2007.
MVMīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
SV05Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
ZvDZvaigžņotā Debess. Rīga, Mācību grāmata, 2013. (pirmais skaitlis norāda izdevuma numuru, otrais — lappusi)
SGRampa T. L. Senču gudrība. Rīga, Alberts XII, 1998.
VtVValsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga, SIA «Divergens», 2001.
AtvLAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010.
SbVRoldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
LPilLatvijas pilsētas. Rīga, Preses nams, 1999.
EFEkonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2003.
DžPDžūkstes pasakas. Rīga, Zinātne, 1980.
MitJLielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
ĢmVĢeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RTU Izdevniecība, 2009.
MūVTorgāns J. Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga, Zinātne, 2010.
VkGŠmidts P. Valuodas kļūdas un gŗūtumi. Rīga, Izdevis A. Gulbis, 1921.
SV12Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
SW78Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
īszĪsziņu vārdnīca. Rīga, Avots, 2002.
Ztv1Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca. Rīga, Izglītības ministrijas izdevums, 1922.
GrVGrāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
SV78Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
EepVElektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 1997.
LatVLikumdošanas aktu terminu vārdnīca. Rīga, Senders R, 1999.
KW1Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
VjVSkangale L. Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2005.
PshPsiholoģijas vārdnīca. Rīga, Mācību grāmata, 1999.
EpVEponīmu vārdnīca. Sast. B. Bankava, Rīga, Madonas poligrāfists, 2007. Jaunā eponīmu vārdnīca. Precizēts un papildināts izdevums. Sast. A. Bankava, Rīga, Latviešu valodas aģentūra, 2012.
BtVPeile J. Bibliotekaro terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1957.
AB1Bīlenšteins A. Latviešu koka celtnes. Rīga, Jumava, 2001.
tIZŠķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ilze Ziņģe
TKLZA Terminoloģijas komisijas lēmums (skaitlis norāda lēmuma numuru; sk. http://termini.lza.lv)
VpJValodas prakses jautājumi. Rīga, Ramave, 1935.
TcTunisija. Ceļvedis. Rīga, Zvaigzne ABC, 2008.
D89Īsa krievu-latviešu-angļu ražošanas terminu skaidrojošā vārdnīca «Informātika». Rīga, Zvaigzne, 1989.
VngVanags J. Medības, atziņas un patiesības. Rīga, Autora izdevums, 2010.
CaFAldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas, higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. // Bioloģija pamatskolai. Cilvēks skaidrojošā vārdnīca (ar interneta atslēgvārdiem). Anatomija. Fizioloģija. Higiena. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
FīaFranču īpašvārdu atveide latviešu valodā. Sast. B. Bankava, Rīga, Zinātne, 2004.
AugiNormunds Priedītis. Latvijas augi. Rīga, Gandrs, 2014.
SenRuberte I. Senvārdu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2004.
JkVJohansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710.–1800. Rīga, Jumava, 2011.
MfVRolovs B. Mazā fizikas vārdnīca. Rīga, Liesma, 1971.
MeEMazā erotikas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2001.
MtLMājturības leksikons. Rīga, Grāmatu Draugs, 1938.
LeKLatviešu valodas eksperu komisijas lēmumi (skaitlis norāda protokola numuru)
BiPBibliotēku un informācijas pārvaldība. Angļu-latviešu un latviešu-angļu terminu skaidrojošā vārdnīca. Džaneta Stīvensone. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
VL42Vāciski-latviska vārdnīca. Sakārtojis Ed. Ozoliņš, Rīga, A. Gulbja grāmatu apgādniecība, 1942.
LV06Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 2006.
GTGarīgo terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.
StrLācītis V. Stroika ar skatu uz Londonu. Rīga, Mansards, 2010.
PVAšmanis M. Politikas terminu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
IPVIlustrētā Pasaules Vēsture. Rīga, Dienas žurnāli, 2008.–2015. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
SV58Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
Tv01Terminoloģijas vārdnīca. Metālu tehnoloģija un mašīnu elementi. Rīga, LZA, 1958.
NiīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. XII Itāliešu valodas īpašvārdi. Rīga, Zinātne, 1967.
VpVValodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga, 1.–4. LU Akadēmiskais apgāds, 2005.–2009.; 5.–7. Latviešu valodas aģentūra, 2010.–2012. (pirmais skaitlis norāda izdevuma numuru, otrais — lappusi)
PmEPopulārā medicīnas enciklopēdija. Rīga, Zinātne, 1976.
MetVPandalons V., Pelēce I. Meteoroloģijas terminu vārdnīca. Jelgava, LLU, 2003.
JtV1Juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Nordik, 1998.
ULWLettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880.
PlNPlanētas noslēpumi. Rīga, AS «Lauku Avīze», 2014. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
VmVCielava S. Vispārīgā mākslas vēsture. 1.–4. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.–2001.
KiABalode S. Kalncempju pagasta Kalnamuižas daļas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 2000.
LeģLeģendas. Rīga, Dienas žurnāli, 2007.–2017. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
BjVBioloģijas jēdzienu skaidrojoā vārdnīca. Rīga, Mācību apgāds NT, 1997.
SsVSocioloģijas skaidrojošā vārdnīca. Skolām un pašmācībai. Rīga, LU, 1997.
SdtVSociālā darba terminoloģijas vārdnīca. Rīga, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augsskola «Attīstība», 2000.
LkGGrīns J. Latviski-krieviska vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 1934.
LdsVLingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Latviešu valodas aģentūra, Rīga, 2011.
JūVJūrniecības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Latvijas Jūras akadēmija, 2001.
IVkVVilks I. Kā iekārtots Visums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
SV21Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
DzSDžoiss Dž. Uliss. Tulkojis Dzintars Sodums. Rīga, 2012.
LpmELatvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1967.–1970.
Tacits G. K. Ģermānija. Par Ģermānijas atrašanās vietu un tautām. Rīga, Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2011.
MsLZemzaris J. Mērs un svars Latvijā 13.–19. gs. Rīga, Zinātne, 1981.
GeoGEO. Rīga, SIA Aģentūra Lilita, 2008.–2014. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
MitEMitoloģijas enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Latvijas enciklopēdija, 1993.–1994.
KWKonversācijas vārdnīca. 1.–4. Rīga, RLB, 1906.–1921.
VlOVerzeichnis lettländischer Orstnamen. Herausgegeben von Hans Feldmann, Verlag von E. Bruhns, Riga, 1938.
PvVGrava S. Pilsētvides vārdnīca. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2006.
P35Salnais V., Maldups A. Pagastu apraksti. (Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas materiāliem). Rīga, Valsts statistikas pārvalde, 1935.
NGLNational Geographic Latvija. Rīga, SIA «ALG periodika LV», 2012.–2016. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
Dienas Ēdieni. Rīga, Dienas žurnāli, 2008.–2012. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
TWNTēzaura izstrādātāju komanda, Latviešu valodas WordNet un vārdu nozīmju nošķiršana, projekts LZP-2019/1-0464.
AVAntropoloģijas vārdnīca.
TrTerra. Latvijas Universitāte, 2000.–2010. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
VzsVVides zinību skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.
JLAVeisbergs A. Jaunā latviešu-angļu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
MaEHermanis J. Mazā astronomijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2004.
SV06Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
VL10Dravnieks J. Vācu-latviešu vārdnīca. Rīga, 1910.
AugPētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga, Zvaigzne, 1980.
AtVArhitektūras terminu vārdnīca. Liepāja, 1998.
DLaikraksts «Diena». (pirmais skaitlis norāda datumu, otrais — lappusi)
T78Latvijas PSR administratīvi teritoriālais iedalījums (1978. gads). Rīga, Liesma, 1978.
D2Personālie datori. Angļu-latviešu-krievu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, A/S DATI, 1998.
ODEOxford Dictionaries
SpTKupčs J., Knipše G. Sporta terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LSPA, 1992.
SvNKlētnieks J. Svētie noslēpumi. Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.
MCNītiņa D. Moderna cilvēka valoda. Rīga, VVA, 2004.
MtVBlūma D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
AtLAutortiesību likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 148/150 (2059/2061), 27.04.2000.
KsVKlauss A. Kontrolings. A–Z skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Preses nams, 2000.
TdbAkadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
KLKrauklis J, Ločmelis J. Komunikāciju leksikons. R. Jumava, 2004.
VL41Vāciski-latviska vārdnīca. Sakārtojis Ozoliņš Ed., Rīga, Latvju grāmata, 1941.
ŽoNKurzemniece I. Žogu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs. LU Latviešu valodas institūts, 2008.
ŽVŽagars J., Vilks I. Astronomija augstskolām. Rīga, LU, 2005.
LLLLatīņu-latviešu vārdnīca. Red. Lukstiņš G., Rīga, LVI, 1955.
IfVOksleids K., Stoklia K., Vertheima Dž. Ilustrētā fizikas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1997.
MāVMājas Viesis. Iknedēļas žurnāls. AS "Latvijas Mediji". 2017. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais - lappusi)
BvGalenieks P. Botaniskā vārdnīca. Rīga, LVI, 1950.
VILVispārējās izglītības likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 213/215 (1673/1675), 30.06.1999.
KrVLatviešu-krievu-vācu vārdnīca izdota no Tautas Apgaismošanas Ministerijas. Sast. Valdemārs Kr., Maskava, 1879.
NlVVēciņš Ē. Naudas lietas. Skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1993.
DtsVDiagnostikas terminu skaidrojošā vārdnīca tiem, kas rūpējas par bērniem slimnīcā. Rīga, VSIA «Bērnu klīniskā universitātes slimnīca», 2008.
ItkLZA Terminoloģijas komisijas Informātikas terminoloģijas apakškomisijas protokols. (skaitlis norāda protokola numuru)
EBAEncyclopaedia Britannica Almanac 2003. London, 2002.
SDSestdiena. Rīga, Dienas žurnāli, 2013.–2016. (Pēdējais skaitlis norāda lappusi)
Lv42Latviski-vāciska vārdnīca. Sakārtojis Ed. Ozoliņš, Rīga, A. Gulbja grāmatu apgādniecība, 1942.
OxOxford Dictionary and Thesaurus. Oxford, 1997.
SV11Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Sinatne, 1911.
SW08Lībknehts V. Politisku un vispārīgu svešvārdu grāmata. 2. papild. un pārlab. izd. Rīga, Apīnis, 1908.
KuLVīķe-Freiberga V. Kultūra un latvietība. Rīga, Karogs, 2010.
IuBLR Iepirkumu uzraudzības biroja sludinājumi
SV14Dravnieks J. Svešvārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1914.
NfīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. IX Franču valodas īpašvārdi. Rīga, LZA izdevniecība, 1963.
EsVEkonomikas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2000.
VaValodas aktualitātes. Rīga, Valsts valodas aģentūra, 2008.
RLRīgas Laiks. Rīga, SIA «Rīgas Laiks», 2013 (-gads.mēnesis-lappuse)
LPBaumanis J., Blūms P. Latvijas putni. Rīga, Liesma, 1969.
D1Angļu-krievu-latviešu skaidrojošā vārdnīca «Datu apstrādes un pārraides sistēmas». Rīga, A/S SWH Informatīvās sistēmas, 1995.
IeVIevas virtuve. Rīga, izdevniecība 'Žurnāls Santa', 2015. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais - lappusi)
BFvLLikums par budžetu un finanšu vadību. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 41(172), 06.04.1994.
DzLatvijas PSR dzīvnieku noteicējs. 1.–2. Rīga, LVI, 1956.
VSLValsts statistikas likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 306/307 (1021/1022), 25.11.1997.
EbVSkaidrojošā vārdnīca ekonomikas bakalauram. Rīga, SolVita, 1994.
PIeLPublisko iepirkumu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 65 (3433), 25.04.2006.
NsīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. VII Spāņu valodas īpašvārdi. Rīga, LZA izdevniecība, 1961.
NčsīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. II Čehu un slovaku īpašvārdi. Rīga, Zinātne, 1961.
T84Latvijas PSR administratīvi teritoriālais iedalījums (1984. gads). Rīga, Avots, 1984.
HeLLancmanis I. Heraldika. Rīga, Neputns, 2007.
AkTŠvinks U. Akrobātikas terminoloģija. 1.–3., Rīga, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2002.
LaAMazais Latvijas autoceļu atlants. Rīga, Jāņa sēta, 2011.
AmSAngļu un metriskās sistēmas mēri un svari un to pārrēķināšanas tabulas. Vestfāles Hallē, T. Dārziņa grāmatu apgāds, 1946.
JtUJuridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai. Rīga, Ekonomisko reformu institūts, 1997.
Sin4Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. Dorisas Šnē redakcijā. Rīga, Avots, 2012.
SV51Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Latvijas Valsts izdevniecība, 1951.
VfVVilks A. Vārdnīca filozofijā vidusskolām. Rīga, RaKa, 2000.
GtVGrāmatvedības terminu vārdnīca. Rīga, Latvijas Universitāte, 1998.
SW86Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Grāmatniekiem un laikrakstu lasītājiem. Jelgava, apgādājis H. Alunāns, 1886.
LLVŠvarcbachs R., Bištēviņš E. Latīņu-latvju vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 1928.
SV26Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1926.
LLeLielā Latvijas enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
Jt1Juridiski terminoloģiskā skaidrojošā vārdnīca. Sast. Jakubaņecs V., Rīga, P&K, 2005.
NpīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. V Poļu valodas īpašvārdi. Rīga, Zinātne, 1967; Poļu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. 2., papildinātais izdevums. Rīga, Zinātne, 1998.
AL07Angļu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
J03Jansone I. Galvas segas un plecu segas: lingvistiskais apskats latviešu valodā. Rīga, LU LVI, 2003.
LvpFMuižniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. Rīga, Rasa ABC, 2002.
OxLMatthews P. H., The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford University Press, 2005.
IrIr. Nedēļas žurnāls. Rīga, A/S Cits medijs, 2010.–2014. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais — lappusi)
Ancāne I. Dabas ģeogrāfija, skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
VL96Granta K., Pampe E. Vācu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 1996.
LKvLatviešu-krievu vārdnīca. 2 sējumos, Rīga, Liesma, 1979.-1981.
JlVŠlāpins I., Jauno latviešu valoda. Rīga, Ascendum, 2013.
LtVLikumu terminu vārdnīca. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2004.
LZCilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij. Rīga, LKA, Neputns, 2018.
ItsVBroks A., Buligina I., Koķe T., Špona A., Šūmane M., Upmane M. Izglītības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 1988.
KtJJudins A. Krimināltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 1999.
LDzNLatvijas PSR dzīvnieku noteicējs. 1.–2. Rīga, LVI, 1956.–1957.
LLkžBalkevičius J., Kabelka J. Latviu-lietuviu kalbu žodynas. Vilnius, Mokslas, 1977.
delfDELFI (publicēšanas datums)
KLVKrievu-latviešu vārdnīca. 1.–2., Rīga, LVI, 1959; Avots, 2006.
SV04Baldunčiks J., Pokrotniece K. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
ILIzglītības likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 343/344 (1404/1405), 29.10.1998.
MEDMacmillan English Dictionary. Oxford, Bloomsbury Publishing Plc, 2002.
PnLBaumanis j., Klimpiņš V. Putni Latvijā. Palīgs putnu novērošanai dabā. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
SbaLSugu un biotopu aizsardzības likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 121/122 (2032/2033), 05.04.2000.
ALVAngļu-latviešu vārdnīca. Rīga, Jāņa sēta, 1995.
LiLvBalkevičs J., Balode L., Bojāte A., Subatnieks V. Lietuviešu-latviešu vārdnīca, 2. izdevums, Rīga, Zinātne, 1995.
FAFilozofijas atlants. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
NvīNorādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu valodā. III Vācu valodas īpašvārdi. Rīga, LZA izdevniecība, 1960.
VrJValodas un rakstības jautājumi. Rīga, Ramaves apgāds, 1940.
MDMini Diena. Laikraksta «Diena» pielikums.
PedPedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
NīLNekustamā īpašuma valsts kadastra likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 205 (3363), 22.12.2005.
LvGLatviešu valodas gramatika. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2013.
SV34Ozoliņš E., Endzelīns J. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Gulbja grāmatu spiestuve, 1934.
TtPKrastiņš I. Tiesību teorijas pamatjēdzieni. Rīga, LU, 1996.
WLdInternetenciklopēdija «Latvijas daba»
BLiBlinkena A. Latviešu interpunkcija. Rīga, Zinātne, 1969; Zvaigzne ABC, 2009.
KtMSMeikališa Ā., Strada K. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2000.
IgAbens K. Igauņu-latviešu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1967.
KmjZanders O. Ko Kurzemes meži un jūra šalc. Jumava, 2012.
FLvFranču-latviešu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1973.
LvVDravnieks J. Latvju-vācu vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 1927.
PkEDžads T. Pēc kara. Eiropas vēsture pēc 1945. gada. Dienas Grāmata, Rīga, 2007.
ADzŽurnāls Akadēmiskā dzīve, Rīga, 2006.–2015. (pirmais skaitlis norāda žurnāla numuru, otrais – lappusi)
KrKKrāslavas rajons. Karte 1:100000. Rīga, Jāņa sēta, 2006.
LLv2Bištēviņš E., Švarcbahs R. Latīniski-latviska vārdnīca. Rīga, Valsts apgādniecība, 1940.
VL44Dravnieks J. Vāciski latviska vārdnīca. Rīga, VAPP, 1944.
VrKValkas rajons. Rajona karte 1:100000. Rīga, Jāņa sēta, 2008.
WDThe Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable. Wordsworth Editions Ltd., 2001.
Lv26Latviski-vāciska vārdnīca. Sakārtojis Ed. Ozoliņš, Rīga, A. Gulbja grāmatu spiestuve, 1926.
MeAMazā enciklopēdija. Astroloģija. Rīga, Alvīne un Alberts, 2008.
RiERīgas ielas. Enciklopēdija. 1.–3., Rīga, 2001.–2009.
EKrEiropas Parlamenta un Padomes regula. (pirmais skaitlis norāda regulas numuru, otrais pieņemšanas gadu)
LaVLatviešu-angļu vārdnīca. Sakārtojuši K. Brants un Dr. phil. V. K. Matiuss. Rediģējis Prof. P. Šmits. Rīga, Izdevis A. Gulbis. 1930.
LL1Latīņu-latviešu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1994.
EStVEiropas Savienības terminu vārdnīca. Rīga, UNDP, 2004.
PpkPasaules politiskā karte. Rīga, Jāņa sēta, 2007.
KoLKomerclikums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 158/160 (2069/2071), 04.05.2000.
LVKLVK2018. Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss.
JdLJaunuzņēmumu darbības atbalsta likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 241 (5813), 10.12.2016.
DeWVotsa L. Dabas enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 1996.
SLVSpāņu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
LGvvSkujiņa V. Latīņu un grieķu cilmes vārddaļu vārdnīca. Rīga, Kamene, 1999.
VdKVārdadienu kalendārs 2000.–2003. Rīga, Valsts valodas centrs, 1999.
BtsVBībeles terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Daugava, 2005.
KKKKas, kur, kad: populārākie ikdienas notikumi, cilvēki un fakti Latvijā un pasaulē. Rīga, Jumava, 2006.
VKdbValodas konsultācijas: elektroniskā datubāze
GMMiķelsone G. Judikatūras nozīme Latvijas kā Demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā. Prpmocijas darbs. Rīga, LU, 2015.
VtNPar pasaules valstu un teritoriju nosaukumiem latviešu valodā. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 218 (2018/218.9), 05.11.2018.
NRALaikraksts «Neatkarīgā Rīta Avīze».